Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. god. koja realizuju udruženja


Naziv usluge

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

objavljeno 02.10.2018.
ažurirano 30.11.2018.

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

Tekst konkursa

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu  sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja (u daljem tekstu: javni konkurs), kojima će kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružati podrška deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola u periodu trajanja programa, odnosno od 1. oktobra 2018. godine do 31. maja 2019. godine.

2. Cilj javnog konkursa: Podsticanje organizovanja radionica, okruglih stolova, seminara, tribina, konferencija, susreta, obuka, debata, izložbi, manifestacija i drugih oblika aktivnosti za decu, učenike, roditelje i zaposlene u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i razvoj i objavljivanje besplatnih elektronskih i štampanih sadržaja (knjiga, zbornika, brošura, priručnika i drugih informativnih publikacija).

3. Prioritetne oblasti u kojima je planirana finansijska podrška:

- Podrška predškolskim ustanovama za organizovanje aktivnosti sa ciljem podsticanja saradnje sa porodicama
- Finansijska pismenost u funkciji razvoja preduzetništva
- Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u školama
- Unapređivanje zdravlja dece i učenika primenom preventivnih programa

4. Učesnici konkursa mogu biti:

Udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

5. Udruženja - učesnici konkursa obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:

      1) Prijavu na javni konkurs, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica udruženja  (obrazac br. 1);
      2) Program rada kojim kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružaju podršku deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola - popunjen obrazac za pisanje predloga programa sa predlogom finansijskog plana (obrazac  br. 2);
      3) Godišnji program rada udruženja- učesnika konkursa;
      4) Pregled dosadašnjih aktivnosti udruženja- učesnika konkursa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti utvrđuju da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Udruženje treba da ima otvoren račun u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Uprava za trezor.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:

      1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
      2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
      3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
      4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

7. Bliža merila za izbor programa :

      1) Očekivani rezultati u okviru obrazovno-vaspitne  delatnosti (mogućnost razvijanja programa i njegova održivost);
      2) Broj planiranih učesnika u aktivnostima, odnosno broj potencijalnih korisnika kao i vreme i dužina trajanja programa;
      3) Predlog planiranih aktivnosti za koje se pružaju sredstva;
      4) Godišnji program rada udruženja;
      5) Pregled dosadašnjih aktivnosti udruženja.

8. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja utvrđuje Konkursna komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konkursna komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa  objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i na nacionalnom Portalu eUprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ove tačke.

Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluka o prigovoru, donosi se u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

9. Odluku o izboru programa ministar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i na nacionalnom Portalu eUprava.

10. Sredstva za podsticanje programa  ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, Glava 26.0 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Program 2001 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, Funkcija 980 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu, Projekat 4011 - Podrška projektima od značaja za obrazovanje, Ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, u raspoloživom iznosu od 8.900.000 dinara.

11. Na osnovu Odluke o izboru programa za 2018. godinu,  u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju programa 4011 – Podrška obrazovnim projektima značajnim za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaključuje ugovor/ugovore  kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora Ministarstvu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Ministarstvo prati realizaciju programa za koji su odobrena sredstva u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (u daljem tekstu: Uredba).

Udruženje - korisnik sredstava, kao ugovorna strana je dužna da Ministarstvu podnosi izveštaje u skladu sa Uredbom.

12. Udruženja – učesnici konkursa prijavu i predlog/e programa podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Udruženja mogu podneti najviše dva predloga projekta.

Prijava i predlog programa udruženja – učesnici konkursa dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom: „Javni konkurs za  dodelu sredstava za podsticanje programa  ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koja realizuju udruženja”, Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kabinet državnog sekretara, sprat 5, kancelarija 3, Nemanjina 22-24, 11000 Beograd i elektronskom poštom sa skeniranom konkursnom dokumentacijom na mejl adresu: konkursnvo2018@mpn.gov.rs

Napomena

Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima. 

Rezultati konkursa

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018. godini koje realizuju udruženja i Rešenje o izboru prigrama možete preuzeti u odeljku "Originalni obrasci" dole u nastavku ovog tekstaKomentari

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

http://www.mpn.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/3613-734

011/3616-491

eAnkete