Opština Paraćin

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Paraćin


Naziv usluge

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Paraćin 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

04.10.2018. 

Organ zadužen za sprovođenje

Opština Paraćin 

Tekst konkursa

Na osnovu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ broj 16/18), člana 4. stav 2 Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa (''Službeni list opštine Paraćin'' br. 16/2018) i člana 10. i 21. Odluke o budžetu opštine Paraćin za 2018. godinu (''Službeni list opštine Paraćin'', br. 19/2017, 11/2018, 16/2018 i 17/2018.),

   Predsednik opštine Paraćin uz saglasnost Opštinskog veća raspisuje

JAVNI KONKURS

za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Paraćin 

I           Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa udruženja iz budžeta opštine Paraćin za 2018.godinu predviđenih u Razdelu 5. Uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, funkcija 840, pozicija 71 rashodnog dela budžeta, ekonomska klasifikacija 481000 Dotacije nevladinim organizacijama – humanitarne organizacije i udruženja građana  u iznosu od 3.000.000 dinara.

II         Pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja koja imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Paraćin. Programe koje realizuju udruženja realizuje se na teritoriji opštine Paraćin 

III     Udruženjima iz stava II ovog javnog konkursa sredstva mogu da se koriste za realizaciju programa iz sledećih oblasti:

zaštite interno raseljenih i izbeglih lica, zaštite životne sredine, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne potrebe.

IV  Uslovi za izbor programa  koji se finansiraju iz budžeta opštine Paraćin su:

- usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou;

- usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;

-podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama;

- usmerenost ka što većem broju korisnika;

 

V   Bliža merila i dopunski kriterijumi čijom primenom se vrši vrednovanje prijavljenih programa koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Paraćin su:

1) Reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost; (od 0 do 10 bodova)

2) Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi; (od 0 do 10 bodova)

3) Sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa; (od 0 do 5 bodova)

4) Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze; (od 0 do 25 bodova)

            5)  Kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost, (od 0 do 25 bodova)

6)  Usklađenost programa sa svim zahtevima iz Konkursa, (od 0 do 5 bodova)

7) Kapacitet podnosioca programa (materijalna i kadrovska opremljenost, stručnost kadrova uključenih u projekat i dr.), (od 0 do 10 bodova)

  8)  Realan finansijski plan za predloženi program; (od 0 do 10 bodova)

Maksimalni broj koji pojedinačni program  može da ostvari je 100 bodova. Programi će biti rangirani od programa sa najvećim brojem bodova, do programa sa najmanjim brojem bodova. Skalu bodova sa pojedinačnim parametrima za svaki kriterijum odrediće Komisija za vrednovanje.

VI  Prijava na konkurs podnosi se predsedniku opštine sa naznakom „Prijava na Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa“

Za svaki program,  podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

- detaljan opis programa,  za čije finansiranje se podnosi prijava,

- budžet programa, odn. projekta

- odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,

- potpisane  protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu ako se projekat tako realizuje,

-  kratak opis aktivnosti realizovanih programa organizacije sa potvrdom o broju članova i materijalnom i kadrovskom opremljenošću

- dokaz o sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije, ako se program tako realizuje

VII  Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti.

Prijave se predaju u uslužnom centru Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin – šalter br.7 ili poštom na adresu: Opština Paraćin, Tome Živanovića br.10  - predsedniku opštine, sa naznakom ''Za izbor programa od javnog interesa'', najkasnije do 10.10.2018. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 09-15 časova u usložnom centru Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin – šalter br.7  ili sa zvanične internet prezentacije opštine www.paracin.rs

VIII  Udruženje, korisnik sredstava je dužno da omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Nadležni organ prati realizaciju programa za koji su odobrena sredstva u skladu sa uredbom.

            Praćenje realizacije programa obuhvata:

1) obavezu udruženja da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, u rokovima određenim ugovorom;

2) pregledanje izveštaja od strane nadležnog organa;

3) monitoring posete predstavnika nadležnog organa;

4) obavezu udruženja da omogući predstavnicima nadležnog organa da izvrše uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije programa;

5) prikupljanje informacija od korisnika programa;

6) druge aktivnosti predviđene ugovorom.

 

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, a udruženje je dužno da sredstva vrati.

Realizatori programa, dužni su da u roku od 30 dana po završetku realizacije programa, podnesu izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava, u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Izveštaj o realizaciji programa, podnosi se Komisiji na obrascu "Izveštaj o realizaciji programa"

Izveštaj se podnosi u štampanom obliku, predajom u usložnom centru Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin – šalter br.7 ili se šalje poštom.

Javni konkurs se objavljuje  na oglasnoj tabli Opštinske uprave, na zvaničnoj internet prezentaciji www.paracin.rs. i portalu e Uprave.

 Spisak odobrenih programa po konkursu biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji www.paracin.rs.

Za sve bliže informacije obratiti se na telefon: 035/568-958 i 035/563-601 lokal 164. Komentari

Opština Paraćin

http://www.paracin.rs

Tome Živanovića 10

+38135563007

-

eAnkete