Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. god. koja realizuju udruženja


Pravni osnov

 Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18),  
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

 02.10.2018.

Naziv usluge

 Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja

1.

 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu  sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja (u daljem tekstu: javni konkurs), kojima će kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružati podrška deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola u periodu trajanja programa, odnosno od 1. oktobra 2018. godine do 31. maja 2019. godine.

2.

 Cilj javnog konkursa: Podsticanje organizovanja radionica, okruglih stolova, seminara, tribina, konferencija, susreta, obuka, debata, izložbi, manifestacija i drugih oblika aktivnosti za decu, učenike, roditelje i zaposlene u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i razvoj i objavljivanje besplatnih elektronskih i štampanih sadržaja (knjiga, zbornika, brošura, priručnika i drugih informativnih publikacija).

3.

 Prioritetne oblasti u kojima je planirana finansijska podrška:
- Podrška predškolskim ustanovama za organizovanje aktivnosti sa ciljem podsticanja saradnje sa porodicama
- Finansijska pismenost u funkciji razvoja preduzetništva
- Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u školama
- Unapređivanje zdravlja dece i učenika primenom preventivnih programa

4.

 Učesnici konkursa mogu biti:
Udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

5.

 Udruženja - učesnici konkursa obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
 1) Prijavu na javni konkurs, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica udruženja  (obrazac br. 1);
 2) Program rada kojim kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružaju podršku deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola - popunjen obrazac za pisanje predloga programa sa predlogom finansijskog plana (obrazac  br. 2);
 3) God��šnji program rada udruženja- učesnika konkursa;
 4) Pregled dosadašnjih aktivnosti udruženja- učesnika konkursa.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti utvrđuju da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.
Udruženje treba da ima otvoren račun u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Uprava za trezor.

6.

Kriterijumi za raspodelu sredstava: 
1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze. 

7.

 Bliža merila za izbor programa :
1) Očekivani rezultati u okviru obrazovno-vaspitne  delatnosti (mogućnost razvijanja programa i njegova održivost);
2) Broj planiranih učesnika u aktivnostima, odnosno broj potencijalnih korisnika kao i vreme i dužina trajanja programa;
3) Predlog planiranih aktivnosti za koje se pružaju sredstva;
4) Godišnji program rada udruženja;
5) Pregled dosadašnjih aktivnosti udruženja.

8.

 Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja utvrđuje Konkursna komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 
 Konkursna komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa  objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i na portalu e-Uprava.
 Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ove tačke.
 Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluka o prigovoru, donosi se u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

9.

 Odluku o izboru programa ministar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i na portalu e-Uprava.

10.

 Sredstva za podsticanje programa  ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, Glava 26.0 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Program 2001 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, Funkcija 980 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu, Projekat 4011 - Podrška projektima od značaja za obrazovanje, Ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, u raspoloživom iznosu od 8.900.000 dinara.

11.

 Na osnovu Odluke o izboru programa za 2018. godinu,  u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju programa 4011 – Podrška obrazovnim projektima značajnim za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaključuje ugovor/ugovore  kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
 Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora Ministarstvu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.
Ministarstvo prati realizaciju programa za koji su odobrena sredstva u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (u daljem tekstu: Uredba).  
Udruženje - korisnik sredstava, kao ugovorna strana je dužna da Ministarstvu podnosi izveštaje u skladu sa Uredbom.

12.

 Udruženja – učesnici konkursa prijavu i predlog/e programa podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Udruženja mogu podneti najviše dva predloga projekta.

 Prijava i predlog programa udruženja – učesnici konkursa dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom: „Javni konkurs za  dodelu sredstava za podsticanje programa  ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja”, Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kabinet državnog sekretara, sprat 5, kancelarija 3, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd i elektronskom poštom sa skeniranom konkursnom dokumentacijom na mejl adresu: konkursnvo2018@mpn.gov.rs

 

Napomena

 Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.Komentari

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

http://www.mpn.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/3613-734

011/3616-491

eAnkete