Општина Бабушница


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица

Орган задужен за спровођење

Општина Бабушница

Правни основ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник  РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), Правилника о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (број 110-7/2018-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину  (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017 и 5/2018) Општинско веће општине Бабушница расписује.

Опис

Средства намењена за финансирање пројеката по овом конкурсу у износу до 3.629.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница и из средстава наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину.

ПРОГРАМ УСЛУГА

Понуђач је дужан да за услугу социјалне заштите за коју подноси понуду посебно достави програм услуге.

Програм услуге се доставља у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница број 9/2011).

Програм пружаоца услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга намењена, програмским активностима које се реализују у складу са потребама корисничке групе, кадровима и другим питањима прописаним интерним актима, а у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Сл.гласник РС бр.42/2013). 

Програмске активности се реализују у складу са потребама корисника, а пружање предметне услуге обухвата подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. 

Услуге ће се пружати на територији општине Бабушница до 15.12.2018. године 8 сати дневно, 5 дана у недељи.

УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА ОБУХВАТА:

помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу;

помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл;

набавку и надгледање узимања лекова и примену савета  прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;

санирање и негу мањих повреда;

контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.); 

Број корисника: 90 корисника. 

Место за извршење услуге социјалне заштите-помоћ у кући за стара лица је територија општине Бабушница, села Раков Дол, Радосин, Вава, Јасенов Дел, Вучи Дел, Берин Извор, Црвена Јабука, Нашушковица, Врело, Дол, Брестов Дол, Богдановац и Штрбовац а која нису обухваћена од стране Центра за социјални рад-служба за упружање услуга социјалне заштите.

Општи услови конкурса

Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају удружења која су регистрована на територији општине Бабушница односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске или међуопштинске организације не краће од шест месеци од дана расписивања конкурса.

Под појмом ''удружење'' се, у смислу овог Правилника, сматра организација дефинисана одредбама члана 2. Закона о удружењима Републике Србије (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), а која се бави реализацијом пројеката од јавног интереса.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности у складу са Законом о социјалној заштити ("Сл.гласник РС" бр.24/2011). Да има важећу линценцу за пружање услуге која покрива период трајања услуге за коју подноси предлог пројекта (Доказ: Оверена фотокопија важеће лиценце).

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Да поседује довољан технички капацитет тј. да поседује или користи једно путничко или теретно возило.

Људски ресурси минимално:

1 стручни радник који испуњава критеријуме и стандарде за обављање основних стручних послова социјалне  заштите, у складу са у складу са Законом о социјалној заштити ("Сл.гласник РС"бр.24/2011) и у складу са Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити ("Сл.гласник РС" бр.42/2013 и 52/2013)

8 геронтодомаћица које пружају помоћ у кући.

Свако ангажовано лице биће у обавези да врши евиденцију свог рада кроз листе и дневнике рада, као и да исте достави уз захтев за месечну исплату.

Пружалац услуге ће једном месечно извештавати о раду на пружању услуге  одсеку за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове Општинске управе општине Бабушница, у писменој форми.

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.

Пријаве удружења грађана која нису испунила уговорне обавезе по основу коришћења средства из буџета општине Бабушница у 2017.години неће бити разматране.

Пројекат се мора реализовати на територији општине Бабушница.

Конкурс није намењен следећим пројектима:

Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за сличне активности);

Иницијативе које доносе профит удружењима;

Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;

Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др.

Организације чији је оснивач општина Бабушница;

Активности које заговарају нетолерантност и насиље;

Активности које се односе на проповедање или заговарање одређене религије;

ВАЖНE НАПОМЕНE:

Конкурсне комисија општине Бабушница врши оцену пријављених пројеката утврђује предлог и ранг листу учесника на конкурсу на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта и уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава. Чланове стручне комисије именује Општинско веће општине Бабушница.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Бабушница и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Бабушница доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката Општинско веће општине Бабушница доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Бабушница и на порталу е-Управа.

Tрошкови пројекта морају бити:

неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);

стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;

евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају општини Бабушница

Прихватљиви трошкови:

Трошкове особља које је ангажовано на реализацији пројекта (људски ресурси), с тим да трошкови људиских ресурса везани за управљање и администрацију - лица ангажована током целог периода трајања пројекта не могу бити већи од 30% од укупне вредности пројекта;

Трошкове превоза;

Трошкови освежења и хране потребних за реализацију пројектних активности,

Остали трошкови који директно произилазе из услова уговора (трошкови евалуације пројекта, штампања промотивног материјала, канцеларијски материјал и др.)

Неприхватљиви трошкови:

Дугови и покривање дуговања;

Пристигле пасивне камате;

Ставке које се већ финансирају из других извора;

Куповина земље и изградња објеката;

Куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима.

Уз пријавни образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:

образац за писање предлога пројекта,

образац финансијског буџета,

образац наративног буџета,

копија Потврде о регистрацији редовних годишњих финансијских извештаја за претходну финансијску годину уколико је иста достављена од стране Агенције за привредне регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за претходну финансијску годину са доказом да је извештај поднет Агенцији аза привредне регистре уколико је обрада документације од стране Агенције за привредне регистре у току,

оверена фотокопија лиценце,

писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања,

референце координатора и стручних сарадника (CV),

изјава сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,

програм услуга.

Заинтересованa удружења грађана могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет странице општине Бабушница www.babusnica.rs или у просторијама општине Бабушница, ул. Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, канцеларија број 34.

Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).

Пријаве писане руком неће бити разматране.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.

Комплетна конкурсна документација (оргинал и копија) заједно са CD-ом предлога пројекта доставља се у затвореној коверти:

поштом на адресу Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1, или се предаје у писарници општинске управе општине Бабушница са назнаком „Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица у општини Бабушница“

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс je отворен од 08.05. 2018. године до 23.05. 2018. године.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:

1. Усклађеност пројекта са приоритетима конкурса- 0-15 бодова

2. Дужина трајања пројекта - 0-5 бодова

3. Број корисника пројекта - 0-15 бодова

4. Могућност развијања пројекта и његова одрживост - 0-15 бодова

5. Обим задовољавања јавног интереса - 0-15 бодова

6. Степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи - 0-15 бодова

7. Обезбеђено суфинансирање пројекта из друих извора (донација )- 0-10 бодова

8. Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат  - 0-10 бодова

 

Максималан број поена је 100.

Финансијер задржава право да изврши корекцију буџета пројекта.

Додатне информациjе се могу добити у Општини Бабушница (Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица у општини Бабушница) сваког радног дана од 9.30 до 14.30 часова.

Број:401-84/2018-3

У Бабушнции, 07.05.2018. годинеОпштина Бабушница

-

- -

-

-

еАнкете