Opština Gornji Milanovac


Naziv usluge

Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja u oblastima od od javnog interesa iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2018. godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

03.07.2018.

Organ zadužen za sprovođenje

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac 

Opis

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, na osnovu člana 9. Odluke o uslovima i načinu finansiranja udruženja iz budžeta Opštine Gornji Milanovac ("Sl. glasnik opštine Gornji Milanovac", br. 2/2017), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za fiansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018) i člana 57. Statuta opštine Gornji Milanovac ("Sl. glasnik opštine Gornji Milanovac", br. 23/2016), na sednici održanoj dana 27. aprila 2018. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS za finansiranje programa/projekata udruženja u oblastima od od javnog interesa iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2018. godini

I - OBIM SREDSTAVA - Sredstva namenjena za raspodelu na osnovu ovog javnog konkursa opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.26/2017) i iznose:

•           530.000,oo dinara za programe socio-humanitarnih udruženja

•           1.870.000 dinara za programe ostalih udruženja, a u skladu sa članom 5. Odluke o uslovima i načinu finansiranja udruženja iz budžeta Opštine Gornji Milanovac, u oblastima od javnog interesa za opštinu.

Sredstva namenjena udruženjima mogu se koristiti za finansiranje stvarnih troškova neophodnih za realizaciju programa koji su proverljivi, podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

II – KONKURSNE PARTIJE PO OBLASTIMA OD JAVNOG INTERESA

1. Sredstva namenjena socio-humanitarnim udruženjima mogu se odobriti za realizaciju programa u oblastima od javnog interesa za Opštinu i to: socijalne zaštite, kao i humanitarne programe i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

2. Sredstva namenjena ostalim udruženjima mogu se odobriti za realizaciju programa u oblastima od javnog interesa za Opštinu i to: boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i humanitarne programe i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

III – ZAJEDNIČKI USLOVI ZA UČESNIKE KONKURSA:

1. da su registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima, sa sedištem na teritoriji Opštine,

2. ostvaruju aktivnosti neposredno na teritoriji Opštine ili je svojim aktivnostima predstavljaju.

Pravo na finansiranje projekata nemaju političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva.

IV- SADRŽINA I TRAJANjE PREDLOGA PROJEKTA/ PROGRAMA

Program/projekat udruženja naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj se program realizuje, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za njegovo sprovođenje.

Udruženje može učestvovati sa više programa/projekata na konkursu, a sredstva iz budžeta opštine Gornji Milanovac dodeljuju se za finansiranje samo jednog programa/projekta.

Prihvatiće se samo oni projekti/programi čija realizacija je ostvariva u tekućoj godini, zaključno sa 01.12.2018. godine.

V – BLIŽA MERILA I DOPUNSKI KRITERIJUMI

1. Kriterijumi za izbor projekata /programa socio-humanitarnih i ostalih udruženja:

•           reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uključuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (prednost imaju prigrami čiji rezultati se ostvaruju u više oblasti od inetersa, koji uključuju više uključenih korisnika i imaju veću mogućnost razvijanja i održivosti programa nakon perioda sufinansiranja iz budžeta) – maksimum 20 poena

•           ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (prednost imaju oni programi čiji ciljevi se mogu izvesnije realizovati, odnosno kojima se u većoj meri unapređuje stanje u oblasti od interesa) - maksimum 20 poena

•           sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa (prednost imaju održivi programi u kojima je obezbeđeno finansiranje i iz drugih izvora izuzev sredstava koja se potražuju na konkursu)- maksimum 20 poena

•           zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva Opštine i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze (ovaj kriterijum se ceni prema izveštajima o dosadašnjem korišćenju sredstava iz budžeta Opštine)- maksimum 20 poena

VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA I ROK ZA PRIJAVU:

•           popunjen obrazac za podnošenje programa/projekta,

•           popunjen obrazac budžeta,

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: "Prijava za Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz opštine Gornji Milanovac - NE OTVARATI!" i posebnom naznakom u kojoj kategoriji se konkuriše «1. socio-humanitarna udruženja», ili «2. ostala udruženja».

Prijave se dostavljaju na pisarnicu opštine Gornji Milanovac ili poštom na adresu: Opština Gornji Milanovac - Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 32300 Gornji  Milanovac, Ul. Takovska broj 2.

Rok za podnošenje prijava od 15 dana teče od dana objavljivanja u “Takovskim novinama”.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet prezentacije opštine www.gornjimilanovac.rs

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće biti razmatrane.

Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

VII – O predlozima projekata odlučuje posebna Komisija koju rešenjem imenuje predsednik opštine, a rešenje o imenovanju se objavljuje na internet stranici opštine Gornji Milanovac.

Komisija utvrđuje listu vredovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Liste se objavljuju se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na Portalu eUprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste , odnosno pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 6. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na Portalu eUprava.

Konačne liste, nakon isteka rokova za prigovor Konkursna komisija dostavlja Opštinskom veću, koje u naknadnom roku od 30 dana, donosi odluku o izboru programa.

Sredstva koja se odobre u skladu sa ovom Konkursom su namenska i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom između Opštine i korisnika.

Korisnik je dužan da dostavi kompletnu dokumentaciju potrebnu za odobravanje prenosa sredstava za realizaciju projekta, najkasnije do 15. decembra u godini u kojoj se realizuje program.

Korisnik podnosi godišnji izveštaj o realizaciji projekta i utrošku odobrenih sredstava, najkasnije do 31. januara naredne godine, u odnosu na godinu u kojoj se program realizuje

Kontakt osoba je Slobodanka Petrović, broj telefona 032/5150062, slobodanka.petrovic@gornjimilanovac.rs

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE GORNjI MILANOVAC
Broj: 3-06-38/2018 od 27.aprila 2018.godine Opština Gornji Milanovac

http://www.gornjimilanovac.rs/

Takovska 2

+381 32 5150050

-

eAnkete