Општина Параћин

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

04.10.2018. 

Орган задужен за спровођење

Општина Параћин 

Текст конкурса

На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 4. став 2 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр. 16/2018) и члана 10. и 21. Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017, 11/2018, 16/2018 и 17/2018.),

   Председник општине Параћин уз сагласност Општинског већа расписује

JАВНИ КОНКУРС

за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин 

I           Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2018.годину предвиђених у Разделу 5. Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, функција 840, позиција 71 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – хуманитарне организације и удружења грађана  у износу од 3.000.000 динара.

II         Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин. Програмe које реализују удружења реализује се на територији општине Параћин 

III     Удружењима из става II овог јавног конкурса средства могу да се користе за реализацију програма из следећих области:

заштите интерно расељених и избеглих лица, заштитe животне средине, заштитe и промовисања људских и мањинских права, програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.

IV  Услови за избор програма  који се финансирају из буџета општине Параћин су:

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;

- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;

-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;

- усмереност ка што већем броју корисника;

 

V   Ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Параћин су:

1) Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; (од 0 до 10 бодова)

2) Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; (од 0 до 10 бодова)

3) Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; (од 0 до 5 бодова)

4) Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; (од 0 до 25 бодова)

            5)  Квалитет, значај и садржајна иновативност, (од 0 до 25 бодова)

6)  Усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса, (од 0 до 5 бодова)

7) Капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.), (од 0 до 10 бодова)

  8)  Реалан финансијски план за предложени програм; (од 0 до 10 бодова)

Максимални број који појединачни програм  може да оствари је 100 бодова. Програми ће бити рангирани од програма са највећим бројем бодова, до програма са најмањим бројем бодова. Скалу бодова са појединачним параметрима за сваки критеријум одредиће Комисија за вредновање.

VI  Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса“

За сваки програм,  подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- детаљан опис програма,  за чије финансирање се подноси пријава,

- буџет програма, одн. пројекта

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

- потписане  протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,

-  кратак опис активности реализованих програма организације са потврдом о броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу

- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује

VII  Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријаве се предају у услужном центру Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин – шалтер бр.7 или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр.10  - председнику општине, са назнаком ''За избор програма од јавног интереса'', најкасније до 10.10.2018. године.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у усложном центру Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин – шалтер бр.7  или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

VIII  Удружење, корисник средстава је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са уредбом.

            Праћење реализације програма обухвата:

1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа;

3) мониторинг посете представника надлежног органа;

4) обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;

5) прикупљање информација од корисника програма;

6) друге активности предвиђене уговором.

 

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом у усложном центру Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин – шалтер бр.7 или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује  нa огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији www.paracin.rs. и порталу е Управе.

 Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.

За све ближе информације обратити се на телефон: 035/568-958 и 035/563-601 локал 164. Коментари

Општина Параћин

http://www.paracin.rs

Томе Живановића 10

+38135563007

-

еАнкете