Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. год. којa реализују удружења


Правни основ

 На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18),  
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 02.10.2018.

Назив услуге

 Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења

1.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни конкурс за доделу  средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења (у даљем тексту: јавни конкурс), којима ће кроз образовно-васпитне активности пружати подршка деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа у периоду трајања програма, односно од 1. октобра 2018. године до 31. маја 2019. године.

2.

 Циљ јавног конкурса: Подстицање организовања радионица, округлих столова, семинара, трибина, конференција, сусрета, обука, дебата, изложби, манифестација и других облика активности за децу, ученике, родитеље и запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама као и развој и објављивање бесплатних електронских и штампаних садржаја (књига, зборника, брошура, приручника и других информативних публикација).

3.

 Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка:
- Подршка предшколским установама за организовање активности са циљем подстицања сарадње са породицама
- Финансијска писменост у функцији развоја предузетништва
- Афирмација мултикултурализма и толеранције у школама
- Унапређивање здравља деце и ученика применом превентивних програма

4.

 Учесници конкурса могу бити:
Удружења са седиштем на територији Републике Србије (добровољне и невладине недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања).

5.

 Удружења - учесници конкурса обавезно достављају следећу документацију:
 1) Пријаву на јавни конкурс, попуњену и оверену од стране одговорног лица удружења  (образац бр. 1);
 2) Програм рада којим кроз образовно-васпитне активности пружају подршку деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа - попуњен образац за писање предлога програма са предлогом финансијског плана (образац  бр. 2);
 3) Годишњи програм рада удружења- учесника конкурса;
 4) Преглед досадашњих активности удружења- учесника конкурса.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Удружење треба да има отворен рачун у Министарству финансија Републике Србије – Управа за трезор.

6.

Критеријуми за расподелу средстава: 
1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

7.

 Ближа мерила за избор програма :
1) Очекивани резултати у оквиру образовно-васпитне  делатности (могућност развијања програма и његова одрживост);
2) Број планираних учесника у активностима, односно број потенцијалних корисника као и време и дужина трајања програма;
3) Предлог планираних активности за које се пружају средства;
4) Годишњи програм рада удружења;
5) Преглед досадашњих активности удружења.

8.

 Листу вредновања и рангирања пријављених програма за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења утврђује Конкурсна комисија, чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког развоја. 
 Конкурсна комисија има задатак да утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма  објављује се на званичној интернет страници Министарства и на порталу е-Управа.
 Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. ове тачке.
 На листу из става 1. ове тачке учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлука о приговору, доноси се у року од 15 дана од дана његовог пријема.

9.

 Одлуку о избору програма министар доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Oдлука из става 1. ове тачке објављује се на званичној интернет страници Министарства и на порталу е-Управа.

10.

 Средства за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења, обезбеђена су у буџету Републике Србије, Глава 26.0 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту, Пројекат 4011 - Подршка пројектима од значаја за образовање, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, у расположивом износу од 8.900.000 динара.

11.

 На основу Одлуке о избору програма за 2018. годину,  у складу са средствима која су одобрена за реализацију програма 4011 – Подршка образовним пројектима значајним за образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључује уговор/уговоре  којима се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
 Пренос одобрених средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Министарству достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.
Министарство прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба).  
Удружење - корисник средстава, као уговорна страна је дужна да Министарству подноси извештаје у складу са Уредбом.

12.

 Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог/е програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.

 Пријава и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају поштом препоручено са назнаком: „Јавни конкурс за  доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години којa реализују удружења”, Министарство  просвете, науке и технолошког развоја, Кабинет државног секретара, спрат 5, канцеларија 3, Немањина 22-24, 11000 Београд и електронском поштом са скенираном конкурсном документацијом на мејл адресу: konkursnvo2018@mpn.gov.rs

 

Напомена

 Предата документација се не враћа подносиоцима.Коментари

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

http://www.mpn.gov.rs

Немањина 22-26

011/3613-734

011/3616-491

еАнкете