Министарство спољних послова

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе  на:  спољну  политику  и  одржавање  односа  Републике  Србије  с  другим  државама, међународним  организацијама  и  институцијама;  праћење  међународних  односа  и  билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању  и  примени  међународних  уговора,  према  закону  којим  се  уређује  закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен  Законом  о  министарствима;  заштиту  права  и  интереса  Републике  Србије  и  њених  држављана и правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о политици  Републике  Србије;  информисање  исељеника,  лица  српског  порекла  и  држављана  Републике  Србије  у  иностранству  о  политици  Републике  Србије;  праћење  делатности  страних средстава јавног информисања која се односи на Републику Србију;  припрему  учешћа  представника  Републике  Србије  на  међународним  конференцијама  или  преговорима за закључивање међународних уговора;  послове  везане  за  акредитоване  званичне представнике држава и међународних организација;  прикупљање,  чување  и  објављивање  документације  о  спољној  политици  Републике  Србије,  као  и  друге  послове  који  су  одређени  законом  којим  се  уређују  спољни  послови  и  другим  законима.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Датум објављивања

26.12.2018.

Текст огласа

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-11331/2018. од 30.11.2018. године, Министарство спољних послова -Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА – УПРАВИ ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство спољних послова -Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Београд, Кнеза Милоша 24-26.

II Радна места која се попуњавају:

1.      радно место за праћење положаја Срба у региону, у звању самосталног саветника, у Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону - 1 извршилац;

Опис послова: Прати стање, израђује анализе о положају српског народа у земљама региона и предлаже мере за унапређење њиховог положаја; планира и предлаже активности усмерене на подизање капацитета организација Срба у региону; координира рад на изради публикације и извештаја о положају Срба у региону; сарађује са надлежним државним органима и другим релевантним институцијама ради решавања појединачних захтева припадника Срба у региону који се односе унапређење њихових статусних права; врши координацију стручних послова за потребе Савета за односе са Србима у региону и учествује у изради извештаја о раду Савета; врши идентификацију и формулацију  пројектних  идеја  из области укључивања Срба у региону и њихових организација у научни и културни живот Републике Србије и координира њихову реализацију; обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • знање енглеског језика – увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други доказ);
 • познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару
 • познавање Закона о државним службеницима, познавање Закона о државној управи, познавање Закона о дијаспори и Србима у региону,– провераваће се усмено;
 • вештина комуникације – усмено.

2.      Радно место за сарадњу с медијима и координацију поступка за брзе одговоре, у звању саветника, Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове у процесу планирања, израде  и спровођења пројеката сарадње са медијима у Србији и медијима у иностранству; учествује у презентовању свих активности које спроводи Управа и о томе обавештава медије; обрађује и припрема радни и промотивни материјал; координира поступак израде и достављања брзих одговора на питања припадника дијаспоре и Срба у региону; учествује у изради интернет презентације Управе; врши преузимање аудио и видео записа у циљу мултимедијалне презентације; обавља послове у процесу планирања и спровођења пројеката сарадње са медијима у Србији и медијима у иностранству; сарађује са организацијама у дијаспори и Срба у региону; администрира налоге Управе на друштвеним мрежама, припрема електронски билтен Управе; пружа податке потребне дијаспори и Србима у региону у електронском облику; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;  знање рада на рачунару;  знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • знање енглеског језика – увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други доказ);
 • познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару
 • познавање Закона о државним службеницима, познавање Закона о државној управи, познавање Закона о дијаспори и Србима у региону,– провераваће се усмено;
 • вештина комуникације – усмено.

3.      Радно место за финансијско-материјалне послове и послове планирања и спровођења јавних набавки, у звању саветник, Група за финансијске послове - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља стручне послове у изради финансијског плана за израду Закона о буџету; припрема периодичне извештаје о извршењу буџета; учествује у изради плана јавних набавки;  води прописане евиденције о јавним набавкама и закљученим уговорима о јавним набавкама и учествује у праћењу њихове релаизације;усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним књигама и евиденцијама; помаже у организацији и спровођења пописа основних средстава; учествује у креирању захтева за преузимање и плаћање обавеза  који се односи на економске класификације: специјализоване услуге и услуге по уговору; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци,знање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • знање енглеског језика – увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други доказ);
 • познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
 • познавање Закона о државној управи, познавање Закона о буџетском систему, познавање Закона о јавним набавкама – провераваће се усмено;
 • вештина комуникације – усмено.

Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За јавни конкурс”.

V  Лице које је задужено за давање обавештења:

Снежана Ћалић, контакт број телефона: 011/32-02-900, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са наводом радног места за које се конкурише, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство; оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера познавања основних програма за рад на персоналном рачунару, обавиће се почев од 25. јануара 2019. године у просторијама Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Министарства спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл адресе или бројеве телефона). За кандидате који успешно заврше проверу познавања основних програма за рад на персоналном рачунару, провере знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (имејл адресе или бројеве телефона)  које наведу у својим пријавама.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву кандидата, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако кандидат изричито изјави да ће те податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници http://www.dijaspora.gov.rs/dokumenti/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова -Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, www.dijaspora.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Коментари

Министарство спољних послова

http://www.mfa.gov.rs

Кнеза Милоша 24-26

011/361-63-33

011/361-83-66

еАнкете