Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. год. којa реализују удружења


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења

Датум објављивања (последњег ажурирања)

објављено 02.10.2018.
ажурирано 30.11.2018.

Орган задужен за спровођење

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Текст конкурса

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни конкурс за доделу  средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења (у даљем тексту: јавни конкурс), којима ће кроз образовно-васпитне активности пружати подршка деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа у периоду трајања програма, односно од 1. октобра 2018. године до 31. маја 2019. године.

2. Циљ јавног конкурса: Подстицање организовања радионица, округлих столова, семинара, трибина, конференција, сусрета, обука, дебата, изложби, манифестација и других облика активности за децу, ученике, родитеље и запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама као и развој и објављивање бесплатних електронских и штампаних садржаја (књига, зборника, брошура, приручника и других информативних публикација).

3. Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка:

- Подршка предшколским установама за организовање активности са циљем подстицања сарадње са породицама
- Финансијска писменост у функцији развоја предузетништва
- Афирмација мултикултурализма и толеранције у школама
- Унапређивање здравља деце и ученика применом превентивних програма

4. Учесници конкурса могу бити:

Удружења са седиштем на територији Републике Србије (добровољне и невладине недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања).

5. Удружења - учесници конкурса обавезно достављају следећу документацију:

      1) Пријаву на јавни конкурс, попуњену и оверену од стране одговорног лица удружења  (образац бр. 1);
      2) Програм рада којим кроз образовно-васпитне активности пружају подршку деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа - попуњен образац за писање предлога програма са предлогом финансијског плана (образац  бр. 2);
      3) Годишњи програм рада удружења- учесника конкурса;
      4) Преглед досадашњих активности удружења- учесника конкурса.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Удружење треба да има отворен рачун у Министарству финансија Републике Србије – Управа за трезор.

6. Критеријуми за расподелу средстава:

      1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
      2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
      3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
      4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

7. Ближа мерила за избор програма :

      1) Очекивани резултати у оквиру образовно-васпитне  делатности (могућност развијања програма и његова одрживост);
      2) Број планираних учесника у активностима, односно број потенцијалних корисника као и време и дужина трајања програма;
      3) Предлог планираних активности за које се пружају средства;
      4) Годишњи програм рада удружења;
      5) Преглед досадашњих активности удружења.

8. Листу вредновања и рангирања пријављених програма за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења утврђује Конкурсна комисија, чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког развоја.

Конкурсна комисија има задатак да утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма  објављује се на званичној интернет страници Министарства и на националном Порталу еУправа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. ове тачке.

На листу из става 1. ове тачке учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлука о приговору, доноси се у року од 15 дана од дана његовог пријема.

9. Одлуку о избору програма министар доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 1. ове тачке објављује се на званичној интернет страници Министарства и на националном Порталу еУправа.

10. Средства за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења, обезбеђена су у буџету Републике Србије, Глава 26.0 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту, Пројекат 4011 - Подршка пројектима од значаја за образовање, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, у расположивом износу од 8.900.000 динара.

11. На основу Одлуке о избору програма за 2018. годину,  у складу са средствима која су одобрена за реализацију програма 4011 – Подршка образовним пројектима значајним за образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључује уговор/уговоре  којима се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

Пренос одобрених средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Министарству достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Министарство прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба).

Удружење - корисник средстава, као уговорна страна је дужна да Министарству подноси извештаје у складу са Уредбом.

12. Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог/е програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.

Пријава и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају поштом препоручено са назнаком: „Јавни конкурс за  доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења”, Министарство  просвете, науке и технолошког развоја, Кабинет државног секретара, спрат 5, канцеларија 3, Немањина 22-24, 11000 Београд и електронском поштом са скенираном конкурсном документацијом на мејл адресу: konkursnvo2018@mpn.gov.rs

Напомена

Предата документација се не враћа подносиоцима. 

Резултати конкурса

Листу вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години које реализују удружења и Решење о избору приграма можете преузети у одељку "Оригинални обрасци" доле у наставку овог текстаКоментари

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

http://www.mpn.gov.rs

Немањина 22-26

011/3613-734

011/3616-491

еАнкете