Град Шабац

Потврђивање урбанистичког пројекта


Назив услуге

Потврђивање урбанистичког пројекта

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Опис

Урбанистички пројекат израђује за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Где и како

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити:
1.Нацрт Урбанистичког пројекта и 
2.Доказ о уплаћеној Локалној административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : уплата локалне административне таксе
Прималац : буџет Града Шапца
Износ од  12.800,00 дин.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264 или на  e-mail: urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС '' бр.72/09/, 81/09 испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,132/2014 и 145/2014 ).

Корисни линкови

Град Шабац Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете