Министарство спољних послова

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе  на:  спољну  политику  и  одржавање  односа  Републике  Србије  с  другим  државама, међународним  организацијама  и  институцијама;  праћење  међународних  односа  и  билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању  и  примени  међународних  уговора,  према  закону  којим  се  уређује  закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен  Законом  о  министарствима;  заштиту  права  и  интереса  Републике  Србије  и  њених  држављана и правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о политици  Републике  Србије;  информисање  исељеника,  лица  српског  порекла  и  држављана  Републике  Србије  у  иностранству  о  политици  Републике  Србије;  праћење  делатности  страних средстава јавног информисања која се односи на Републику Србију;  припрему  учешћа  представника  Републике  Србије  на  међународним  конференцијама  или  преговорима за закључивање међународних уговора;  послове  везане  за  акредитоване  званичне представнике држава и међународних организација;  прикупљање,  чување  и  објављивање  документације  о  спољној  политици  Републике  Србије,  као  и  друге  послове  који  су  одређени  законом  којим  се  уређују  спољни  послови  и  другим  законима.


Правни основ

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чланa 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1909/2018 од 05. априла 2018. године, Министарство спољних послова оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству спољних послова

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. радно место за административне послове, у звању референта, у Одељењу за Северну и Јужну Америку, Сектор за билатералну сарадњу - 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.  

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
• вештина комуникације.

2. радно место за административне послове, у звању референта, у Одељењу за међународну, културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу, Сектор за билатералну сарадњу - 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
• вештина комуникације.

3. радно место за административне послове, у звању референта, у Одељењу за Уједињене нације, Сектор за мултилатералну сарадњу - 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
• вештина комуникације.

4. радно место за административне послове, у звању референта, у Одељењу за институције Европске уније, Сектор за Европску унију - 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
• вештина комуникације.

5. радно место за административне послове, у звању референта, у Одсеку за аналитику и подршку спољно-политичком планирању и безбедносне припреме, Одељење за безбедност, Генерални секретаријат - 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
• вештина комуникације.

III Место рада:

Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења:

Сања Стојанац, телефон 011/306-8549, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места:

потписана пријава са наводом радног места за које се конкурише, биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује средња стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво), обавиће се почев од 5. јуна 2018. године у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs, на wеb страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеb страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Министарство спољних послова

http://www.mfa.gov.rs

Кнеза Милоша 24-26

011/361-63-33

011/361-83-66

еАнкете