Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: - развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; - регистар загађујућих материја и др.); - спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; - управљање Националном лабораторијом; - прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; - вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; - сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Донета Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години


Назив услуге

Донета Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у  2018. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

6. јули 2018.

Опис

Министарство заштите животне средине дана 6. јула 2018. године донело је Одлуку о  избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години.

У области заштите животне средине, по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години, који је Министарство заштит еживотне средине објавило  4. априла 2018. године, на основу Коначне листе вредновања и рангирања пријављених пројеката суфинансираће се 73 пројекта.

На наведени конкурс пристигла је 291 пријава.

Свим учесницима јавног конкурса се захваљујемо на учешћу, а носиоцима изабраних пројеката желимо о успешну реализацију планираних пројектних алтивности.

Одлуку о  избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години можете преузети са портала.

Коначну Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката можете преузети са порталаКоментари

Министарство заштите животне средине

http://www.ekologija.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011/3110-271

011/3110-298

еАнкете