Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva obrazovana je se kao jedinstveni organ. U okviru Gradske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova iz određenih oblasti. Osnovne organizacione jedinice su sekretarijati, Služba, agencije, Komunalna policija i Kabinet gradonačelnika. Gradska uprava: 1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština, Gradonačelnik i Gradsko veće; 2) izvršava odluke i druge akte Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća; 3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; 4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine; 5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu; 6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština, Gradonačelnik i Gradsko veće 7) vodi evidenciju o stvarima u javnoj svojini, u skladu sa zakonom. Radom Gradske uprave rukovodi načelnik. Načelnik Gradske uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Osnovne organizacione jedinice u Gradskoj upravi grada Pančeva obrazovane su kao sekretarijati, Služba, agencije, Komunalna policija i Kabinet gradonačelnika. U okviru osnovnih organizacionih jedinica obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to kao odeljenja, odseci i grupe i dr.


Naziv usluge

Lista vrednovanja - Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2018. god. 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

04.07.2018. 

Organ zadužen za sprovođenje

Grad Pančevo 

Opis

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2018. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 25.06.2018. godine vrednovana su 4 pristigla predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva za 2018. godinu, dala je predlog liste vrednovanja i rangiranja  pristiglih programa/projekata koju možete preuzeti ovde.

Predlagači programa/projekata imaju pravo prigovora na listu  u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, odnosno do 22.06.2018. godine

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2018. godini.

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. 

Originalni obrasciGrad Pančevo

www.pancevo.rs

Trg Kralja Petra I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

eAnkete