Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Doneta Odluka o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini


Naziv usluge

Doneta Odluka o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u  2018. godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

6. juli 2018.

Opis

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 6. jula 2018. godine donelo je Odluku o  izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

U oblasti zaštite životne sredine, po raspisanom Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini, koji je Ministarstvo zaštit eživotne sredine objavilo  4. aprila 2018. godine, na osnovu Konačne liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata sufinansiraće se 73 projekta.

Na navedeni konkurs pristigla je 291 prijava.

Svim učesnicima javnog konkursa se zahvaljujemo na učešću, a nosiocima izabranih projekata želimo o uspešnu realizaciju planiranih projektnih altivnosti.

Odluku o  izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini možete preuzeti sa portala.

Konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata možet�� preuzeti sa portalaKomentari

Ministarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298

eAnkete