Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години


Назив услуге

Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

19.02.2019. године

Орган задужен за спровођење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Текст конкурса

У складу са  чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11 и 44/18 – др. закони), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18) и чл. 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС” број 95/18) раздео 24, функција 420, Програм 0101 Уређење и надзор у области пољопривреде,  програмска активност 0001 Уређење у области пољопривреде и руралног развоја; економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

Предмет Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката удружења  у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години  (у даљем тексту: Јавни конкурс) је додела финансијских средстава за пројектe из области пољопривреде и руралног развоја које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

Oбласт Јавног конкурса – развој пољопривреде и руралних подручја.

Општи циљ Јавног конкурса: унапређење квалитета и промоција живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде и руралних области.

Приоритетне тематске области су:

1)  стабилизација дохотка запослених у пољопривреди;
2)  модели финансијске подршке пољопривреди и руралим подручјима;
3)  ефикасно управљање земљиштем;
4)  унапређење стања физичких ресурса;
5)  унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала;
6) заштита животне средине у области пољопривреде;
7)  технолошки развој и модернизација пољопривредне производње и прераде;
8)  испитивање тржишта и пласмана;
9)  развој тржишних ланаца;
10) очување пољопривреде, природних и људских ресурса у подручијима са отеженим условима рада у пољопривреди;
11) диверзификација руралне економије и очување културне и природне баштине;
12) унапређење социјалне структуре и јачање социјалног капитала;
13) унапређење квалитета и безбедности производа и
14) унапређење стања у области заштите животиња.

Детаљне информације о начину реализације  наведених тематских области дате су у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које су саставни део Јавног конкурса.

Неопходно је да предложени пројекти буду у сагласности са општим циљем Јавног конкурса и у оквиру тематске области са конкретним и мерљивим резултатима.

Опредељена средства: 15.000.000,00 (петнаестмилиона) динара у бруто износу који ће бити исплаћени потенцијалним корисницима путем два конкурса.

Од укупно опредељених средстава за овај конкурс предвиђени буџет износи 10.000.000,00 динара.

Предвиђени износ средстава у другом кругу је 5.000.000,00 динара, при чему наведени износ може бити и већи, у случају неутрошених средстава опредељених за први конкурс.

Одабрани пројекти биће финансирани/суфинансирани са највише до 1.000.000,00 (милион) динара у бруто износу по пројекту.

Оквирни датум почетка реализације дела одабраних пројеката у првом конкурсу: април/мај 2019. године.

Општи услови за учешће на Јавном конкурсу:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, основана ради остваривања општекорисног циља), уписана у Регистар Агенције за привредне регистре:

  - који имају седиште на територији Републике Србије;
  - чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја;
  - имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

Пројекат се може реализовати у партнерству више удружења, при чему је једно носилац и јавља се у улози подносиоца и потписника уговора.

Остали услови:

У складу са Јавним конкурсом, могу се предложити пројекти:

  - који се  реализују на подручју Републикe Србијe;
  - чији је период реализације закључно са 31. децембром 2019. године;
  - који се односе на једну или више приоритетних тематских области; 

Удружење може поднети више захтева/пројеката или бити партнер у више пројеката чији су предлагач друга удружења, али по Јавном конкурсу може остварити право на  новчана средства само по једном пројекту/захтеву, при чему може бити финансиран/суфинансиран најбоље пласирани пројекат у складу са расположивим средствима.

Документација која се подноси приликом конкурисања

Обавезна конкурсна документација:

1. Списак докумената који се доставља (Образац бр. 1);
2. Општи подаци о подносиоцу Пријаве (Образац бр. 2);
3. Општи подаци о пројекту (Образац бр. 3);
4. Биографијe лица која реализују пројекат (Образац бр. 4);
5. Детаљан опис пројекта (у складу са Смерницама);
6.  Копију статута удружења и оснивачког акта удружења
7.  Решење из АПР-а и
8. Доказ о суфинансирању (ако суфинансирање постоји)

Ако подносилац захтева не достави Копију статута удружења и оснивачког акта удружења и Решење из АПР-а, Министарство по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Додатна конкурсна документација:

Поред наведене обавезне конкурсне документације неопходно је да подносилац достави и друга документа релевантна за реализацију пројекта (писма препоруке и сл).

У случају одржавања различитих видова едукација (нпр. предавања, радионице, обуке и сл.) неопходно је доставити детаљан план обука са наведеним темама.

Начин достављања документације

Обавезна конкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица у складу са Законом о општем управном поступку и парафирана од стране овлашћеног лица на свакој страници), као и додатна конкурсна документација доставља се у једном примерку  у затвореној коверти препорученим путем поштом, на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
ул. Немањина 22-26
11000 Београд
са назнаком:  За ЈАВНИ КОНКУРС –   ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ
(НЕ ОТВАРАТИ)

или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Рокови за подношење пријава на Јавни конкурс  и одлучивање о додели средстава_

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана.

Други конкурс биће објављен у III кварталу 2019. године на интернет страници Министарства и Порталу еУправа.

Листу вредновања (бодовања) и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује комисија коју образује министар, те исту објављује на интернет страници Министарства и Порталу еУправа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања (бодовања) и рангирања пријављених пројеката, те на исту учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган Министарства у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о избору пројеката Министарство доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и објављује је на интернет страници Министарства и Порталу еУправа.

Избор пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:

  - Референце пројекта: начин реализације  пројектних активности у оквиру одабране тематске области; дужина трајања пројекта; број корисника пројекта; очекивани резултати пројекта; могућност развијања пројекта и његова одрживост
  - Циљеви који се постижу: степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса; величина циљне групе обухваћена пројектом; промоција родне равноправности и јачање улоге рањивих друштвених група;
  - Суфинансирање пројекта из других извора (проценат суфинансирања): сопствени приходи, средства буџета РС, АП, ЈЛС, фондова ЕУ, поклона, донација, легата, кредита и др.;
  - Законитост и ефикасност коришћења средства и одрживост ранијих пројеката: oправданост структуре (врсте) и висине трошкова;
  - Капацитет удружења и квалификације пројектног тима;
  - Претходно искуство удружења у спровођењу пројеката из тематске области на коју се односи предлог пројекта;
  - Географско подручје спровођења (општина/град);

Министарство ће финансирати/суфинансирати само пројекте који буду бодовани  са 50 и више бодова, при чему је број лица са којима ће бити закључен уговор  условљен опредељеним износом средстава.

Остале напомене:

Неће се разматрати/вредновати:
  - непотпуне пријаве;
  - неблаговремене пријаве;
  - пријаве поднете супротно условима конкурса.

Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Саставни део Јавног конкурса чине:
  - Смернице за подносиоце предлога пројеката по Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години;
  - Списак документа који се доставља (Образац бр. 1);
  - Општи подаци о подносиоцу Пријаве (Образац бр. 2);
  - Општи подаци о пројекту (Образац бр. 3);
  - Биографијe лица која реализују пројекат (Образац бр. 4); 
  - Детаљан опис пројекта (у складу са смерницама) и
  - Завршни наративни и финансијски извештај (Образац бр. 5) уз Еxcel табелу која је његов саставни део.

Након доношења коначне одлуке о пројектима који ће бити финансирани/суфинансирани, удружења чији пројекти ће бити финансирани/суфинансирани су у обавези да код Управе за трезор отворе посебан наменски рачун за уплату опредељног износа и о томе обавесте Министарство пре закључења уговора.

Корисник средстава дужан је да, након објављивања Одлуке о избору пројеката, а пре склапања уговора, Министарству достави Интерни акт о антикорупцијској политици.

Са подносиоцима пријава чији пројекти буду одабрани за финансирање/суфинансирање биће закључени уговори којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Исплата средстава се врши 100%  након потписивања уговора, а по пријему одговарајућег средства обезбеђења.

Ненаменске исплате, односно исплате за трошкове које нису предвиђене буџетом нису дозвољене. Ненаменско коришћење средстава сматраће се  кршењем уговора и основ је за раскид истог и повраћај укупног износа средстава са затезном каматом до дана враћања средстава и неће бити у могућности да наредних година учествују у конкурсима Министарства.

Завршни наративни и финансијски извештај доставља се до 31.01.2020. године на Обрасцу бр. 5, са припадајућом Еxcel табелом.

Одобрена средства која нису утрошена до 31.12.2019. године, враћају се у буџет РС.

Детаљније информације о конкурсу могу се добити на тел: 011/2641-073 и 011/3616-278.

Исплата средстава по овом конкурсу се врши у складу са напред наведеним правилима.

Текст  Јавног конкурса и пратећа документација која је саставни део јавног конкурса могу се преузети на интернет страници Министарства (www.minpolj.gov.rs) и Порталу еУправа.

Овај Јавни конкурс је сачињен у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” бр. 16/18).

НАПОМЕНА: Све одредбе Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, примењиваће се у овом Јавном конкурсу.Коментари

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

www.minpolj.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11/ 361-98-24

-

еАнкете