Градска општина Земун

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

05.09.2018. 

Орган задужен за спровођење

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

Опис

На основу члана 6. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) и чл. 37. став 1. тачка 11. Статута градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 43/13 – пречишћен текст), председник Градске општине Земун, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Јавни конкурс се расписује за пројекте у области културе на подручју Градске општине Земун који се реализују у 2018. години.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе је  1.800.000,00 динара.

Максимална вредност средстава која се могу определити за финансирање и суфинансирање једног пројекта је 300.000,00 динара.

I           Под пројектима у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине, подразумевају се пројекти који се односе на организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања, сусрета, изложби) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота Општине.

II         Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења и правна лица регистрована за обављање делатности културе и појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури регистровани у складу са Законом о култури) са пребивалиштем на подручју Општине, а који пројекат реализују на подручју Општине, односно у циљу промоције културних вредности општине Земун.

Подносилац пријаве који нема статус правног лица, поред доказа о утврђеном статусу у складу са законом, у пријави доставља податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

Цркве и верске заједнице имају право да конкуришу за доделу средстава за реализацију културних и научних програма под истим условима као и удружења, у складу са Законом о црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2006).

III        Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације, у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса, а пријавни образац може се преузети са интернет-стране Општине (www.zemun.rs).

Под потпуном пријавом подразумева се:

1.      уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2.      детаљaн опис пројекта;

3.      образац плана активности;

4.   детаљно разрађен буџет пројекта

5.      оверена фотокопија статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном сајту регистрационог органа;

6.      писана изјава да ће додељена средства бити наменски утрошена;

7.      писана изјава и уговор о партнерству;

8.      подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

9.      биографијa координатора пројекта и кључних стручњака.

Уколико је подносилац физичко лице потребно је доставити доказ о пребивалишту на подручју Општине (фотокопију личне карте).

Подносиоци пријава могу аплицирати са највише једном пријавом.

Рок за реализацију пројекта је до краја 2018.године.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је подносилац пријаве-правно лице уписано у регистар надлежног органа и да ли су његовим статутарним одредбама, предвиђени циљеви у области у којој се програм реализује.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима органа који је расписао конкурс, неће се разматрати.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у једној запечаћеној пошиљци, на адресу: Град Београд, Градска општина Земун – Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе, 11080 Земун, ул. Магистратски трг бр.1.

Предња страна коверте мора садржати следећи текст: 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАТИ“. 

IV        Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем именује председник Градске општине Земун. Оцењивање и избор пројеката Комисија врши на основу критеријума за доделу средстава.

V         Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса (примењују се на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области);

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси за реализацију пројекта;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота на подручју Општине.

            Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања  наведех критеријума, тако што ће сваки члан Комисије, на основу анализе садржаја пристиглих пријава, сваки пројекат оценити дајући од 0 до 5 бодова за сваки од 5 критеријума.

VI        Комисија ће у року најкасније од 30 дана од завршетка конкурса донети Одлуку о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и објавити је на званичној интернет страници Општине, Порталу е-Управа и на огласној табли Општине.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката. На Одлуку учесници конкурса имају право приговора Већу ГО Земун  у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Веће ГО Земун одлучује о поднетом приговору који мора бити образложен, у року од 14 дана од дана његовог пријема.

VII      Председник, на основу Одлуке о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у области културе и одлука по приговорима, доноси Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката, у року од осам дана од дана истека рока за подношење приговора, односно доношења решења по приговорима.

Решење о додели средстава објављује се на огласној табли, званичној интернет страници Општине и на порталу е-Управе.

На основу Решења о додели средстава, Председник закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању пројеката у области културе са сваким носиоцем пројекта.

VIII     Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици (усвојени етички кодекс, изјава о приступању етичком кодексу мреже организација, план интегритета корисника средстава или други вид интерног антикоруптивног акта).

Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за реализацију пројекта су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног пројекта. Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

Реализатор пројекта ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган Општине о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган Општине ће затражити од реализатора пројекта да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

 

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3778-553 и 062/ 8019-126 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Правни основ

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) 

Корисни линкови

http://zemun.rs/ Коментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете