Општина Горњи Милановац

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса у области културе из буџета општине Горњи Милановац у 2019. години


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области културе из буџета општине Горњи Милановац у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

18.02.2019.

Орган задужен за спровођење

Општинскa управа Општине Горњи Милановац

Опис

Општинскa управа Општине Горњи Милановац, на основу члана 7. Одлуке о условима и начину финансирања програма од јавног интереса на територији општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 32/2018), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16) и члана 67. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 23/2016), расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса у области културе из буџета општине Горњи Милановац у 2019. години

I – ОБИМ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за расподелу на основу овог јавног конкурса опредељена су Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2019. годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.31/2018) и износе 5.500.000,оо динара.

Средства су намењена за програме од јавног интереса за општину Горњи Милановац у области културе,  које реализују удружења основана ради остваривања циљева у области културе и други субјекти у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

II –ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ:

Право учешћа у Конкурсу имају удружења:

1. регистрована у складу са Законом о удружењима и чији циљеви се реализују у области од јавног интереса у оквиру које конкуришу за реализацију програма,

2. која имају седиште на територији Општине Горњи Милановац, а уколико имају седиште ван територије општине само под условом да остварују програм од јавног интереса за кориснике са територије Општине и да на територији Општине не постоји удружење које се бави реализацијом овог програма,

3. која су доставила уредан Извештај о наменском трошењу средстава за реализацију пројекта финансираних средствима Општине у претходним годинама.

Општинска управа по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује и о томе доставља извештај Комисији која врши оцену програма. 

Право на финансирање програма немају политичке странке и друга удружења основана ради остваривања политичких циљева.

III- САДРЖИНА И ТРАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој се реализација планира, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које се планирају у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити означен и називом пројекат.

Удружење може учествовати са више програма на конкурсу, али се средства из буџета општине Горњи Милановац могу доделити за финансирање само једног.

Општина Горњи Милановац неће финансирати:

1. програме са комерцијалним ефектима,

2. програме који су претходних година финансирани из Буџета Општине а нису реализовани или су њихови реализатори ненаменски потрошили средства,

3. инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

4. пројекте чије су једине програмске активности путовања, учешћа на конфренцијама, студијски програми и сл.

5. Репрезентацију, награде и спонзорства.

Прихватиће се само они програми чија реализација је остварива у текућој години.

IV –КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ  ПРОГРАМА

Избор програма који ће се, по овом Конкурсу финансирати средствима општине Горњи Милановац, врши се применом следећих критеријума: 

- усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима Конкурса - до 20 бодова

- квалитет и садржајна иновативност пројекта - до 20 бодова

- капацитети потребни за реализацију пројекта  - стручни, односно уметнички капацитети – до 10, неопходни ресурси - до10

-  финансијски план - разрађеност – до 5, усклађеност са планом активности пројекта - до 5, економичност –до 5, укљученост више извора финансирања –до 5 

- степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице  - до 20

- Максимални збир бодова по свим критеријумима  -  100 бодова

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОК ЗА ПРИЈАВУ:

Пријава се састоји од: обрасца за подношење програма/пројекта, обрасца буџета за реализацију програма.

Читко попуњени, штампаним словима на ћириличном писму, обрасци морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију и обрасце са званичне интернет презентације општине www.gornjimilanovac.rs или на писарници Општине, почев од 14.02.2019. године.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком: "Пријава за јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области културе - НЕ ОТВАРАТИ" -  Општинској управи општине Горњи Милановац, најкасније до 14.03.2019. године, непосредно на писарници или поштом на адресу: Општинска управа општине Горњи Милановац, Таковска улица број 2, 32300 Горњи  Милановац.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

Предата документација се не враћа подносиоцима.

VI – О предлозима пројеката одлучује Комисија коју решењем именује председник општине, а решење о именовању се објављује на интернет страници општине Горњи Милановац.

Комисија, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве, утврђује заједничку прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених програма, која се објављује на интернет страници општине Горњи Милановац, огласној табли Општинске управе и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса, након објављивања прелиминарне листе имају:

-  у року од три радна дана од објављивања - право увида у поднете пријаве и приложену документацију,

-  у року од осам дана од дана објављивања – право писаног приговора на листу.

Комисија је дужна да донесе одлуку о приговорима, потом утврди коначни предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма и достави га Општинском већу на доношење одлуке најкасније 15 дана од истека рока за улагање приговора.

Општинско веће, на основу достављеног предлога листе вредновања и рангирања у року од 30 дана доноси коначну одлуку о избору програма и додели средстава, а Одлука се објављује се на званичној интернет страници општине Горњи Милановац, огласној табли Општинске управе и на порталу Е-Управа.

Средства која се одобре у складу са овом Конкурсом су наменска и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором између Општине и корисника, који се закључује након објављивања Одлуке о избору.

Корисник је дужан да достави комплетну документацију потребну за одобравање преноса средстава за реализацију пројекта, најкасније до 15. децембра у години у којој се реализује програм.

Контакт особа је Слободанка Петровић, број телефона 032/5150062, slobodanka.petrovic@gornjimilanovac.rs    

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 4-401-209/2019 од 11.02.2019.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Дејан Вељовић с.р.      
Коментари

Општина Горњи Милановац

http://www.gornjimilanovac.rs/

Tаковска 2

+381 32 5150050

-

еАнкете