Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima; staranje o naplati zakupnine, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkoj direkciji za imovinu  

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

04.07.2018. 

Organ zadužen za sprovođenje

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 

Tekst konkursa

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 ,99/14i 94/17), člana 17. stav 1, člana 18 stav 2,čl. 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5058/2018 od 31 maja 2018 godine, Republička direkcija za imovinu republike Srbije, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Republička direkcija za imovinu republike Srbije, Beograd, Kralja Milana16

II Radna me��ta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: za podršku poslovima upisa prava javne svojine Republike Srbije, u zvanju savetnik, u Sektoru za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije,u Odeljenju za pripremu podataka za evidenciju i poslove upisa prava javne svojine Republike Srbije, uGrupi za poslove upisa prava javne svojine Republike Srbije i analizu zakonitosti sprovedenog upisa ,- 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u postupku prikupljanja i analiziranja isprave kojima se obezbeđuje upis prava javne svojine Republike Srbije na nepokretnostima u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima; učestvuje u postupku za upis prava javne svojine Republike Srbije u odgovarajuće javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima; učestvuje u izradi analize ispravnosti i zakonitosti izvršenog upisa prava javne svojine Republike Srbije uz stručnu pomoć i koordinaciju rukovodioca Grupe; priprema podatke o izvršenom upisu za unos u Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini; pruža potrebne podatke rukovodiocu Grupe vezano za izradu izveštaja iz delokruga rada Grupe; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa: koji regulišu oblast uknjižbe, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Zakon o javnoj svojini;i veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom. .

 

2. Radno mesto: za utvrđivanje zakonitosti korišćenja i upravljanja stvarima u javnoj svojini, u zvanjusavetnik, u Sektoru za imovinski postupak , u Odeljenju za imovinsko pravne poslove,u Odseku za upravljanje i zaštitu javne svojine, - 1 izvršilac,

Opis poslova: Priprema akte radi sprovođenje postupka upravljanja stvarima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Republika Srbija i stvarima u svojini Republike Srbije za koje nije određen korisnik ili nosilac prava korišćenja; priprema predloge akata za Vladu u postupcima davanja na korišćenje nepokretnosti kojima upravlja Direkcija; proverava osnovanost i zakonitost podnetih zahteva koji se odnose na upravljanje stvarima u javnoj svojini i obaveštava podnosioce zahteva o nedostacima i načinu zakonitog postupanja u pogledu upravljanja stvarima u javnoj svojini Republike; vrši nadzor u postupcima raspolaganja, upravljanja i korišćenja imovine Republike Srbije; učestvuje u iniciranom postupku zautvrđivanje zakonitosti raspolaganja imovinom Republike Srbije; učestvuje u postupku za utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje imovine Republike Srbije; priprema akata o davanju saglasnosti Direkcije u postupcima upravljanja stvarima u javnoj svojini za koje je Direkcija nadležna i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast javne svojine Zakon o javnoj svojini, deo ZOO o ugovorima,i veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom.

 

3. Radno mesto: za praćenje realizacije ugovora,u zvanjusavetnik, u Sektoru za imovinski postupak, u Odeljenju za raspolaganje stanovima i garažama, - 1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za praćenje realizacije ugovora u pogledu izvršavanja ugovornih obaveza na način i u rokovima predviđenim ugovorom, prikuplja i analizira zaključene ugovore o raspolaganju stanovima i garažama u i učestvuje u izradi izveštaja; prikuplja potrebnu dokumentaciju i vrši analizu i sistematizuje prikupljenu dokumentaciju radi praćenja ispunjenja ugovorenih obaveza; preduzima potrebne mere i radnje u saradnji sa Državnim pravobranilaštvom u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; dostavlja potrebne podatke sudovima i drugim državnim organima u vezi realizacije ugovora i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast stanovanja: Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i Zakon o javnoj svojini,i veština komunikacije – proveravaće se usmeno,razgovorom.

 

4. Radno mesto: za prikupljanje i pripremu podataka, u zvanjusavetnik, u Sektoru za građevinsko zemljište,u Odeljenju za raspolaganje građevinskim zemljištem putem otuđenja i pribavljanja,u Grupi za pripremu akata za Vladu, - 1 izvršilac,

Opis poslova: Sprovodi postupak prikupljanja dokumentacije o indentifikaciji, premeru i zauzeću parcele; utvrđuje površine objekta i eventualna odstupanja u odnosu na upis u katastru; učestvuje u postupku radi utvrđivanja pravnog osnova za raspolaganje zemljištem; učestvuje u postupku po pozivu suda ili drugog nadležnog organa za uviđaj na licu mesta; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili stručne oblasti geodetskog inženjerstva na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u strucii poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskihpropisa Zakon o državnom premeru i katastru i deo Zakona o planiranju i izgradnji koji se odnosi na katastar i veština komunikacije – proveravaće se usmeno ,razgovorom.

 

5. Radno mesto: za sprovođenje postupka, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za građevinsko zemljište,u Odeljenju za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti,zakupi), u Grupi za pripremu prethodne dokumentacije, - 1 izvršilac,

Opis poslova: Sprovodi postupak pripreme prethodne dokumentacije radi utvrđivanja pravnog osnova za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti, zakupi); priprema dokumentaciju radi davanja ��aglasnosti na sprovođenje postupka preparcelacije; priprema dokumentaciju radi sprovođenje radnji i postupaka upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; daje stručna mišljenja i neophodne informacije organima državne uprave koji se odnose na sprovođenje postupka za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti, zakupi i drugo);priprema mišljenja na nacrte akata čiji su predlagači drugi organi; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih i podzakonskih propisakoji regulišu oblast građevinskog zemljišta: Zakona o prometu nepokretnosti, Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o javnoj svojini; i veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom.

 

6. Radno mesto: za pripremu akata,u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za građevinsko zemljište,u Odeljenju za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja(službenosti,zakupi)u Grupi za pripremu akata, - 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodipostupak utvrđivanja pravnog osnova za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti, zakupi i drugo)radi pripreme akata; priprema i učestvuje u izradi ugovora o zakupu i službenosti nagrađevinskom zemljištu; izrađuje pravna mišljenja koja se odnose na postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta; priprema mišljenja na nacrte akata čiji su predlagači drugi organi; daje stručna mišljenja i neophodne informacije organima državne uprave koji se odnose na sprovođenje postupka uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti, zakupi); učestvuje u postupkupripreme aktakoji se odnosi na utvrđivanje udela državne svojine kod pravnih lica i stavljanje hipoteke na nepokretnosti u svojini Republike Srbije; učestvuje u postupku sprovođenja radnjiradi upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; učestvuje u preduzimnju potrebnih mera u saradnji sa Republičkim državnim pravobranilaštvom radi zaštite imovinsko - pravnih interesa Republike Srbije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu obligacione odnose, deo ZOOa, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakon o javnoj svojini, Zakon o hipoteci;i veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom.

 

7. Radno mesto: za sprovođenje postupka raspolaganja nepokretnostima, u zvanjusavetnik,u Sektoru za upravljanje i rasolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona u Odeljenju za raspolaganje stvarima u javnoj svojini Republike Srbije, u Grupi za raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Republke Srbije, - 1 izvršilac

Opis poslova: Priprema predloge zaključaka za Vladu u postupcima otuđenja, davanja u zakup odnosno davanja na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, koje koriste organi i organizacije teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javne službe (javna preduzeća, ustanove), diplomatsko –konzularna predstavništva; proverava osnovanost i zakonitost podnetih zahteva koji se odnose na načine raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije i obaveštava korisnike o nedostacima; učestvuje u pripremi akta u postupcima raspolaganja imovinom bivše SRJ, kao i imovinom na teritoriji država sukcesora bivše SFRJ, učestvuje u postupku pripreme načina rešavanja neregulisanih svojinsko-pravnih odnosa u vezi nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije sa aspekta zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u postupku pred Vladom; prati realizaciju donetih zaključaka Vlade; priprema informacije i izveštaje Vladi o realizaciji donetih zaključaka; priprema akte za sprovođenje postupka javne licitacije ili postupka prikupljanja pismenih ponudau postupcima raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije i izbor najpovoljnijeg ponuđača, koji su dati u nadležnost Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, a na osnovu donetih zaključaka Vlade; učestvuje u postupku predlaganjaprocedura vezano za otuđenja, davanja u zakup odnosno davanja na korišćenje; priprema materijale u vezi izjašnjenja o ispunjenosti uslova za priznavanje i vraćanje prava po Sporazumu o pitanjima Sukcesije, a po zahetvu, sudova i drugih državnih organa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijima, specijalističkim akademskim studijima, specijalističkim strukovnim studijima, odnosno na osnovnim studijima u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijima na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast raspolaganja javnom svojinom,Zakon o javnoj svojini, deo ZOOa i veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom.

8. Radno mesto: za praćenje realizacije ugovora,u zvanjusavetnik, u Sektoru za upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona,u Odeljenju za upravljanje stvarima u javnoj svojini Republike Srbije, u Grupi za sprovođenje postupka upravljanja stvarimau javnoj svojini Republke Srbije- 1 izvršilac,

Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja i evidentiranja zaključenih ugovora kojima se stvari stečene po sili zakona poveravaju na čuvanje lokalnim samoupravama do određivanja konačnog korisnika; i poslove evidentiranja rešenja koja se donose u postupku pred Direkcijom; formira dosijea za pojedinačne ugovore i prati kretanje i realizaciju tih ugovora, prikuplja neophodnu dokumentaciju u postupku upravljanja stvarima stečenim po sili zakona u javnoj svojini Republike Srbije; obavlja poslove informisanja korisnika; sačinjava izveštaje i priprema podatke za statističke i druge analize; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnimstudijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast sticanja po sili zakona u javnu svojinu: Zakon o javnoj svojini,Zakon o hipoteci, deoZakona o nasleđivanju iZakona o stečaju,i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).

 

9. Radno mesto: za planiranje postupka investicionog i tehničkog održavanja, u zvanjusavetnik, , u Odeljenju za kontrolu korišćenja javne svojine, u užoj unutrašnjoj jedinici van sektora, u Grupi za građevinsko-tehničke poslove - 1 izvršilac

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje dokumentaciju u postupcima upravljanja nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini radi sačinjavanja plana o neophodnosti investicionog i tekućeg održavanja ; proverava podnete zahteve koji se odnose na davanje na korišćenje stvari u javnoj svojini i obaveštava podnosioce zahteva o nedostacima i obavezama za investiciono i tekuće održavanje; učestvuje u pripremi predloga javnih oglašavanja i poziva; prati realizaciju zaključenih ugovora, učestvuje u pripremi informacija i izveštaja Vladi o realizaciji istih; priprema akte za sprovođenje postupka investicionog i tekućeg održavanja kapitalnih objekata ili postupka prikupljanja pismenih ponuda; vodi evidenciju o postupcima upravljanja stvarima u javnoj svojini, obavlja i druge poslovepo nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, ) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa Zakon o javnoj svojini, deo ZOOa kojim se reguliše oblast ugovora- zakupii veština komunikacije – proveravaće se usmeno, razgovorom.

 

III Mesto rada: za sva radna mesta mesto rada je Beograd

IV Adresa na koju se podnose prijave: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana 16, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu

Ljiljana Milutinović tel: 011/3346 397, u periodu od 11,00 do 14,00 časova.

VI Uslovi za rad na svim radnim mestima:

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošnje prijavana konkurs:

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje- listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

- pisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (u prijavi naznačiti redni broj radnog mesta iz teksta konkursa kao i naziv radnog mesta za koje se konkuriše, ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, mejl adresa za kontakt, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva u stepenu stručne spreme propisane za radno mesto na koje se konkuriše, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, prijava mora da bude svojeručno potpisana);

- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto;

- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);

- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

 

Napomena:

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Kandidat je obavezan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Ukoliko kandidatne dostavi popunjenu i svojeručno potpisanu izjavu, a dokumentacija nije potpuna, prijava na konkurs će biti odbačena.

Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Republička direkcija za imovinu Republike Srbije– Konkursi, www.rdi.gov.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati mogu uz prijavu na konkurs da dostave dokaze o kojima službenu evidenciju vode drugi organi, u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Beogradu, u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, i prostorijama Republičke direkcije za imovinu RS,počev od 16 jula 2018 godine,o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni telefonom, na broj koji su dužni da navedu u svojim prijavama ili imejl adresu.

Napomena:

- Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

- Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci.

- Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da isti polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

- Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

-Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

- Sa kandidatima koji konkurišu na radna mesta, i čije su prijave blagovremene, dopuštene, jasne, prijave uz koje su priloženi svi potrebni dokazi (potpune prijave) i koji ispunjavaju uslove za rad na navedenim radnim mestima, obaviće se najpre provera veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru. Ova faza izbornog postupka je eliminaciona, tako da samo kandidati koji pokažu zadovoljavajuće rezultate nakon provere veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru, mogu da pristupe narednom delu izbornog postupka, i to usmenoj proveri znanja i veština komunikacije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnosepojedinačne prijave za svako od radnih mesta za koje konkurišu,s napomenom uz koju prijavu su dostavili tražena dokumenta za ta radna mesta.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet strani Republičke direkcije za imovinu, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet strani Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

http://www.rdi.gov.rs/

Kralja Milana 16

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3287087

eAnkete