Дирекција за железнице

Дирекција за железнице, као посебна организација, обавља послове државне управе у области железнице утврђене овим законом, као и законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга, послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја. Дирекција је надлежна да изда, суспендује и одузме лиценцу за управљање железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона и закона којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује Министарство, са: међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга;

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у дирекцији за железнице


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у дирекцији за железнице

Датум објављивања/ажурирања

29.05.2019 године 

Опис

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4201/2019 од 25 априла 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ  МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:  Дирекција за железнице, Београд, Немањина број 6.

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место руководиоца Групе за права путника и заједничке послове, Група за права путника и заједничке послове у Одељењу за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, звањe саветник – 1 извршилац.

Опис послова: руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; разматра притужбе путника који сматрају да им је ускраћено право утврђено Законом о железници; води управни поступак ради утврђивања мера за отклањање повреда права путника; организује контролу извршења законских обавеза железничких превозника према путницима; израђује предлоге аката у вези са извршењем одлука Дирекције у области права путника; израђује предлоге одговора на тужбе у управном спору поднете против одлука Дирекције као тела надлежног за  права путника; прати упоредну судску праксу и међународне прописе, конвенције, споразуме и законодавну активност ЕУ у области права путника и припрема информација за потребе Групе;  пружа стручну помоћ у поступку јавних набавки и у обављању других послова из делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Место рада: Место рада је Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се:

IV Опште функционалне компетенције, и то: 

•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)  
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
•    „Пословна комуникација“ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

V Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници ) провераваће се путем симулације (писмено).

VI Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова - стандардизовани инструмент (писмено) и итервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

VII Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Дирекције за железнице, www.raildir.gov.rs

 VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

IX Лицa којa су задужена за давање обавештења: Гордана Коцић, тел: 011-011/3618-216, и Нина Ивковић, тел: 011/ 3618-337, Дирекција за железнице, од 10,00 до 13,00 часова.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Дирекције за железнице или у штампаној верзији на писарници Дирекције за железнице, Београд, Немањина 6, доступан радним даном од 7,30 до 15,30.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XIII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIV Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Дирекције за железнице.

XV Трајање радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XVI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 19. јула 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Дирекције за железнице (Немањина 6, трећи спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Дирекције за железнице

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли Дирекције за железнице, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, за радно место, може се преузети на званичној интернет  презентацији Дирекције за железнице или у штампаној верзији на писарници Дирекције за железнице, Београд, Немањина 6.Коментари

Дирекција за железнице

-

Немањина 6

011/ 2656 518

-

еАнкете