Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini


Naziv usluge

Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

6. juli 2018. godine

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo zaštite životne sredine

Opis

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je 70.000.000,00 dinara. Navedena sredstva dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave - gradovi i opštine, i to za:

      - pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije,
      - pošumljavanje u cilju stvaranja vetrozaštitnih pojaseva,
      - pošumljavanje u zaštićenim područjima na teritoriji jedi��ice lokalne samouprave,
      - pošumljavanje gradskih šuma, parkova i drugih javnih površina,
      - pošumljavanje autohtonim vrstama u cilju proizvodnje biomase,
      - ostali vidovi pošumljavanja u cilju zaštite životne sredine.

Gde i kako

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, (opštine i gradovi) na teritoriji Republike Srbije, koje ispunjavaju uslove iz člana 2. Uredbe.

Zahtev za dodelu sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija  projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Zelenog fonda u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, partnerstvo i saradnja u realizaciji projekta  sa drugim pravnim i fizičkim licima, preduzetnicima, nevladinim organizacijama i dr., veza sa drugim projektima);
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;
8)druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta;

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1. 

1. USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za ocenjivanje zahteva jesu:

      - Vrsta i tip projekta;

      - Ocena projekta (stručna osnovanost projekta, tehnički uslovi za izvođenje projekta, obezbeđenost kontrole realizacije projekta, plan održavanja pošumljenih površina, saradnja u realizaciji projekta  sa drugim pravnim i fizičkim licima, preduzetnicima, nevladinim organizacijama);

      - Finansijski kriterijumi:
             - visina udela u finansiranju projekta koji obezbeđuje korisnik sredstava;

      - Stepen razvijenosti opštine na čijoj se teritoriji realizuje projekat;

      - Površina obuhvaćena projektom u tekućoj godini.

2. DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV

Uz Zahtev se podnosi  sledeća dokumentacija

1) projekat pošumljavanja;
2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:
      - ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koji se traže iz sredstava Zelenog fonda;
      - način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva i visina iznosa;
      - finansijski pregled - specifikacija troškova
3) dokaz o stepenu razvijenosti opštine na čijoj se teritoriji realizuje projekat;
4) saglasnost ili sporazum o saradnji i realizaciji projekta  sa upravljačem zaštićenog područja ukoliko se pošumljavaju površine u okviru zaštićenog područja;
5) dozvole, odobrenja i saglasnosti od značaja za realizaciju projekta.   

3. IZBOR I OCENA  PROJEKATA

Izbor i ocenu projekata vrši Komisija za raspodelu sredstava za pošumljavanje, ocenjivanjem kriterijuma iz tačke 3) ovog konkursa.

Utvrđivanje liste projekata i donošenje odluke o raspodeli sredstava, vrši se po postupku propisanom članom 12. Uredbe.

Ako je odlukom o raspodeli sredstava podnosiocu zahteva dodeljen manji iznos sredstava od iznosa navedenog u zahtevu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obavesti ministarstvo da li prihvata ponuđene uslove finansiranja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi po obavezi iz stava 1. ovog člana, odnosno ne prihvati ponuđene uslove finansiranja, smatraće se da je odustao od zahteva po javnom konkursu.

4. MESTO I ROK ZA DOSTAVLjANjE ZAHTEVA

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Rok za podnošenje zahteva

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 31. julom 2018. godine.

Način dostavljanja dokumentacije

Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom nadležnog organa) dostavlja se u jednom primerku (kao organizovana celina - povezana u fascikli ili sl.) u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

          Ministarstvo zaštite životne sredine
          ul. Omladinskih brigada 1
          11070 Novi Beograd
          sa naznakom:  Za KONKURS „POŠUMLjAVANjE  2018.“
          (NE OTVARATI)

ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.

Na poleđini koverte obavezno napisati pun naziv i adresu jedinice lokalne samouprave.

NAPOMENA: Konkursna dokumentacija dostavlja se i u elektronskom obliku, na adresu: konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs, u pdf formatu, u navedenom roku.

5. ROK ZA OBJAVU JAVNE NABAVKE ZA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA, ISPORUČILACA OPREME ODNOSNO PRUŽAOCA USLUGA

Ukoliko je neophodan izbor izvođača radova, isporučilaca opreme odnosno pružaoca usluga u postupku javnih nabavki, isti je potrebno sprovesti, u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodeli sredstava.

6. NAČIN I ROK REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Način i rok realizacije dodeljenih sredstava kao i ostali uslovi od značaja za realizaciju projekta pošumljavanja, uređuju se ugovorom između ministarstva i korisnika sredstava.

Dodeljena sredstva će se realizovati najkasnije do 30. novembra 2018. godine.

7. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA.

Odluka ministra o usvajanju Konačne rang liste se objavljuje na internet stranici ministarstva i Portalu e-Uprave, u roku od pet dana od dana donošenja Odluke.

NAPOMENA: Na sve što u ovom konkursu nije navedeno, primereno se odnose odredbe Uredbe i Pravilnika.

Pravni osnov

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), i člana 90. b. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu  („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) razdeo 25, glava 25.2 Zeleni fond Republike Srbije, funkcija 560, Program 0405 Zaštita prirode, programska aktivnost PA 0004 Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta; ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u vezi sa članom 24. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, broj, 84/15), članom  108. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16), i članom 90. v. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16)Komentari

Ministarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298

eAnkete