Градска општина Савски венац

Општина Савски венац је једна од најстаријих и истовремено централна београдска општина. Назив Савског венца је симболичан, јер територија општине попут венца на десној обали Саве прати њен ток. Образована је 1957 на територији од 1.580 хектара. Географски гледано Савски венац од ушћа Топчидерске реке до Бранковог моста Савом граничи са Новим Београдом, а Бранковом и улицама краљице Наталије и Масариковом са Старим градом. Преко улице Краља Милана, Славије и Булевара ослобођења гледамо се са Врачарцима, а потом од Аутокоманде, преко исте улице, све до Бањице и даље Црнотравском и Борском са Вождовчанима, одакле почиње граница са Раковицом. Раковичким путем и Булеваром Војводе Мишића састајемо се са Чукарицом. Према последњем попису, из 2002.године, на Савском венцу живи нешто више од 46.000 становника, а двапут више Београђана ту ради.

Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину


Назив услуге

Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

објављено 05.06.2018. године 

ажурирано 25.07.2018. године 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Текст конкурса

Председница Градске општине Савски венац, на основу члана 8. и 12. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац, („Сл.лист града Београда“, број 66/15) и на основу члана 3. и 5. Одлуке о измени одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из Буџета Градске општине Савски венац, („Сл.лист града Београда“, број 65/17), члана 37. Статута Градске општине Савски венац, („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), Одлуке о Буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину, („Сл.лист града Београда“, број 105/17), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, (Сл.гласник РС“, бр.16/18), расписује следећи:  

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I Развој и реализација програма едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (у складу са Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац, специфичан циљ: 6.1. Повећање нивоа свести и информисаности грађана и грађанки и осталих заинтересованих страна општине Савски венац из области заштите животне средине, активност 6.1.2. Континуирано спроводити програме едукације и подизања јавне свести у области животне средине (аерозагађење, бука, здравље,отпад, рециклажа, хемикалије, биодивезитет и зелене површине, инвазивне и коровске врсте, заштита вода, земљишта, зелених површина и зелене инфраструктуре, квалитет животне средине у затвореном простору, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, саобраћај, зелена градња, неформално образовање за заштиту животне средине, право на здраву животну средину итд.) за различите циљне групе уз равномерну родну заступљеност)

Укупан износ за суфинансирање програма/пројеката из области под I Развој и реализација програма едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине је 1.100.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 300.000,00  динара.

Предлози програма/ пројеката морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину, Комисији за избор програма и пројеката удружења грађана, за Програм/пројекат из области под I (Развој и реализација програма едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине) са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“  

Предлози програма/пројеката са пратећом документацијом се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у, на писарници Градске општине Савски венац или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, Улица кнеза Милоша бр. 69.

Рок за подношење предлога програма је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Сви учесници конкурса се могу информисати о конкурсу и резултатима конкурса на званичној интернет страници и огласној табли Градске општине Савски венац.

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичног интернет сајта : www.savskivenac.rs ;

Све додатне информације се могу добити путем контакт телефона  011/ 2061-709. 

Корисни линкови

 www.savskivenac.rsКоментари

Градска општина Савски венац

http://www.savskivenac.rs

Кнеза Милоша 69

011/ 2061-700

-

еАнкете