Државно веће тужилаца


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извшилачког радног места

Датум објављивања (последњег ажурирања)

12.09.2018. године

Орган задужен за спровођење

Државно веће тужилаца

Опис

Извршилачко радно место које се попуњава:

Радно место за аналитичко-планске послове – 1 извршилац; звање млађи сарадник.

Опис послова: Учествује у изради предлога финансијског плана за јавна тужилаштва за плате и текуће расходе; учествује у изради одлуке о расподели средстава јавним тужилаштвима; припрема годишње и месечне планове извршења буџета јавних тужилаштава за плате и текуће расходе; прати утрошак средстава у односу на одлуку о расподели и прати утрошак плана извршења буџета јавних тужилаштава; припрема базе података за израду анализа праћења извршења буџета; врши контролу рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације коју припрема; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање организације и рада јавних тужилаштава и Државног већа тужилаца, познавање прописа из канцеларијског пословања и финансијско-рачуноводствених прописа – провера кроз усмени разговор са кандидатима; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе – провера кроз усмени разговор са кандидатима; познавање рада на рачунару – утврдиће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару, односно практичним радом на рачунару.

Трајање радног односа и место рада: Радни однос заснива се на неодређено време, а место рада је Београд, Ресавска 42.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити свoјеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

-  уверење о држављанству;

-  извод из матичне књиге рођених;

-  диплома о стручној спреми;

-  исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

-  сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару;

-  доказ – потврда, решење да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;

-  уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци);

-  Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским једницама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама (изузев уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, која не може бити старија од шест месеци). 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, број 18/16), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, достави Образац 1 - Изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац 1 – Изјава се налази на интернет презентацији Државног већа тужилаца (http://www.dvt.jt.rs/konkursi/)  

Адреса на коју се подносе пријаве: Државно веће тужилаца, 11000 Београд, Ресавска 42, са назнаком: ,,За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

Лице које је задужено за обавештење о јавном конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Оливера Кијевчанин, контакт телефон: 011/311-31-86.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и пријаве уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,  изборни поступак ће се спровести у просторијама Државног већа тужилаца, Београд, Ресавска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити накнадно обавештени.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас се објављује на интернет презентацији Државног већа тужилаца, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.            

Правни основ

На основу члана 54. став 1. и члана 55. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/2007, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 3. и члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), члана 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца (,,Службени гласник РС”, бр. 12/12 и 132/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-7101/2018 од 27. јула 2018. године,

Корисни линковиДржавно веће тужилаца

-

Ресавка 42

000

-