Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за подношење предлога програма удружења за успоставање националне СОС телефонске линије за подршку женама са искуством насиља


Назив услуге

Јавни конкурс за подношење предлога програма удружења за успоставање националне СОС телефонске линије за подршку женама са искуством насиља

Орган задужен за спровођење

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01.10.2018.

Правни основ

У складу са одредбама члана 38. став 2. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и Закључка Владе 05 Број: 56-7885/2018-1 од 28. августа 2018. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: Министарство), расписује

Област

Област овог јавног конкурса је успостављање нон-стоп доступне, бесплатне, националне СОС телефонске линије за подршку женама са искуством насиља. 

Учесници јавног конкурса

Учесници Јавног конкурса могу бити удружења са седиштем на територији Републике Србије, која поседују важећу лиценцу за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља, издату у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11). 

Рок и начин за подношење пријава програма

Подносиоци предлога пројекта дужни су да предлог пројекта доставе најкасније у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног рока.

Предлог програма доставља се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Ако се пријава доставља препорученом поштом или курирским путем односно личном доставом, доставља се у затвореној коверти, у једном одштампаном примерку као и у електронској форми на CD (искључиво у форматима Word и Excel), са назнаком:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалнa питања
Немањина 22-24
11000 Београд

На коверти обaвезно треба назначити: пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: „НЕ ОТВАРАТИ ”

Адреса за електронску доставу пријаве је: soskonkurs@minrzs.gov.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма доноси се у року не дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на овај јавни конкурс и објављује на Интернет страни Министарства www.minrzs.gov.rs и на националном Порталу еУправа www.euprava.gov.rs.

Учесници у Јавном конкурсу имају прво увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања програма.

На листу вредновања и рангирања програма учесници имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Министарство доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма, Министарство доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука објављује се на Интернет страни Министарства www.minrzs.gov.rs и на националном Порталу еУправа www.euprava.gov.rs

Обим средстава која се додељују

Средства за спровођење програма обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС”, број 113/17) на Разделу 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0903 – Породично–правна заштита, Функција 040 –

Породица и деца, Програмска активност 0003 – Подршка женама жртвама насиља у износу од 30.000.000,00 динара, на апропријацији 481 – дотације невладиним организацијама.

Средства се додељују једном удружењу.

Пренос одобрених средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава. У складу са одредбама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), посебни корисници јавних средстава, који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета, дужни су да отворе посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор. Такође, посебни корисници јавних средстава, који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета дужни су да доставе инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма/, односно за случај неизвршавања уговорне обавезе.

Одобрена средства удружење може користити искључиво за реализацију прихваћеног програма и у складу са уговором, који се закључује између Министарства и удружења, које спроводи изабрани програм. Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности удружења и Министарства, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе Министарства и удружења, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава. Изабрано удружење је дужно да пре склапања уговора Министарству достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Изабрано удружење је дужно да закључи уговор са овлашћеним ревизором, чије се услуге плаћају из буџета програма. Примерак уговора са ревизором (оригинал) доставља се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања приликом потписивања уговора за одобрени програм.

Током реализације одобреног програма Министарство ће пратити спровођење активности програма у складу са одредбама чл. 12–16. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Реализатор програма дужан је да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

Министарство обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају Министарству да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак средстава. Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава, Министарство ће раскинути уговор, захтевати повраћај пренетих средстава, односно активирати инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Преглед конкурсне документације коју треба доставити

- Попуњен образац предлогa програма за који се тражи финансирање или суфинансирање Министарства, који је приложен уз овај јавни конкурс и доступан на Интернет страни Министарства www.minrzs.gov.rs и на порталу е-Управе www.euprava.gov.rs.

- Елаборат, заједно са Трошковником, о функционисању нон-стоп доступне, бесплатне, националне СОС телефонске линије за подршку женама са искуством насиља, који садржи:
     - план простора,
     - правни основ коришћења простора,
     - опис досадашњих активности удружења на подршци женама са искуством насиља у породици и у партнерским односима,
     - приказ организације рада и функционисања СОС телефонске линије по систему 24/7/365, које мора бити усклађено са прописима којима се уређују рад и радни односи, као и са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља („Службени гласник РС”, број 93/15),
     - територијалну (националну) покривеност,
     - опис партнерства за програме који то предвиђају.

Пријаву за учешће по овом јавном конкурсу подноси овлашћено лице удружења и оно је одговорно за тачност свих података из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена.

Трајање пројекта по јавном конкурсу

Програм се реализује у периоду од годину дана од дана закључења уговора између Министарства и удружења чији је програма изабран по овом јавном конкурсу. 

Критеријуми за избор програма

Избор програма, који ће се финансирати средствима из буџета Републике Србије врши се применом критеријума дефинисаних одредбама члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, као и:

- референци програма: иновативни приступ решавања одабраног проблема, практично решавање одабраног проблема, могућност развијања програма и његова одрживост;

- циљева који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

- финансирања: могућност суфинансирања прогама из других извора;

- законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Корисни линкови

http://www.minrzs.gov.rs/Коментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете