Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

17.15. Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације


Назив услуге

17.15. Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01. јул 2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА

Опис

Сврха поступка је остваривање права на пројекат парцелације/препарцелације. Цео поступак почиње тако што подносилац предаје неопходну документацију (попуњее захтев, пројекат парцелације/препарцелације са геодерским обележавањем и доказ о плаћеној административној такси). Ако су формални услови испуњени, подносилац захтева се обавештава о потврди пројекта. Ако нису испуњени услови, а постоји могућност допуне документације, подносилац се о томе обавештава. Уколико не постоји могућност одобравања, корисник се обавештава о одбијању захтева .Подносилац захтева може да поднесе приговор на донету одлуку.

Где и како

Контакт подаци надлежних службеника:

Милош Вуловић, секретар
Телефон: 7157-212 тел/факс 3376-365

Бојана Радаковић, в.д. подсекретара
Телефон: 7157-212

Е-маил: urbanizam@beograd.gov.rs

Захтев се подноси у Градској управи, у писарници, Краљице Марије 1,  Београд, радним данима од 08:30 до 15:30 часова.

Уз захтев се прилаже:

-          доказ о плаћеној административној такси.
-          пројекат парцелације/препарцелације са геодетским обележавањем 

Подаци о административној такси:

Сврха уплате: Административна такса за захтев  
Износ:
310 дин
Прималац: Градска управа града Београда
Рачун: 840-742241843-03,
Модел: 97
Позив на број:
3650105
 

Сврха уплате: Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације 
Износ:
- до 0,5 ha - 2.500,00 дин
- од 0,5 до 5,0 ha - 3.530,00 дин
- преко 5,0 ha - 5.080,00 дин

Прималац:
Градска управа града Београда
Рачун: 840-742241843-03
Модел: 97
Позив на број: 3650105 

Правни основ

  • Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. бр. 72/2009, 81/2009 -. Испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 И 145/2014)
  • Закон о општем управном поступку(,,Службени гласник РС” бр 18/16)
  • Закон о РАТ (,,Службени гласник РС” број 43/03 ,51/03 ,50/16, 113/17) Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете