Градска општина Земун

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

31.08.2018. 

Орган задужен за спровођење

Градска општина Земун
Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

Текст конкурса

На основу члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима  за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) и чл. 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 43/13 – пречишћен текст), председник Градске општине Земун, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју Градске општине Земун који се реализују у 2018. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету Градске општине Земун за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је  5.000.000,00 динара.

Максимална вредност средстава која се могу определити за финансирање и суфинансирање једног пројекта је 2.000.000,00 динара.

I           Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, подразумевају се програми и пројекти из области хуманитарних и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Земун.

II         Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују на територији Града Београда, односно  у интересу грађана Градске општине Земун.

Цркве и верске заједнице имају право да конкуришу за доделу средстава под истим условима као и удружења, у складу са Законом о црквама и верским заједницама (''Сл.гласник РС'' бр. 36/2006).

III        Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

            Конкурсна документација садржи:

-          пријавни образац

-          образац описа програма и пројекта;

-          образац буџета са трошком овлашћеног ревизора, за износ преко 500.000,00 динара, у износу од 2-5% укупног буџета пројекта за који се тражи фонансирање од ГО Земун;

-          образац плана активности;

-          оверену фотокопију статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном сајту регистрационог органа;

-          писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена;

-          писану изјаву и уговор о партнерству;

-          биографију координатора пројекта и кључних стручњака.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у једној запечаћеној пошиљци, на адресу: Град Београд, Градска општина Земун – Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења, 11080 Земун, ул. Магистратски трг бр.1.

Предња страна коверте мора садржати следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАТИ“.

IV        Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем именује председник Градске општине Земун.

V         Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма и пројекта на основу бодовања критеријума:

-          референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

-          циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

-          суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

-          остварени резултати удружења претходних година;

-          законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Појединачни програми и пројекти по сваком од критеријума из претходног става могу бити бодовани са највише 20 бодова.

VI        Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли је са удружењем у претходне две године раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун ( у даљем тексту Листа) у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.

            Листа се објављује на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине Земун и на порталу е-Управе.

            Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе.

            На Листу учесници конкурса имају право приговора Већу ГО Земун  у року од осам дана од дана њеног објављивања.

            Веће Градске општине Земун одлучује о поднетом приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

VII      Председник Градске општине Земун, на основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења и одлука по приговорима, доноси одлуку о избору програма и пројеката удружења, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

            Одлука о избору програма и пројеката удружења објављује се на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине Земун и на порталу е-Управе.

            Председник Градске општине Земун закључује уговоре о финансирању и суфинансирању  програма и пројеката са законским заступницима  удружења

VIII     Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици (усвојени етички кодекс, изјава о приступању етичком кодексу мреже организација, план интегритета удружења или други вид интерног антикоруптивног акта).

IX        Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за реализацију програма и пројекта су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма или пројекта. Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

X         Градска општина Земун прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са Одлуком.

Праћење реализације програма обухвата:

1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган ГО Земун о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа ГО Земун;

3) мониторинг посете представника ГО Земун;

4) обавезу удружења да омогући овлашћеним лицима ГО Земун  да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;

5) прикупљање информација од корисника програма;

6) друге активности предвиђене уговором.

            Праћење обухвата и ревизију овлашћеног ревизора.

            Удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

XI        Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган ГО Земун о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.

            Сваки сукоб интереса надлежни орган ГО Земун посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.

            У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган ГО Земун ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

            Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

XII      Корисници средства дужни су да председнику Градске општине Земун достављају периодичне, наративне и финансијске извештаје о утрошку одобрених средстава на име реализације програма и пројеката и завршни извештај у року од 15 дана од дана завршетка реализације програма или  пројеката.

За додатне информације на располагању је број телефона: 011/ 2198-608, сваког радног дана од 8 до 15 часова.Коментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете