Opština Babušnica


Naziv usluge

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za pružanje usluga pomoć u kući za stara lica

Organ zadužen za sprovođenje

Opština Babušnica

Pravni osnov

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik  RS'', broj 129/07, 83/2014-drugi zakon i 101/2016-drugi zakon), člana 63. Statuta opštine Babušnica (''Skupštinski pregled opštine Babušnica'', broj 3/08, 5/08-ispravka, 5/13 i 13/13), Zakona o udruženjima (''Sl. glasnik RS'' broj 51/2009 i 99/2011-drugi zakon), Pravilnika o sredstvima za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja (broj 110-7/2018-3) i Odluke o budžetu opštine Babušnica za 2018. godinu  (''Skupštinski pregled opštine Babušnica'', broj 17/2017 i 5/2018) Opštinsko veće opštine Babušnica raspisuje.

Opis

Sredstva namenjena za finansiranje projekata po ovom konkursu u iznosu do 3.629.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu opštine Babušnica i iz sredstava namenskih transfera u socijalnoj zaštiti za 2018. godinu.

PROGRAM USLUGA

Ponuđač je dužan da za uslugu socijalne zaštite za koju podnosi ponudu posebno dostavi program usluge.

Program usluge se dostavlja u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti opštine Babušnica („Skupštinski pregled opštine Babušnica broj 9/2011).

Program pružaoca usluge sadrži podatke o: korisničkoj grupi kojoj je usluga namenjena, programskim aktivnostima koje se realizuju u skladu sa potrebama korisničke grupe, kadrovima i drugim pitanjima propisanim internim aktima, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (Sl.glasnik RS br.42/2013). 

Programske aktivnosti se realizuju u skladu sa potrebama korisnika, a pružanje predmetne usluge obuhvata podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. 

Usluge će se pružati na teritoriji opštine Babušnica do 15.12.2018. godine 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji.

USLUGA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA OBUHVATA:

pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;

pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;

pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;

nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta  propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;

saniranje i negu manjih povreda;

kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.); 

Broj korisnika: 90 korisnika. 

Mesto za izvršenje usluge socijalne zaštite-pomoć u kući za stara lica je teritorija opštine Babušnica, sela Rakov Dol, Radosin, Vava, Jasenov Del, Vuči Del, Berin Izvor, Crvena Jabuka, Našuškovica, Vrelo, Dol, Brestov Dol, Bogdanovac i Štrbovac a koja nisu obuhvaćena od strane Centra za socijalni rad-služba za upružanje usluga socijalne zaštite.

Opšti uslovi konkursa

Pravo na korišćenje sredstava iz člana 1. ovog Pravilnika imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Babušnica odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao opštinske ili međuopštinske organizacije ne kraće od šest meseci od dana raspisivanja konkursa.

Pod pojmom ''udruženje'' se, u smislu ovog Pravilnika, smatra organizacija definisana odredbama člana 2. Zakona o udruženjima Republike Srbije (''Sl. glasnik RS'' broj 51/2009 i 99/2011-drugi zakon), a koja se bavi realizacijom projekata od javnog interesa.

Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Sl.glasnik RS" br.24/2011). Da ima važeću lincencu za pružanje usluge koja pokriva period trajanja usluge za koju podnosi predlog projekta (Dokaz: Overena fotokopija važeće licence).

Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima RS ili strane države ako ima sedište na njenoj teritoriji.

Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

Da poseduje dovoljan tehnički kapacitet tj. da poseduje ili koristi jedno putničko ili teretno vozilo.

Ljudski resursi minimalno:

1 stručni radnik koji ispunjava kriterijume i standarde za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne  zaštite, u skladu sa u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Sl.glasnik RS"br.24/2011) i u skladu sa Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti ("Sl.glasnik RS" br.42/2013 i 52/2013)

8 gerontodomaćica koje pružaju pomoć u kući.

Svako angažovano lice biće u obavezi da vrši evidenciju svog rada kroz liste i dnevnike rada, kao i da iste dostavi uz zahtev za mesečnu isplatu.

Pružalac usluge će jednom mesečno izveštavati o radu na pružanju usluge  odseku za društvene delatnosti, zajedničke i skupštinske poslove Opštinske uprave opštine Babušnica, u pismenoj formi.

Podnosioci mogu da konkurišu samo sa po jednim predlogom projekta po konkursu.

Prijave udruženja građana koja nisu ispunila ugovorne obaveze po osnovu korišćenja sredstva iz budžeta opštine Babušnica u 2017.godini neće biti razmatrane.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Babušnica.

Konkurs nije namenjen sledećim projektima:

Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima, finansiranje studija i za slične aktivnosti);

Inicijative koje donose profit udruženjima;

Političke i stranačke organizacije, verske organizacije, grupe i sekte i njihove aktivnosti;

Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.

Organizacije čiji je osnivač opština Babušnica;

Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje;

Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;

VAŽNE NAPOMENE:

Konkursne komisija opštine Babušnica vrši ocenu prijavljenih projekata utvrđuje predlog i rang listu učesnika na konkursu na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta i umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava. Članove stručne komisije imenuje Opštinsko veće opštine Babušnica.

Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Babušnica i na portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ovog člana.

Na listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Opštinsko veće opštine Babušnica donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru projekata Opštinsko veće opštine Babušnica donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 6. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Babušnica i na portalu e-Uprava.

Troškovi projekta moraju biti:

neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);

stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;

evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju opštini Babušnica

Prihvatljivi troškovi:

Troškove osoblja koje je angažovano na realizaciji projekta (ljudski resursi), s tim da troškovi ljudiskih resursa vezani za upravljanje i administraciju - lica angažovana tokom celog perioda trajanja projekta ne mogu biti veći od 30% od ukupne vrednosti projekta;

Troškove prevoza;

Troškovi osveženja i hrane potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti,

Ostali troškovi koji direktno proizilaze iz uslova ugovo��a (troškovi evaluacije projekta, štampanja promotivnog materijala, kancelarijski materijal i dr.)

Neprihvatljivi troškovi:

Dugovi i pokrivanje dugovanja;

Pristigle pasivne kamate;

Stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

Kupovina zemlje i izgradnja objekata;

Kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.

Uz prijavni obrazac, podnosilac prijave je dužan da obavezno priloži:

obrazac za pisanje predloga projekta,

obrazac finansijskog budžeta,

obrazac narativnog budžeta,

kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za prethodnu finansijsku godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za prethodnu finansijsku godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji aza privredne registre ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,

overena fotokopija licence,

pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja,

reference koordinatora i stručnih saradnika (CV),

izjava saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,

program usluga.

Zainteresovana udruženja građana mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice opštine Babušnica www.babusnica.rs ili u prostorijama opštine Babušnica, ul. Ratka Pavlovića 1, 18330 Babušnica, kancelarija broj 34.

Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).

Prijave pisane rukom neće biti razmatrane.

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.

Kompletna konkursna dokumentacija (orginal i kopija) zajedno sa CD-om predloga projekta dostavlja se u zatvorenoj koverti:

poštom na adresu Opština Babušnica, ul. Ratka Pavlovića br. 1, ili se predaje u pisarnici opštinske uprave opštine Babušnica sa naznakom „Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za pružanje usluga pomoć u kući za stara lica u opštini Babušnica“

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs je otvoren od 08.05. 2018. godine do 23.05. 2018. godine.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:

1. Usklađenost projekta sa prioritetima konkursa- 0-15 bodova

2. Dužina trajanja projekta - 0-5 bodova

3. Broj korisnika projekta - 0-15 bodova

4. Mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost - 0-15 bodova

5. Obim zadovoljavanja javnog interesa - 0-15 bodova

6. Stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi - 0-15 bodova

7. Obezbeđeno sufinansiranje projekta iz druih izvora (donacija )- 0-10 bodova

8. Stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat  - 0-10 bodova

 

Maksimalan broj poena je 100.

Finansijer zadržava pravo da izvrši korekciju budžeta projekta.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Opštini Babušnica (Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu sredstava za finansiranje projekata za pružanje usluga pomoć u kući za stara lica u opštini Babušnica) svakog radnog dana od 9.30 do 14.30 časova.

Broj:401-84/2018-3

U Babušncii, 07.05.2018. godineOpština Babušnica

-

- -

-

-

eAnkete