Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

17.17. Уступање плана у дигиталном облику


Назив услуге

17.17. Уступање плана у дигиталном облику

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01. јул 2018. 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Опис

Сврха поступка је остваривање права на уступање плана у дигиталном облику . Уз сам захтев који подносилац прилаже, такође мора да приложи и доказ о уплати административне таксе. Након тога Секретаријат је дужан да достави тражени документ у дигиталној форми.

Где и како

Контакт подаци надлежних службеника:

Милош Вуловић, секретар
Телефон: 7157-212 тел/факс 3376-365

Бојана Радаковић, в.д. подсекретара
Телефон: 7157-212

Е-маил: urbanizam@beograd.gov.rs

Захтев се подноси у Градској управи, у писарници, Краљице Марије 1,  Београд, радним данима од 08:30 до 15:30 часова.

Уз захтев се прилаже:

-          доказ о плаћеној локалној административној такси.

Подаци о административној такси:

Сврха уплате: Административна такса за захтев  
Износ:
310 дин
Прималац: Градска управа града Београда
Рачун: 840-742241843-03,
Модел: 97
Позив на број:
3650105

Сврха уплате: Уступање плана у дигиталном  облику
Износ:
3.039 дин
Прималац: Градска управа града Београда
Рачун: 840-742241843-03,
Модел: 97
Позив на број: 3650105

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. бр. 72/2009, 81/2009 -. Испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 И 145/2014)
Закон о општем управном поступку(,,Службени гласник РС” бр 18/16)
Закон о РАТ (,,Службени гласник РС” број 43/03 ,51/03 ,50/16, 113/17)   
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја(“Сл. Гласник РС”, број 120/2004,104/2009и 36/2010Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете