Ministarstvo pravde

Ukoliko želite da izvršite pretragu svih predmeta prema vrsti i broju predmeta, pristupajući sudiji ili imenu stranke, posetite PORTAL SUDOVA SRBIJE na adresi http://www.portal.sud.rs


Pravni osnov

Na osnovu čl. 54. i čl. 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05-isp., 83/05-isp., 64/07, 67/07- isp., 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl. 17. stav 1, čl. 18. stav 2, čl. 19. stav 2, čl. 20. i čl. 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-3889/2018 od 25. aprila 2018. godine, Ministarstvo pravde oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u ministarstvu pravde

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za projektovanje, izradu, implementaciju i održavanje poslovnih sistema, u zvanju savetnik, Odsek za E-pravosuđe, Uža unutrašnja jedinica izvan sektora i Sekretarijata - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u razvoju i održavanju poslovnih sistema i izvora podataka; preduzimanje mera za obezbeđivanje i zaštitu elektronskih izvora podataka u svim fazama razvoja i funkcionisanja i učestvuje u aktivnostima projektovanja, implementacije, integracije i održavanja informacionih sistema; učestvuje u vršenju nadzora, analizira i prati preporuke u vezi sa standardima iz oblasti upravljanja informacionim sistemima i zaštitom informacija radi obezbeđivanja njihovog uspostavljanja i održavanja pri razvoju elektronskog pravosuđa; učestvuje u definisanju kriterijuma za analizu efekata informacionih sistema; koordinira pri razvoju mrežne i internet infrastrukture; vrši koordinaciju između korisnika i sarađuje sa njima pri uvođenju informacionih sistema; učestvuje u planiranju i izvođenju obrazovnih programa i pružanju stručne pomoći; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja Tehničko-tehnoloških ili Društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika - usmeno, poznavanje Zakona o elektronskoj upravi, Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, Zakona o informacionoj bezbednosti i Sudskog poslovnika  - usmeno i veština komunikacije - usmeno.

III Mesto rada:

Beograd, Nemanjina 22 - 26.

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Ministarstvo pravde, Nemanjina br. 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs“.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Tanja Milanović, kontakt telefon 011 36 22 159.

VI Uslovi za zaposlenje:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije os��đivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs

je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje; da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učesnik konkursa učiniti sam. Navedene dokaze učesnik konkursa može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima u delu http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veštine kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera znanja rada na računaru, obaviće se počev od 4. juna 2018. godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom na brojeve koje su naveli u prijavi, a provera znanja engleskog jezika, provera poznavanja navedenih propisa i veštine komunikacije, koje će se vrednovati u izbornom postupku, nastaviće se u Ministarstvu pravde, Beograd, ul. Nemanjina br. 22 - 26, s tim što će učesnici konkursa o datumu i vremenu biti naknadno obavešteni telefonom na brojeve koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu, biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva pravde, web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Ministarstvo pravde

http://www.mpravde.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/ 7858 - 000

-

eAnkete