Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; спровођење мера заштите државне имовине путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичкој дирекцији за имовину  

Датум објављивања (последњег ажурирања)

04.07.2018. 

Орган задужен за спровођење

Републичка дирекција за имовину Републике Србије 

Текст конкурса

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 ,99/14и 94/17), члана 17. став 1, члана 18 став 2,чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5058/2018 од 31 маја 2018 године, Републичка дирекција за имовину републике Србије, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Републичка дирекција за имовину републике Србије, Београд, Краља Милана16

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: за подршку пословима уписа права јавне својине Републике Србије, у звању саветник, у Сектору за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије,у Одељењу за припрему података за евиденцију и послове уписа права јавне својине Републике Србије, уГрупи за послове уписа права јавне својине Републике Србије и анализу законитости спроведеног уписа ,- 1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку прикупљања и анализирања исправе којима се обезбеђује упис права јавне својине Републике Србије на непокретностима у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима; учествује у поступку за упис права јавне својине Републике Србије у одговарајуће јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима; учествује у изради анализе исправности и законитости извршеног уписа права јавне својине Републике Србије уз стручну помоћ и координацију руководиоца Групе; припрема податке о извршеном упису за унос у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини; пружа потребне податке руководиоцу Групе везано за израду извештаја из делокруга рада Групе; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа: који регулишу област укњижбе, Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закон о јавној својини;и вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором. .

 

2. Радно место: за утврђивање законитости коришћења и управљања стварима у јавној својини, у звањусаветник, у Сектору за имовински поступак , у Одељењу за имовинско правне послове,у Одсеку за управљање и заштиту јавне својине, - 1 извршилац,

Опис послова: Припрема акте ради спровођење поступка управљања стварима у својини Републике Србије чији је корисник Република Србија и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења; припрема предлоге аката за Владу у поступцима давања на коришћење непокретности којима управља Дирекција; проверава основаност и законитост поднетих захтева који се односе на управљање стварима у јавној својини и обавештава подносиоце захтева о недостацима и начину законитог поступања у погледу управљања стварима у јавној својини Републике; врши надзор у поступцима располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; учествује у иницираном поступку заутврђивање законитости располагања имовином Републике Србије; учествује у поступку за утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење имовине Републике Србије; припрема аката о давању сагласности Дирекције у поступцима управљања стварима у јавној својини за које је Дирекција надлежна и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу област јавне својине Закон о јавној својини, део ЗОО о уговорима,и вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором.

 

3. Радно место: за праћење реализације уговора,у звањусаветник, у Сектору за имовински поступак, у Одељењу за располагање становима и гаражама, - 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за праћење реализације уговора у погледу извршавања уговорних обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором, прикупља и анализира закључене уговоре о располагању становима и гаражама у и учествује у изради извештаја; прикупља потребну документацију и врши анализу и систематизује прикупљену документацију ради праћења испуњења уговорених обавеза; предузима потребне мере и радње у сарадњи са Државним правобранилаштвом у случају неиспуњења уговорних обавеза ради заштите имовинских права и интереса Републике Србије; доставља потребне податке судовима и другим државним органима у вези реализације уговора и обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу област становања: Закон о становању и одржавању стамбених зграда и Закон о јавној својини,и вештина комуникације – провераваће се усмено,разговором.

 

4. Радно место: за прикупљање и припрему података, у звањусаветник, у Сектору за грађевинско земљиште,у Одељењу за располагање грађевинским земљиштем путем отуђења и прибављања,у Групи за припрему аката за Владу, - 1 извршилац,

Опис послова: Спроводи поступак прикупљања документације о индентификацији, премеру и заузећу парцеле; утврђује површине објекта и евентуална одступања у односу на упис у катастру; учествује у поступку ради утврђивања правног основа за располагање земљиштем; учествује у поступку по позиву суда или другог надлежног органа за увиђај на лицу места; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струции познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законскихпрописа Закон о државном премеру и катастру и део Закона о планирању и изградњи који се односи на катастар и вештина комуникације – провераваће се усмено ,разговором.

 

5. Радно место: за спровођење поступка, у звању самостални саветник, у Сектору за грађевинско земљиште,у Одељењу за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености,закупи), у Групи за припрему претходне документације, - 1 извршилац,

Опис послова: Спроводи поступак припреме претходне документације ради утврђивања правног основа за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, закупи); припрема документацију ради давања сагласности на спровођење поступка препарцелације; припрема документацију ради спровођење радњи и поступака уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; даје стручна мишљења и неопходне информације органима државне управе који се односе на спровођење поступка за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, закупи и друго);припрема мишљења на нацрте аката чији су предлагачи други органи; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских и подзаконских прописакоји регулишу област грађевинског земљишта: Закона о промету непокретности, Закон о планирању и изградњи и Закон о јавној својини; и вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором.

 

6. Радно место: за припрему аката,у звању самостални саветник, у Сектору за грађевинско земљиште,у Одељењу за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења(службености,закупи)у Групи за припрему аката, - 1 извршилац

Опис послова: Спроводипоступак утврђивања правног основа за успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, закупи и друго)ради припреме аката; припрема и учествује у изради уговора о закупу и службености награђевинском земљишту; израђује правна мишљења која се односе на поступак давања у закуп грађевинског земљишта; припрема мишљења на нацрте аката чији су предлагачи други органи; даје стручна мишљења и неопходне информације органима државне управе који се односе на спровођење поступка успостављање стварних права на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, закупи); учествује у поступкуприпреме актакоји се односи на утврђивање удела државне својине код правних лица и стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; учествује у поступку спровођења радњиради уписа или промене уписа на грађевинском земљишту у својини Републике Србије; учествује у предузимњу потребних мера у сарадњи са Републичким државним правобранилаштвом ради заштите имовинско - правних интереса Републике Србије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу облигационе односе, део ЗООа, Закона о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Закон о хипотеци;и вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором.

 

7. Радно место: за спровођење поступка располагања непокретностима, у звањусаветник,у Сектору за управљање и расолагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона у Одељењу за располагање стварима у јавној својини Републике Србије, у Групи за располагање непокретностима у јавној својини Републке Србије, - 1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге закључака за Владу у поступцима отуђења, давања у закуп односно давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије, које користе органи и организације територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавне службе (јавна предузећа, установе), дипломатско –конзуларна представништва; проверава основаност и законитост поднетих захтева који се односе на начине располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије и обавештава кориснике о недостацима; учествује у припреми акта у поступцима располагања имовином бивше СРЈ, као и имовином на територији држава сукцесора бивше СФРЈ, учествује у поступку припреме начина решавања нерегулисаних својинско-правних односа у вези непокретности у јавној својини Републике Србије са аспекта заштите имовинских права и интереса Републике Србије у поступку пред Владом; прати реализацију донетих закључака Владе; припрема информације и извештаје Влади о реализацији донетих закључака; припрема акте за спровођење поступка јавне лицитације или поступка прикупљања писмених понудау поступцима располагања непокретностима у јавној својини Републике Србије и избор најповољнијег понуђача, који су дати у надлежност Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, а на основу донетих закључака Владе; учествује у поступку предлагањапроцедура везано за отуђења, давања у закуп односно давања на коришћење; припрема материјале у вези изјашњења о испуњености услова за признавање и враћање права по Споразуму о питањима Сукцесије, а по захетву, судова и других државних органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу област располагања јавном својином,Закон о јавној својини, део ЗООа и вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором.

8. Радно место: за праћење реализације уговора,у звањусаветник, у Сектору за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона,у Одељењу за управљање стварима у јавној својини Републике Србије, у Групи за спровођење поступка управљања стваримау јавној својини Републке Србије- 1 извршилац,

Опис послова: Oбавља послове прикупљања и евидентирања закључених уговора којима се ствари стечене по сили закона поверавају на чување локалним самоуправама до одређивања коначног корисника; и послове евидентирања решења која се доносе у поступку пред Дирекцијом; формира досијеа за појединачне уговоре и прати кретање и реализацију тих уговора, прикупља неопходну документацију у поступку управљања стварима стеченим по сили закона у јавној својини Републике Србије; обавља послове информисања корисника; сачињава извештаје и припрема податке за статистичке и друге анализе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковнимстудијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу област стицања по сили закона у јавну својину: Закон о јавној својини,Закон о хипотеци, деоЗакона о наслеђивању иЗакона о стечају,и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

 

9. Радно место: за планирање поступка инвестиционог и техничког одржавања, у звањусаветник, , у Одељењу за контролу коришћења јавне својине, у ужој унутрашњој јединици ван сектора, у Групи за грађевинско-техничке послове - 1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује документацију у поступцима управљања непокретним и покретним стварима у јавној својини ради сачињавања плана о неопходности инвестиционог и текућег одржавања ; проверава поднете захтеве који се односе на давање на коришћење ствари у јавној својини и обавештава подносиоце захтева о недостацима и обавезама за инвестиционо и текуће одржавање; учествује у припреми предлога јавних оглашавања и позива; прати реализацију закључених уговора, учествује у припреми информација и извештаја Влади о реализацији истих; припрема акте за спровођење поступка инвестиционог и текућег одржавања капиталних објеката или поступка прикупљања писмених понуда; води евиденцију о поступцима управљања стварима у јавној својини, обавља и друге пословепо налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, ) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа Закон о јавној својини, део ЗООа којим се регулише област уговора- закупии вештина комуникације – провераваће се усмено, разговором.

 

III Место рада: за сва радна места место рада је Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу

Љиљана Милутиновић тел: 011/3346 397, у периоду од 11,00 до 14,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношње пријавана конкурс:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање- листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана);

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

 

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидатне достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити одбачена.

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Републичка дирекција за имовину Републике Србије– Конкурси, www.rdi.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Републичке дирекције за имовину РС,почев од 16 јула 2018 године,о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефоном, на број који су дужни да наведу у својим пријавама или имејл адресу.

Напомена:

- За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.

- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

-Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

- Са кандидатима који конкуришу на радна места, и чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, обавиће се најпре провера вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери знања и вештина комуникације.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносепојединачне пријаве за свако од радних места за које конкуришу,с напоменом уз коју пријаву су доставили тражена документа за та радна места.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страни Републичке дирекције за имовину, на порталу е-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и на интернет страни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Републичка дирекција за имовину Републике Србије

http://www.rdi.gov.rs/

Краља Милана 16

+ 381 11 3346706

+ 381 11 3287087