Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

17.12. Издавање решења о дозволи за уклањање објекта


Назив услуге

17.12. Издавање решења о дозволи за уклањање објекта

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01. јул 2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Опис

Секретаријат за урбанистичке и грађевинске послове Градске управе града Београда(даље у тексту Секретаријат) проверава формалне услове. Секретаријат доноси решење у року од 8 дана од дана достављене уредне документације. Решење се доставља подносиоцу. Рок жалбе на решење је 15 дана од дана достављања решења.

Где и како

Контакт подаци надлежних службеника:

Милош Вуловић, секретар
Телефон: 7157-212 тел/факс 3376-365

Бојана Радаковић, в.д. подсекретара
Телефон: 7157-212

Е-маил: urbanizam@beograd.gov.rs

Захтев се подноси у Градској управи у писарници, Краљице Марије 1, Београд, радним данима од 08:30 до 15:30 часова.

Уз захтев се подноси: 

-          пројекат рушења са техничком контролом
-          доказ о својини на објекту
-          услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.)
-          доказ о плаћеној административној такси

Подаци о административној такси: 

Сврха уплате: Административна такса за захтев  
Износ:
310 дин
Прималац: Градска управа града Београда
Pачун: 840-742241843-03,
Модел: 97
Позив на број:
3650105

Сврха уплате: Решење којима се одобрава изградња објекта или иувођење радова – тарифни број 165
Износ:
1) за објекат категорије А 450 дин
2) за објекат категорије Б 3.600 дин
3) за објекат категорије В 5.400 дин
4) за објекат категорије Г 5.400 дин
Прималац: Република Србија
Рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 44-018

 

Правни основ

  • Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. бр. 72/2009, 81/2009 -. Испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 И 145/2014)
  • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени  гласник РС", бр. 113/2015,96/2016,120/2017)
  • Закон о општем управном поступку(,,Службени гласник РС” бр 18/16)
  • Закон о РАТ (,,Службени гласник РС” број 43/03 ,51/03 ,50/16, 113/17) Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-