Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


Naziv usluge

Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2018. godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

08.06.2018.

(ažurirano 10.08.2018.) 

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

Tekst konkursa

U skladu sa  čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/18) i čl. 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS” broj 113/2017) razdeo 24, funkcija 420, Program 0101 Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede,  programska aktivnost 0001 Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje 

J A V N I  K O N K U R S

ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA  U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2018. GODINI 

Predmet Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2018. godini  (u daljem tekstu: Javni konkurs) je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Oblast Javnog konkursarazvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj Javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:

1)  stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;

2)  modeli finansijske podrške poljoprivre��i i ruralim područjima;

3)  efikasno upravljanje zemljištem;

4)  unapređenje stanja fizičkih resursa;

5)  unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;

6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;

7)  tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;

8)  ispitivanje tržišta i plasmana;

9)  razvoj tržišnih lanaca;

10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;

11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;

12) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja;

13) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;

14) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i

15) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Detaljne informacije o načinu realizacije  navedenih tematskih oblasti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje su sastavni deo Javnog konkursa.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem Javnog konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara u bruto iznosu

Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.     

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: jul/avgust 2018. godine.

Opšti uslovi za učešće na Javnom konkursu:      

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:

-          koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;

-          čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;

-          imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta 

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:

-          koji se  realizuju na području Republike Srbije;

-          čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2018. godine;  

-          koji se odnose na jednu ili više prioritetnih tematskih oblasti; 

-          udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji su predlagač druga udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na  novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Obavezna konkursna dokumentacija:

1.         Spisak dokumenata koji se dostavlja (Obrazac br. 1);

2.         Opšti podaci o podnosiocu Prijave (Obrazac br. 2);

3.         Opšti podaci o projektu (Obrazac br. 3);

4.         Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);

5.         Detaljan opis projekta (u skladu sa smernicama);

6.         Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja i

7.         Rešenje iz APR-a

Ako podnosilac zahteva ne dostavi Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja i Rešenje iz APR-a, Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Dodatna konkursna dokumentacija:     

Pored navedene obavezne konkursne dokumentacije neophodno je da podnosilac dostavi i druga dokumenta relevantna za realizaciju projekta (pisma preporuke i sl).

U slučaju održavanja različitih vidova edukacija (npr. predavanja, radionice, obuke i sl.) neophodno je dostaviti detaljan plan obuka sa navedenim temama.

Način dostavljanja dokumentacije

Obavezna konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i parafirana od strane ovlašćenog lica na svakoj stranici), kao i dodatna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku  u zatvorenoj koverti preporučenim putem poštom, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

ul. Nemanjina 22-26

11000 Beograd

sa naznakom:  Za JAVNI KONKURS –   ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA  U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2018. GODINI

(NE OTVARATI)

ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.

Konkursnu dokumentaciju neophodno je dostaviti i u elektronskoj verziji na CD-u ili USB-u.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs  i odlučivanje o dodeli sredstava_          

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana.

NAPOMENA: U napred navedenom roku se mogu podneti prijave za projekte sa rokom realizacije tokom cele budžetske 2018. godine.

Listu vrednovanja (bodovanja) i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju obrazuje ministar, te istu objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja (bodovanja) i rangiranja prijavljenih projekata, te na istu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ Ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o izboru projekata Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i objavljuje je na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Izbor projekata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

-          Reference projekta: način realizacije  projektnih aktivnosti u okviru odabrane tematske oblasti; dužina trajanja projekta; broj korisnika projekta; očekivani rezultati projekta; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost

-          Ciljevi koji se postižu: stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi; obim zadovoljavanja javnog interesa; veličina ciljne grupe obuhvaćena projektom; promocija rodne ravnopravnosti i jačanje uloge ranjivih društvenih grupa;

-          Sufinansiranje projekta iz drugih izvora (procenat sufinansiranja): sopstveni prihodi, sredstva budžeta RS, AP, JLS, fondova EU, poklona, donacija, legata, kredita i dr.;

-          Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstva i održivost ranijih projekata: opravdanost strukture (vrste) i visine troškova;

-          Kapacitet udruženja i kvalifikacije projektnog tima

-          Prethodno iskustvo udruženja u sprovođenju projekata iz tematske oblasti na koju se odnosi predlog projekta;

-          Geografsko područje sprovođenja (opština/grad);

Ministarstvo će finansirati/sufinansirati samo projekte koji budu bodovani  sa 50 i više bodova, pri čemu je broj lica sa kojima će biti zaključen ugovor  uslovljen opredeljenim iznosom sredstava.

Ostale napomene:

Neće se razmatrati/vrednovati:

-          nepotpune prijave;

-          neblagovremene prijave;

-          prijave podnete suprotno uslovima konkursa. 

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Sastavni deo Javnog konkursa čine: 

-          Smernice za podnosioce predloga projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2018. godini;

-          Spisak dokumenta koji se dostavlja (Obrazac br. 1);

-          Opšti podaci o podnosiocu Prijave (Obrazac br. 2);

-          Opšti podaci o projektu (Obrazac br. 3);

-          Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);  

-          Detaljan opis projekta (u skladu sa smernicama) i

-       Završni narativni i finansijski izveštaj ( Obrazac br. 5) uz Excel tabelu koja je njegov sastavni deo.

Nakon donošenja konačne odluke o projektima koji će biti finansirani/sufinansirani, udruženja čiji projekti će biti finansirani/sufinansirani su u obavezi da kod Uprave za trezor otvore poseban namenski račun za uplatu opredeljnog iznosa i o tome obaveste Ministarstvo pre zaključenja ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da, nakon objavljivanja Odluke o izboru projekata, a pre sklapanja ugovora, Ministarstvu dostavi Izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, Izjavu o nepostojanju sukoba interesa (sastavni deo Obrasca br. 2, strana 8) kao i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Sa podnosiocima prijava čiji projekti budu odabrani za finansiranje/sufinansiranje biće zaključeni ugovori kojim će precizno biti definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Isplata sredstava se vrši 100%  nakon potpisivanja ugovora, a po prijemu odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

Nenamenske isplate, odnosno isplate za troškove koje nisu predviđene budžetom nisu dozvoljene. Nenamensko korišćenje sredstava smatraće se  kršenjem ugovora i osnov je za raskid istog i povraćaj ukupnog iznosa sredstava sa zateznom kamatom do dana vraćanja sredstava i neće biti u mogućnosti da narednih godina učestvuju u konkursima Ministarstva.

Završni narativni i finansijski izveštaj dostavlja se do 31.01.2019. godine na Obrascu br. 5, sa pripadajućom Excel tabelom.

Odobrena sredstva koja nisu utrošena do 31.12.2018. godine, vraćaju se u budžet RS.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Isplata sredstava po ovom konkursu se vrši u skladu sa napred navedenim pravilima.    

Tekst  Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

Ovaj Javni konkurs je sačinjen u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/18).

NAPOMENA: Sve odredbe Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, primenjivaće se u ovom Javnom konkursu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

www.minpolj.gov.rs

Nemanjina 22-26

+381 11/ 361-98-24

-

eAnkete