Општина Горњи Милановац


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења у областима од од јавног интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2018. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

03.07.2018.

Орган задужен за спровођење

Општинско веће Општине Горњи Милановац 

Опис

Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 9. Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета Општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 2/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за фиансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 57. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 23/2016), на седници одржаној дана 27. априла 2018. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма/пројеката удружења у областима од од јавног интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2018. години

I - ОБИМ СРЕДСТАВА - Средства намењена за расподелу на основу овог јавног конкурса опредељена су Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.26/2017) и износе:

•           530.000,оо динара за програме социо-хуманитарних удружењa

•           1.870.000 динара за програме осталих удружењa, а у складу са чланом 5. Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета Општине Горњи Милановац, у областима од јавног интереса за општину.

Средства намењена удружењима могу се користити за финансирање стварних трошкова неопходних за реализацију програма који су проверљиви, подржани оригиналном документацијом на основу чијих оверених копија се правдају.

II – КОНКУРСНЕ ПАРТИЈЕ ПО ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

1. Средства намењена социо-хуманитарним удружењима могу се одобрити за реализацију програма у областима од јавног интереса за Општину и то: социјалне заштите, као и хуманитарне програме и друге програме у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

2. Средства намењена осталим удружењима могу се одобрити за реализацију програма у областима од јавног интереса за Општину и то: борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарне програме и друге програме у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

III – ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА:

1. да су регистровани у складу са Законом о удружењима, са седиштем на територији Општине,

2. остварују активности непосредно на територији Општине или је својим активностима представљају.

Право на финансирање пројеката немају политичке странке и друга удружења основана ради остваривања политичких циљева.

IV- САДРЖИНА И ТРАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМА

Програм/пројекат удружења нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој се програм реализује, време и дужину трајања програма, врсту и обим активности који би се вршили у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за његово спровођење.

Удружење може учествовати са више програма/пројеката на конкурсу, а средства из буџета општине Горњи Милановац додељују се за финансирање само једног програма/пројекта.

Прихватиће се само они пројекти/програми чија реализација је остварива у текућој години, закључно са 01.12.2018. године.

V – БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ

1. Критеријуми за избор пројеката /програма социо-хуманитарних и осталих удружења:

•           референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост (предност имају приграми чији резултати се остварују у више области од инетерса, који укључују више укључених корисника и имају већу могућност развијања и одрживости програма након периода суфинансирања из буџета) – максимум 20 поена

•           циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (предност имају они програми чији циљеви се могу извесније реализовати, односно којима се у већој мери унапређује стање у области од интереса) - максимум 20 поена

•           суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма (предност имају одрживи програми у којима је обезбеђено финансирање и из других извора изузев средстава која се потражују на конкурсу)- максимум 20 поена

•           законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства Општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (овај критеријум се цени према извештајима о досадашњем коришћењу средстава из буџета Општине)- максимум 20 поена

VI – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОК ЗА ПРИЈАВУ:

•           попуњен образац за подношење програма/пројекта,

•           попуњен образац буџета,

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: "Пријава за Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из општине Горњи Милановац - НЕ ОТВАРАТИ!" и посебном назнаком у којој категорији се конкурише «1. социо-хуманитарна удружења», или «2. остала удружења».

Пријаве се достављају на писарницу општине Горњи Милановац или поштом на адресу: Општина Горњи Милановац - Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 32300 Горњи  Милановац, Ул. Таковска број 2.

Рок за подношење пријава од 15 дана тече од дана објављивања у “Таковским новинама”.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет презентације општине www.gornjimilanovac.rs

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

Предата документација се не враћа подносиоцима.

VII – О предлозима пројеката одлучује посебна Комисија коју решењем именује председник општине, а решење о именовању се објављује на интернет страници општине Горњи Милановац.

Комисија утврђује листу вредовања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листе се објављују се на званичној интернет страници надлежног органа и на Порталу еУправа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе , односно право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на Порталу еУправа.

Коначне листе, након истека рокова за приговор Конкурсна комисија доставља Општинском већу, које у накнадном року од 30 дана, доноси одлуку о избору програма.

Средства која се одобре у складу са овом Конкурсом су наменска и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором између Општине и корисника.

Корисник је дужан да достави комплетну документацију потребну за одобравање преноса средстава за реализацију пројекта, најкасније до 15. децембра у години у којој се реализује програм.

Корисник подноси годишњи извештај о реализацији пројекта и утрошку одобрених средстава, најкасније до 31. јануара наредне године, у односу на годину у којој се програм реализује

Контакт особа је Слободанка Петровић, број телефона 032/5150062, slobodanka.petrovic@gornjimilanovac.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-38/2018 од 27.априла 2018.године Општина Горњи Милановац

http://www.gornjimilanovac.rs/

Tаковска 2

+381 32 5150050

-

еАнкете