Општина Бабушница

Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Датум објављивања/ажурирања

28.11.2018. 

Орган задужен за спровођење

Општина Бабушница

Текст конкурса

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник  РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/2009, 99/2011-други закон и 44/2018-други закон), Правилника о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (број 110-7/2018-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017, 5/2018 и 16/2018) Општинско веће општине Бабушница расписује

Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Средства намењена за финансирање пројеката по овом конкурсу у износу до 525.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница за пројекте  из области социјалне заштите.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 262.500,00 динaра.

Средства намењена удружењима грађана из области социјалне заштите додељују се за реализацију пројеката који се односе на приоритете:

1. деца и омладина;
2. особе са инвалидитетом;
3. старе особе.

Општи услови конкурса

Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају удружења која су регистрована на територији општине Бабушница односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске или међуопштинске организације не краће од шест месеци од дана расписивања конкурса.

Под појмом ''удружење'' се, у смислу овог Правилника, сматра организација дефинисана одредбама члана 2. Закона о удружењима Републике Србије (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), а која се бави реализацијом пројеката од јавног интереса.

Право на коришћење средстава немају удружења грађана која су регистрована на основу Закона о спорту.

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.

Пријаве удружења грађана која нису испунила уговорне обавезе по основу коришћења средства из буџета општине Бабушница у 2017.години неће бити разматране.

Пројекат се мора реализовати на територији општине Бабушница.

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31.03.2019. године.

Конкурс није намењен следећим пројектима:

1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за сличне активности);
2. Иницијативе које доносе профит удружењима;
3. Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
4. Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др.
5. Организације чији је оснивач општина Бабушница;
6. Активности које заговарају нетолерантност и насиље;
7. Активности које се односе на проповедање или заговарање одређене религије;
8. Пројекте удружења која су основана по Закону о спорту.

ВАЖНE НАПОМЕНE:

1. Конкурсне комисија општине Бабушница врши оцену пријављених пројеката утврђује предлог и ранг листу учесника на конкурсу на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта и уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава. Чланове стручне комисије именује Општинско веће општине Бабушница.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Бабушница и на националном Порталу еУправа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Бабушница доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката Општинско веће општине Бабушница доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Бабушница и на националном Порталу еУправа.

2. Tрошкови пројекта морају бити:

- неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
- стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
- евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају општини Бабушница
- Трошкови људиских ресурса не могу бити већи од 30% од укупне вредности пројекта.

Уз пријавни образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
 - образац за писање предлога пројекта,
 - образац финансијског буџета,
 - образац наративног буџета,
 - копија Потврде о регистрацији редовних годишњих финансијских извештаја за претходну финансијску годину уколико је иста достављена од стране Агенције за привредне регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за претходну финансијску годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре уколико је обрада документације од стране Агенције за привредне регистре у току,
 - писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања,
 - референце координатора и стручних сарадника
 - Изјава сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

Заинтересованa удружења грађана могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет странице општине Бабушница www.babusnica.rs или у просторијама општине Бабушница, ул. Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, канцеларија број 34.

Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).

Пријаве писане руком неће бити разматране.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.

Комплетна конкурсна документација (оргинал и копија) заједно са CD-ом предлога пројекта доставља се у затвореној коверти:

 - поштом на адресу Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1, или се предаје у писарници општинске управе општине Бабушница са назнаком Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс je отворен од 28.11. 2018. године до 13.12. 2018. године.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:

1. Усклађеност пројекта са приоритетима конкурса 0-15 бодова
2. Дужина трајања пројекта 0-5 бодова
3. Број корисника пројекта 0-15 бодова
4. Могућност развијања пројекта и његова одрживост  0-15 бодова
5. Обим задовољавања јавног интереса 0-15 бодова
6. Степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи  0-15 бодова
7. Обезбеђено суфинансирање пројекта из друих извора (донација) 0-10 бодова
8. Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 0-10 бодова

Максималан број поена је 100.

Финансијер задржава право да изврши корекцију буџета пројекта.

Додатне информациjе се могу добити у Општини Бабушница (Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења) сваког радног дана од 9.30 до 14.30 часова. Коментари

Општина Бабушница

-

- -

-

-

еАнкете