Grad Sremska Mitrovica

Konkurs za dodelu studentskih stipendija - Grad Sremska Mitrovica


Naziv usluge

Konkurs za dodelu studentskih stipendija - Grad Sremska Mitrovica 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

10.10.2018 (12.11.2018)

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I SPORT
GRAD SREMSKA MITROVICA
TRG SVETOG DIMITRIJA 13,  22000 SREMSKA MITROVICA

Opis

Konkurs za dodelu stipendija studentima koji pohađaju fakultete i visoke škole čiji je osnivač Republika Srbija raspisuje  načelnik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport, a pravo da konkurišu za studentsku stipendiju imaju:

  - Studenti od druge do pete (odnosno šeste)[1] godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2018/2019. godinu, način finansiranja-budžet,  iz svih studijskih oblasti.

  - Studenti od druge do pete godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola odnosno škola elektrotehnike i računara koji su prvi put upisani u školsku 2018/2019. godinu, način finansiranja-budžet, iz sledećih studijskih modula i programa:

Osnovne strukovne studije – prvi nivo:
  - Mašinstvo
  - Mašinsko inženjerstvo
  - Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
  - Elektrotehnika
  - Informacione tehnologije
  - Elektronsko poslovanje
  - Automatika
  - Automatika i sistemi upravljanja vozilima
  - Elektronika
  - Elektronika i telekomunikacije
  - Inženjerski menadžment

Specijalističke strukovne studije – drugi nivo:
  - Mašinstvo
  - Elektronika
  - Mehatronika
  - Tehnologije
  - Inženjerski menadžment

Pored gore navedenih uslova studenti moraju ispuniti i sledeće uslove:

  - da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice,
  - da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, ili
    boravište u istom trajanju - za lica koja imaju status izbeglice,
  - da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života,
  - da su upisali bilo koju godinu osnovnih ili master studija, odnosno osnovnih strukovnih ili specijalističkih
    strukovnih studija izuzev prve u školskoj 2018/2019. godini,
  - da je prosečna ocena najmanje 9,50 - za sve prethodne godine osnovnih akademskih, studija, a za master studije
    objedinjene sve prethodne  godine osnovnih studija,
  - da je prosečna ocena najmanje 9,50 - za sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija, a za specijalističke
    studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija,
  - da su do zatvaranja raspisanog Konkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina.

Po isteku Konkursa, zahtev sa dokazima se obrađuje, a konačnu rang-listu gradska uprava objavljuje na internet stranici grada Sremska Mitrovica, oglasnoj tabli grada i na nacionalnom Portalu eUprava.


[1] za fakultete čije studije traju šest godina

Gde i kako

POTREBNA DOKUMENTA:

- obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs u delu KONKURSI  i na nacionalnom
  Portalu eUprava https://www.euprava.gov.rs/
- kratka biografija (obavezno adresa i kontakt telefon),
- potvrda o upisu u školsku 2018/2019. godinu studija,
- potvrda fakulteta o položenim ispitima i  prosečnoj oceni studiranja,
- uverenje o državljanstvu (pribavlja organ po službenoj dužnosti),
- očitana lična karta, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice,
- potvrda iz banke o tekućem računu studenta ili fotokopiau kartice tekućeg računa.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 10. do 25. oktobra 2018. godine.

Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom student dostavlja, u gore navedenom roku, lično ili putem pošte, na sledeću adresu: Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu studentskih stipendija“

Dodatne informacije u vezi javnog Konkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 19.

Pravni osnov

Odluka o gradskim upravama („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 2/2018),
Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 18/2017 i 7/2018),
Program korišćenja sredstava iz budžeta za dodelu studentskih stipendija br. 451-45/2018-III

Korisni linkovi

Grad Sremska MitrovicaKomentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562