Град Ниш

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години


Назив услуге

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

24.01.2019. (19.02.2019.)

Орган задужен за спровођење

Град Ниш

Опис

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018- др.закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ 8/12, 94/13, 93/15, 16/2018) и Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Ниша“бр. 82/14, 7/2017, 116/2018) Градоначелник града Ниша расписује:

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години

I

Намена средстава за остваривање јавног интереса

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите на територији града Ниша (у даљем тексту Конкурс), се расписује за финансирање и суфинансирање програма за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Ниша.

Циљеви конкурса:

-          Јачање капацитета удружења и организација особа са инвалидитетом за реализовање програма, унапређења социјалне заштите од интереса града, побољшањем и унапређењем положаја особа са инвалидитетоми њихових породица

-          Подстицање и развој услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета и побољшање положаја најугроженијих група грађана

 

II

Износ средстава која су опредељена за Конкурс

Висина средстава предвиђених за реализацију програма обезбеђена су из буџета града Ниша, у износу од 21.000.000 динара. Максимални износ средстава по појединачном програму у оквиру овог конкурса је до 1.450.000 динара.

Одобрене програме неопходно је реализовати до краја децембра 2019. године.

III

Право учешћа на доделу средстава или недостајућег дела средстава имају

Удружења и организације особа са инвалидитетом регистрована у регистру Агенције за привредне регистре, са седиштем на територији града Ниша, која обављају делатност на територији града Ниша и која се не финансирају по другим основама из буџета града Ниша за конкретан програм или пројекат којим аплицирају;

Једно удружење-организација може бити носилац искључиво једног програма у оквиру Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у 2019. години у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша;

Удружења-организације која доставе програме Секретаријату за дечију и социјалну заштиту на основу овог Конкурса и задатог Обрасца за писање програма, а у складу са прецизираним смерницама за подносиоце програма;

Удружење-организација која је носилац програма потребно је да Статутом препознаје унапређење и заштиту положаја осетљивих друштвених група;

Једно удружење-организација самостално подноси програм.

IV

Kритеријуми за оцену програма на основу којих ће се додељивати средства

Избор програма од јавног интереса који ће се финансирати или суфинансирати средствима из буџета града Ниша врши се применом следећих критеријума:

А) Општи критеријуми за учешће на Конкурсу

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета града Ниша и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавеза.

НАПОМЕНА:Пријаве учесника Конкурса које не испуњавају опште критеријуме неће бити разматране.

Б) Ближа мерила за избор програма са допунским критеријумима

1)      оригиналност и оправданост програма;

2)      изводљивост и могућност развијања програма и његова одрживост;

3)      циљеви који се постижу (степен унапређења положаја чланства) ;

4)   јасно описани и мерљиви резултати програма ;

5)   број чланова матичног удружења - организације ;

6)  јасно дефинисање циљне групе ;

7)  људски ресурс - број ангажованих лица на програму ;

8)  период постојања од оснивања удружења – организације ;

9) временски период у погледу континуитета коришћења буџетских средстава за спровођење програма ;

10) реалан и оправдан буџет у односу на предложене активности програма ;

11) да ли су наменски коришћена средства буџета града Ниша и да ли су испуњене уговорне обавезе.

Начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја и који су специфични за одређену област утврђује Комисија.

Потребно је у оквиру буџета програма за ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ предвидети до 50% утрошка средстава.

Потребно је у оквиру буџета програма за БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ предвидети до 10% утрошка средстава.

Носилац програма не може да:

·         буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

·         има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

·         буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

 

V

Рокови

Програми се достављају у затвореној коверти Градска управа града Ниша-Секретаријат за дечију и социјалну заштиту. Пријездина 1 Ниш, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подстицање програма.

Програми се достављају поштом препоручено, курирским путем, или личном доставом. Комплетна програмска документација доставња се у два одштампана примерка ( један оригинални оверени примерак и једна фотокопија) и у електронској форми на ЦД-у.

Програми се достављају у року од 15 дана од дана објављивања овог Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати.

Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. Листа се објављује обавезно на званичној интернет страни града Ниша www.ni.rs и на порталу е- Управе. На ову листу учесници Конкурса имају право приговора у року од осам дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема. Одлуку о избору програма Градско веће доноси у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење приговора.

IV

Документација коју прилаже подносилац програма

Пријава се подноси путем јединствених образаца који су објављени на сајту www.ni.rs

-          Прилог 1 – Образац за писање програма

-          Анекс 1 – Изјава подносиоца програма

-          Прилог 2 – Образац буџета програма

-          Прилог 3 – Образац месечног плана активности

-          Прилог 4 – Извршни преглед програма

-          Прилог 5 – Наративни буџет

Уз пријаву на Конкурс приложити обавезно пратећу документацију:

-          Статут;

-          Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;

-          Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма којим се конкурише;

-          Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако се програм тако реализује у случајевима када се конкурише за недостајућа средства;

-          Опис програма са финансијским планом;

-          Изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када конкурише за финансирање целог програма;

-          Изјаву да ли су раније коришћена средства из буџета града Ниша и ако јесу, да ли су ипуњене уговорне обавезе ;

-          Изјаву о непостојању сукоба интереса ;

-           Интерни акт о антикорупцијској политици.

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на адреси: ул. Пријездина бр.1 канцеларија 36, II спрат са назнаком:

За Конкурс за финансирање и суфинансирање програма у области социјалне заштите

>>ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ <<

За сва питања везанa за пријављивање на Конкурс заинтересовани се могу обратити путем e-mail: Jordan.Ivanovic@gu.ni.rs и тел: 064/8330257

Листа вредновања и рангирања

На основу члана 12. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014, 7/2017 и 116/2018) и члана 27. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса, бр.17-1/2015-15 од 23.02.2015. године, Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса, на седници одржаној дана 19.02.2019. године, утврђује ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА (документ доступан у делу "Оригинални обрасци").Коментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете