Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

17.13. Увид у потврђену пројектну документацију


Назив услуге

17.13. Увид у потврђену пројектну документацију

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01. јул 2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Опис

Сврха поступка је остваривање права на увид у потврђену пројектну документацију. Подносилац захтева подноси неопходна документа Секретаријату. Поступајући по захтеву, Секретаријат омогућава подносиоцу захтева увид у докуметацију у просторијама Секретаријата о чему се прави службена белешка.

Где и како

Контакт подаци надлежних службеника:

Милош Вуловић, секретар
Телефон: 7157-212 тел/факс 3376-365

Бојана Радаковић, в.д. подсекретара
Телефон: 7157-212

Е-маил: urbanizam@beograd.gov.rs

Захтев се подноси у Градској управи, у писарници, Краљице Марије 1,  Београд, радним данима од 08:30 до 15:30 часова

Уз захтев се подноси :

-          доказ о плаћеној локалној  административној такси за захтев

Подаци о административној такси:

Сврха уплате: Административна такса за захтев
Износ: 310 дин 
Прималац: Градска управа града Београда
Рачун: 840-742241843-03
Модел: 97
позив на број: 3650105

Сврха уплате: за разгледање списа код органа - тарифни број 15
Износ: 360 дин за сваки започети сат
Прималац: Република Србија
Рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 44-018

Правни основ

  • Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. бр. 72/2009, 81/2009 -. Испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 И 145/2014)
  • Закон о општем управном поступку(,,Службени гласник РС” бр 18/16)
  • Закон о РАТ (,,Службени гласник РС” број 43/03 ,51/03 ,50/16, 113/17) Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-