Општина Димитровград

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Димитровград за 2018. годину


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана из буџета општине Димитровград за 2018. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

12.07.2018.

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Димитровград

Опис

На основу Закона о удружењима (Сл. гласник РС, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. Закони, чл. 4 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Димитровград за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења бр. 06-66/18-15/107-1 од 25.06.2018. године, Председник општине Димитровград расписује јавни позив заинтересованим организацијама да поднесу предлоге пројеката.

Средства за наведени конкурс обезбеђена су Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. годину а конкурсом су предвиђена средства у износу од 850.000,00 РСД. Максимални износ средства по пројекту је 200.000,00 РСД, а удружење може учествовати на конкурсу са више пројеката, али средства се додељују за финансирање једног пројекта.. Период имплементације пројектних активности не може бити мањи од 3 месеци, а до истека буџетске године.

Приоритети општине Димитровград:

     1. Наука и одрживи развој

     2. Екологија и заштита животне средине

     3. Активности пензионерских организација

     4. Маргинализоване категорије друштва

Подносиоци предлога пројекта могу бити удружења/организације које треба да испуњавају следеће критеријуме:
   - да су регистрована удружења;
   - да им је седиште у Републици Србији, општина Димитровград;
   - да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да делују у својству посредника;

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику или бугарском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Обавезна документација:
   - образац за пријаву;
   - образац наративни буџета;
   - образац табеларног буџета;
   - изјава подносиоца предлога пројекта;
   - биографију координатора пројекта и кључних сарадника;
   - оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
   - оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину;
   - писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања.

Надлежни ораган по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар.

Мерила и критеријуми за избор пројекта

Приликом евалуације пројекта, користе се следећи критеријуми:

1. Елиминациони критеријуми,

2. Основни критеријуми.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе до 24. јула 2018. године. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Општини Димитровград – Канцеларији за локални економски развој на адресу: Димитровград, Балканска 2, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом. Предлог пројекта и буџет пројекта достављају се у један одштампани примерак који морају бити оверени (печат и потпис одговорног лица) и у електронској форми на CD-у. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца и следећи текст: «ЗА КОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ НВО СЕКТОРА - НЕ ОТВАРАТИ«.

На званичној интернет страници општине, на огласној табли општинске управе и на националном Порталу еУправа објављује се Јавни конкурс, предлог листа за вредновање и рангирање пријављених пројеката коју израђује Комисија за евалуацију, као и Одлука о избору и финансирању пројеката коју доноси Општинско веће.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана, односно право приговора на објављену листу општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне листе.

Коначну Одлуку о финансирању организација доноси Општинско веће на предлог Комисије за евалуацију пројеката удружења грађана, у року до 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

На основу Одлуке општинског већа Председник општине, са удружењима чији су пројекти одабрани за финансирање или суфинансирање, закључује Уговор о финансирању и суфинансирању, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном орагану достави изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Елиминациони и основни критеријуми су саставни део овог конкурса.

Наведена документа могу се преузети у електронској форми са интернет презентације општине Димитровград http://www.dimitrovgrad.rs

1. ЕЛИМИНАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ:

-  Раскид уговора, односно уколико је у претходне две године дошло до раскида уговора о финансирању пројекта због непоштовања уговорних обавеза корисника средстава;

-  Финансијски и оперативни капацитет подносиоца пријаве подразумева да апликанти имају стабилна и довољна финансијска средства за сопствени рад током целокупног периода имплементације пројекта, као и да поседују професионалне способности и квалификације потребне за успешну имплементацију комплетног пројекта, што се односи и на партнере апликаната и

-  Релевантност, односно усклађеност пројектне идеје са дефинисаним приоритетима из Јавног конкурса.

Потврдни одговор на критеријум Раскид уговора доводи до директне елиминације.

Друга два елиминациона критеријума се бодују на следећи начин: 1= веома лоше; 2 = лоше; 3 = одговарајуће; 4 = добро; 5 = веома добро. Сваки члан комисије потписује своју индивидуалну еволуациону табелу, а сви чланови потписују збирну евалуациону табелу за сваки пројектни предлог.

Уколико је укупан збир бодова код критеријума Финансијски и оперативни капацитет подносиоца пријаве нижи од 10 бодова (од максималних 15), пројекат ће бити искључен из даљег еволуационог процеса, јер је процењено да ОЦД нема минималне капацитете за квалитетну имплементацију предложеног пројекта.

Уколико је укупан збир код критеријума Релевантност нижи од 18 бодова (од максималних 25), пројекат ће бити искључен из даљег еволуационог процеса, јер оваква процена подразумева да, иако подносилац пријаве задовољава финансијске и оперативне капацитете, сама пројектна идеја није релевантна нити је у складу са дефинисаним приоритетима из Јавног конкурса, те не утиче у довољној мери на задовољење потреба локалне заједнице.

 

Табела за евалуацију

Елиминациони критеријуми /Максималан број бодова

Финансијски и оперативни капацитет  Максималан број бодова 15

1. Да ли апликант и партнери имају довољно искуства у пројектима? Максималан број бодова 5
2. Да ли апликант и партнери имају довољне стручне капацитете? (посебно познавање питања на које се пројекат односи) Максималан број бодова 5
3. Да ли апликант и партнери имају довољне управљачке капацитете? (укључујући особље, опрему и способност за управљање буџетом пројекта) Максималан број бодова  5

Релевантност Максималан број бодова  25

1. Колико је пројекат релевантан у односу на циљ и један или више приоритета јавног конкурса?
Напомена: оцена 5 (веома добро) може се добити само ако се пројекат односи барем на један од приоритета. Максималан број бодова 5
2. Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су укључени у пројекат (посредници, крајњи корисници, циљне групе)? Максималан број бодова 5
3. Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и да ли им пројекат прилази на прави начин? Максималан број бодова 5
4. Да ли пројекат поседује додатне квалитете, као што су иновативан приступ и модели добре праксе? Максималан број бодова 5
5. Да ли предлог заговара модел политике базиран на правима и да ли то има утицаја на угрожене групе? (промоција једнакости полова и једнаких могућности, заштита природне средине, интер-етничка сарадња, проблематика омладине, итд) Максималан број бодова 5

 

2.ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ за избор пројеката који се финансирају из буџета општине Димитровград:

I УПРАВЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

1.Искуства у организацији и имплементацији пројеката
Организација је у протеклом периоду реализовала 3 или више пројеката Максималан број бодова 10
Организација је у протеклом периоду реализовала бар 2 пројекта Максималан број бодова 7
Организација је у протеклом периоду реализовала најмање 1 пројекат Максималан број бодова 5
Организација нема реализованих пројеката Максималан број бодова 0

2.Капацитети за руковођење пројектима
Координатор има искуства у реализацији 3 или више пројеката Максималан број бодова 10
Координатор има искуства у реализацији 2 пројеката Максималан број бодова 7
Координатор има искуства у реализацији најмање 1 пројекта Максималан број бодова 5
Координатор нема искуства у реализацији пројеката Максималан број бодова 0

3. Повезаност програма са стратешким документима општине
Јасно описана повезаност са циљевима стратешких докумената Општине Димитровград Максималан број бодова 10
Делимично описана повезаност са циљевима стратешких докумената Општине Димитровград Максималан број бодова 7
Слаба повезаност са циљевима стратешких докумената Општине Димитровград Максималан број бодова 5

4. Јасна дефинисана и стратешки изабрана циљна група
Јасна дефинисана и квантификована циљна група Максималан број бодова 10
Делимично дефинисана и квантификована циљна група Максималан број бодова 5
Недефинисана циљна група Максималан број бодова 0

Максимални број поена 40

II МЕТОДОЛОГИЈА

1. Повезаност циљеви – активности – резултати (индикатори)
Потпуна повезаност између циљева, активности и резултата Максималан број бодова 10
Делимично дефинисана повезаност циљева, активности и резултата Максималан број бодова 7
Слабо дефинисана повезаност циљева, активности и резултата Максималан број бодова 5

2. Дефинисаност активности
Активности су добро дефинисане, реалне и оправдане Максималан број бодова 10
Активности су делимично дефинисане, реалне и оправдане Максималан број бодова 7
Активности су слабо дефинисане, реалне и оправдане Максималан број бодова 5

Максимални број поена 20

III БУЏЕТ

1. Неопходност и реалност пројектних трошкова за реализацију пројекта
Планирани трошкови у потпуности одговарају планираним активностима Максималан број бодова 25
Планирани трошкови делимично одговарају планираним активностима Максималан број бодова 15
Планирани трошкови слабо одговарају планираним активностима Максималан број бодова 10

2. Сопствено учешће у финансирању предлога пројекта
Обезбеђено сопствено учешће изнад 30% Максималан број бодова 15
Обезбеђено сопствено учешће до 30% Максималан број бодова 10
Није обезбеђено сопствено учешће Максималан број бодова 0

Максимални број поена 40

УКУПНО 100 Коментари

Општина Димитровград

http://www.dimitrovgrad.rs

- -

0000000

-

еАнкете