Poreska uprava

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede obavlja sledeće poslove: vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika; vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja; vodi registre u oblasti igara na sreću; vrši poresku kontrolu i utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom; vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere; pokreće i vodi prvostepeni poreski prekršajni postupak i izriče kazne za poreske prekršaje; odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave; odlučuje o žalbama izjavljenim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku za izvorne javne prihode; stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem; vodi poresko računovodstvo; planira i sprovodi obuku zaposlenih; vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica; vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom; obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi; obezbeđuje javnost u radu; izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova; organizuje obuku i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova; vrši kontrolu menjačkog poslovanja u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim je uređeno devizno poslovanje; obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.


Pravni osnov

Ministarstvo finansija – Poreska uprava na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 169b stav 1. i stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-12893/2017 od 28. decembra 2017. godine, 51 Broj: 112-2867/2018 od 27. marta 2018. godine i 51 Broj: 112-3874/2018 od 25. april 2018. godine, oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu finansija – poreskoj upravi

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Beograd, Save Maškovića 3-5

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: samostalni analitičar projekta, u zvanju samostalni poreski savetnik  – ostale funkcije, Centrala, Sektor za transformaciju, Odeljenje za razvoj funkcija kontrole i naplate, Odsek za razvoj funkcije kontrole  – 1 izvršilac.
Opis poslova: Implementira i koordinira projektne aktivnosti najsloženijih projekata; analizira i istražuje projektne predloge; sarađuje sa spoljnim saradnicima; formira projektne predloge; kritički posmatra sadašnja rešenja; obavlja poslove u vezi sa postupkom odobravanja i iniciranja projekata u Poreskoj upravi; uzima u obzir viziju Poreske uprave i prevodi je u konkretne inicijative i projekte; procenjuje uticaj inicijativa i projekata na organizaciju; utvrđuje vezu između inicijativa i projekata; priprema projektnu dokumentaciju prema utvrđenim standardima; obavlja poslove izrade finansijskih planova projekata; izrađuje predlog planiranja resursa za realizaciju projekta; sačinjava izveštaje o realizaciji projektnih aktivnosti; prati da je proces realizacije projektnih aktivnosti u skladu sa planom kroz aktivno praćenje završetka planiranih aktivnosti; kreiranje standardizovanih izveštaja; rano otkrivanje problema i rizika u implementaciji projekata; praćenje finansijskog aspekta realizacije projekta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 8 godina radnog iskustva u struci; poznavanje standarda i najnovijih metoda upravljanja i planiranja projektima; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija; znanje engleskog jezika; osposobljenost za rad na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
2.  Radno mesto: vodeći analitičar projekta, u zvanju viši poreski savetnik – ostale funkcije, Centrala, Sektor za transformaciju, Odeljenje za podršku i razvoj elektronskih servisa, Odsek za podršku poreskim obveznicima i unapređenje elektronskih servisa  – 1 izvršilac.
Opis poslova: Implementira i koordinira projektne aktivnosti najsloženijih projekata; analizira i istražuje projektne predloge; saradjuje sa spoljnim saradnicima; formira projektne predloge; kritički posmatra sadašnja rešenja; obavlja poslove u vezi sa postupkom odobravanja i iniciranja projekata u Poreskoj upravi; pravi pregled integrativnog pogleda na veći broj inicijativa u cilju omogućavanja efektivnog merenja portfolio rizika i napretka u odnosnu na početni nivo i pravljenja liste priorititeta; uzima u obzir viziju Poreske uprave i prevodi je u konkretne inicijative i projekte; anticipira uticaj inicijativa i projekata na organizaciju; razume vezu između između inicijativa i projekata; priprema projektnu dokumentaciju prema utvrđenim standardima; obavlja poslove izrade finansijskih planova projekata; izrađuje predlog planiranja resursa za realizaciju projekta; sačinjava izveštaje o realizaciji projektnih aktivnosti; prati da je proces realizacije projektnih aktivnosti u skladu sa planom kroz aktivno praćenje završetka planiranih aktivnosti; kreiranje standardizovanih izveštaja; rano otkrivanje problema i rizika u implementaciji projekata; praćenje finansijskog aspekta realizacije projekta; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
 Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; poznavanje standarda i najnovijih metoda upravljanja i planiranja projektima; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija;osposobljenost za rad na računaru; poznavanje engleskog jezika.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
3.  Radno mesto: viši analitičar projekta, u zvanju poreski savetnik I – ostale funkcije, Centrala, Sektor za transformaciju, Odeljenje za podršku i razvoj elektronskih servisa, Odsek za podršku poreskim obveznicima i unapređenje elektronskih servisa – 1 izvršilac.
Opis poslova: Implementira i koordinira projektne aktivnosti složenijih projekata; analizira i istražuje projektne predloge; sarađuje sa spoljnim saradnicima; formira projektne predloge; kritički posmatra sadašnja rešenja; inicira projekte u Poreskoj upravi; učestvuje u izradi integrativnog pogleda na veći broj inicijativa; uzima u obzir misiju Poreske uprave i prevodi je u konkretne inicijative i projekte; procenjuje uticaj inicijativa i projekata na organizaciju; izrađuje predlog alokacije resursa; priprema projektnu dokumentaciju prema utvrđenim standardima; obavlja poslove izrade finansijskih planova projekata; sačinjava izveštaje o realizaciji projektnih aktivnosti; prati da je proces realizacije projektnih aktivnosti u skladu sa planom kroz aktivno praćenje završetka planiranih aktivnosti; kreiranje standardizovanih izveštaja; rano otkrivanje problema i rizika u implementaciji projekata; praćenje finansijskog aspekta realizacije projekta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje standarda i najnovijih metoda upravljanja i planiranja projektima; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija; znanje engleskog jezika; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
4. Radno mesto: upravno-pravni poslovi saradnje sa državnim pravobranilaštvom, u zvanju poreski savetnik I – ostale funkcije, Centrala, Sektor za ljudske resurse, Odeljenje za ljudske resurse, Odsek za pravne poslove – 1 izvršilac.
Opis poslova: Obavlja poslove praćenja postupka, pripreme podataka i izjašnjavanja u radnim sporovima i postupcima po žalbi i u tom smislu ostvaruje saradnju sa Vrhovnim sudom, Državnim pravobranilaštvom i Žalbenom komisijom Vlade. Obrađuje prigovore radnika na odluke Komisije za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade Republike Srbije i dostavlja materijal sa izjašnjenjem na navode u prigovoru Komisiji. Izrađuje rešenja koja se donose po nalogu drugostepenog organa u ponovnom postupku. Prati promene zakona i s tim u vezi primene odgovarajućih propisa kao i sudske odluke iz oblasti radnih odnosa. Sačinjava godišnji izveštaj o sudskim sporovima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akadems��im studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci  od najmanje 5 godina, osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu radnopravnu materiju (deo Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji reguliše radne odnose, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije - proveravaće se usmeno (razgovorom).

5. Radno mesto: normativno-pravni poslovi, u zvanju poreski savetnik – ostale funkcije, Centrala, Sektor za ljudske resurse, Odeljenje za ljudske resurse, Odsek za kadrovske poslove – 1 izvršilac.
Opis poslova: Obavlja analizu predloga ispunjenosti uslova za trajni/privremeni premeštaj, odnosno zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, dostavljene od strane drugih organizacionih jedinica Poreske uprave. Obavlja poslove izrade nacrta odluka i rešenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa zaposlenih u Poreskoj upravi. Obavlja analitičke poslove u vezi sa procesom ocenjivanja zaposlenih. Ostvaruje komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama u Poreskoj upravi u okviru poslova koje obavlja. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu radnopravnu materiju (deo Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji reguliše radne odnose, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije - proveravaće se usmeno (razgovorom).
 
6. Radno mesto: poslovi interne komunikacije i servis u oblasti pružanja usluga, u zvanju poreski savetnik  – ostale funkcije, Centrala, Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenje za dizajn strategije pružanja usluga poreskim obveznicima i operativne poslove na terenu, Odsek za promociju i komunikaciju u oblasti pružanja usluga poreskim obveznicima – 1 izvršilac.
Opis poslova: Organizuje sastanke, webinare i informativne skupove o pitanjima od značaja za poreske obveznike; osmišljavanje- grafičko dizajniranje i organizacija izrade i distribucije edukativnog materijala koji je namenjen planski opredeljenim grupama poreskih obveznika; sprovodi informativne kampanja o određenim temama; ažurira i održava portal Poreske uprave. Organizuje i realizuje interno informisanje organizacionih jedinica Poreske uprave i zaposlenih (elektronskim putem, kroz štampane materijale, i direktnim kontaktom) o svemu što doprinosi preciznijem i boljem radu zaposlenih koji čine prvu liniju kontakta sa obveznicima; organizuje i realizuje aktivnosti koje imaju za cilj podizanje kvaliteta rada Poreske uprave; priprema i organizuje interne manifestacije.  Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
7. Radno mesto: poslovi pružanja pomoći zaposlenima u filijali Poreske uprave, u zvanju poreski savetnik  I – ostale funkcije, Centrala, Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenje za dizajn strategije pružanja usluga poreskim obveznicima i operativne poslove na terenu, Odsek za operativne poslove pružanja usluga na terenu– 2 izvršioca.
Opis poslova: Pruža pomoć zaposlenima u filijalama u vezi sa rešavanjem svih pitanja od značaja za funkcionisanje poslova pružanja usluga; pruža informacije o poreskim aktuelnostima; odgovara na tehnička pitanja i nalazi rešenja u vezi sa njima; sprovodi ankete o zadovoljstvu poreskih obveznika.  Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
8. Radno mesto: poslovi podrške operativnim poslovima na terenu, u zvanju poreski savetnik  – ostale funkcije, Centrala, Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenje za dizajn strategije pružanja usluga poreskim obveznicima i operativne poslove na terenu, Odsek za operativne poslove pružanja usluga na terenu– 2 izvršioca.
Opis poslova: Prati tok rada i meri delotvornost poslova na terenu; obezbeđuje stručnu literaturu; unapređuje ili uvodi novi edukativni i prateći materijal; izrađuje procedure i poslovne procese za pružanje usluga; organizuje anketiranje poreskih obveznika u cilju poboljšanja pružanja usluga. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
9. Radno mesto: normativno i studijsko-analitički poslovi, u zvanju samostalni poreski inspektor – osnovne funkcije, Centrala, Sektor za naplatu, Odeljenje za poresku statistiku i fiskalnu analizu – 3 izvršioca.
Opis poslova: Inicira izmenu i dopunu propisa. Učestvuje u pripremi godišnjih, dinamičkih, posebnih planova i izveštaja, iz oblasti poreske statistike i fiskalne analize. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 8 godina radnog iskustva u struci, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost i preciznost u radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o stečaju, Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije - proveravaće se usmeno (razgovorom).
10. Radno mesto: inspektor poreske policije 1, u zvanju poreski inspektor I – osnovne funkcije, Centrala, Sektor poreske policije, Regionalno odeljenje poreske policije Beograd, Odsek poreske policije Beograd 3 – 1 izvršilac.
Opis poslova: Preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju manje složenih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju poreskih obveznika; obavlja razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Sarađuje sa organima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i drugim organima i postupa po nalozima sudova. Sačinjava krivične prijave koje se podnose nadležnim tužilaštvima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka. 
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
11. Radno mesto: viši inspektor poreske policije 1, u zvanju viši poreski inspektor I – osnovne funkcije, Centrala, Sektor poreske policije, Regionalno odeljenje poreske policije Beograd, Odsek poreske policije Šabac – 1 izvršilac.
Opis poslova: Preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju složenijih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju. Poziva lica u svojstvu građanina ili osumnjičenog; obavlja razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Sarađuje sa organima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i drugim organima i postupa po nalozima sudova. Sačinjava krivične prijave koje se podnose nadležnim tužilaštvima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci  od najmanje 7 godina, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
12. Radno mesto: inspektor poreske policije 1, u zvanju poreski inspektor I – osnovne funkcije, Centrala, Sektor poreske policije, Regionalno odeljenje poreske policije Novi Sad, Odsek poreske policije Novi Sad – 1 izvršilac.
Opis poslova: Preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju manje složenih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju poreskih obveznika; obavlja razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Sarađuje sa organima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i drugim organima i postupa po nalozima sudova. Sačinjava krivične prijave koje se podnose nadležnim tužilaštvima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka. 
Uslovi Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
13. Radno mesto: analitičko-poreski poslovi, u zvanju mlađi poreski inspektor  – osnovne funkcije, Centrala, Sektor poreske policije, Regionalno odeljenje poreske policije Novi Sad, Odsek poreske policije Novi Sad – 2 izvršioca.
Opis poslova: Pod nadzorom i uputstvima rukovodioca, preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju; poziva lica u svojstvu građanina ili osumnjičenog; obavlja razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Obavlja manje složene poslove u cilju prikupljanja ili razmena informacija i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili visoko obrazovanje iz naučne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na ��snovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
14. Radno mesto: inspektor poreske policije 1, u zvanju poreski inspektor I – osnovne funkcije, Centrala, Sektor poreske policije, Regionalno odeljenje poreske policije Novi Sad, Odsek poreske policije Sremska Mitrovica – 1 izvršilac.
Opis poslova: Preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju manje složenih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju poreskih obveznika; obavlja razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Sarađuje sa organima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i drugim organima i postupa po nalozima sudova. Sačinjava krivične prijave koje se podnose nadležnim tužilaštvima. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka. 
Uslovi Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dohodak građana), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
15. Radno mesto: mlađi analitičar, u zvanju mlađi poreski savetnik – ostale funkcije, Centrala, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za razvoj i implementaciju, Odsek za poslovnu analizu i izveštavanje – 1 izvršilac.
Opis poslova: Analiziranje korisničkih zahteva, sistematizovanje i izrada specifikacije zahteva sistema za informatičkom podrškom poslovnih procesa. Ostvarivanje saradnje sa korisnikom u cilju izrade ili izmene modela poslovnih procesa. Izrada analiza, informacija i izveštaja u vezi izrade modela poslovnih procesa prema utvrđenim standardima. Ostvarivanje saradnje i koordiniranje sa ostalim članovima projektnog tima, obezbeđivanje sigurnosti i zaštite informacija, praćenje razvoja novih tehnologija i inoviranje znanja, unapređivanje projektnih rešenja. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž, znanje engleskog jezika, osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (poznavanje MS Office) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
16. Radno mesto: vodeći administrator za aplikativna izveštavanja, u zvanju viši poreski savetnik – ostale funkcije, Centrala, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za razvoj i implementaciju, Odsek za poslovnu analizu i izveštavanje – 1 izvršilac.
Opis poslova: Analizira, sistematizuje i objedinjuje najsloženije zahteve za raznim tipovima jednokratnih ili standardnih izveštaja. Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u cilju pripreme statističkih podataka i izrade redovnih i vanrednih izveštaja. Izveštava o radu. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; poznavanje najnovijih metoda upravljanja i tehničke podrške u eksploataciji informacionih sistema i aplikacija; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija; znanje engleskog jezika; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje SQL jezika – proveravaće se pismeno (putem testa), provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
17. Radno mesto: viši administrator za aplikativna izveštavanja, u zvanju poreski savetnik I – ostale funkcije, Centrala, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za razvoj i implementaciju, Odsek za poslovnu analizu i izveštavanje – 1 izvršilac.
Opis poslova: Analizira, sistematizuje i objedinjuje zahteve za raznim tipovima jednokratnih ili standardnih izveštaja. Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u cilju pripreme statističkih podataka i izrade redovnih i vanrednih izveštaja. Izveštava o radu. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje najnovijih metoda upravljanja i tehničke podrške u eksploataciji informacionih sistema i aplikacija; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija; znanje engleskog jezika; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje SQL jezika – proveravaće se pismeno (putem testa), provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
18. Radno mesto: mlađi administrator za aplikativna izveštavanja, u zvanju mlađi poreski savetnik – ostale funkcije, Centrala, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za razvoj i implementaciju, Odsek za poslovnu analizu i izveštavanje – 1 izvršilac.
Opis poslova: Analizira, sistematizuje i objedinjuje jednostavnije zahteve za raznim tipovima jednokratnih ili standardnih izveštaja. Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u cilju pripreme statističkih podataka i izrade redovnih i vanrednih izveštaja. Izveštava o radu. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno- humanističkim nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž, znanje engleskog jezika, osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (poznavanje MS Office) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).
19. Radno mesto: viši administrator za upravljanje kvalitetom, u zvanju poreski savetnik I – ostale funkcije, Centrala, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za eksploataciju, Odsek za testiranje softvera i upravljanje kvalitetom – 1 izvršilac.
Opis poslova: Definiše i vrši merenje kontrole kvaliteta, uključujući investicije i troškovne planove; istražuje optimalna rešenja i mere za poboljšanje kvaliteta i vrši pripremu za njihovo sprovođenje; izrađuje analize o produktivnosti rada; predlaže ekonomski izvodljive predloge za poboljšanje produktivnosti i kvaliteta; u saradnji sa unutrašnjim organizacionim jedinicama obezbeđuje pouzdanost i dostupnost svih informacija o kvalitetu; redovno informiše rukovodioce i izrađuje izveštaje o postizanju i unapređenju kvaliteta. Priprema analiza, izveštaja i informacija o radu Sektora. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje najnovijih metoda upravljanja i tehničke podrške u eksploataciji informacionih sistema i aplikacija; analitičnost i sposobnost delotvornog prenošenja informacija; znanje engleskog jezika; osposobljenost za rad na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (poznavanje MS Office) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, poznavanje metoda IT podrške u eksploataciji informacionih sistema i aplikacija, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).

III Mesto rada:

-Za radna mesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 18., 19. mesto rada je Beograd
-Za radno mesto pod rednim brojem 11. mesto rada je Šabac
-Za radno mesto pod rednim brojem 12. i 13. mesto rada je Novi Sad
-Za radno mesto pod rednim brojem 14. mesto rada je Sremska Mitrovica

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Centrala, Beograd, Save Maškovića br. 3-5, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu:

Milica Todorović, tel: 011/3953-426, Ranka Zrnić tel: 011/3953-449, u periodu od 11,00 do 14,00 časova.

VI Uslovi za rad na svim radnim mestima:

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na konkurs:

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje- listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

-pisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (u prijavi naznačiti redni broj radnog mesta iz teksta konkursa kao i naziv radnog mesta za koje se konkuriše, ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, mejl adresa za kontakt, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva u stepenu stručne spreme propisane za radno mesto na koje se konkuriše, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, prijava mora da bude svojeručno potpisana);
-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
-overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome);
-original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o znanju engleskog jezika, za radna mesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 15., 16., 17., 18. i 19.;
-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
-original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);
-izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.


Napomena:
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Kandidat je obavezan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Ukoliko kandidat  ne dostavi popunjenu i svojeručno potpisanu izjavu, a dokumentacija nije potpuna, prijava na konkurs će biti odbačena.

Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva finansija – Poreske uprave, u delu Aktuelnosti – Konkursi, www.purs.gov.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati mogu uz prijavu na konkurs da dostave dokaze o kojima službenu evidenciju vode drugi organi, u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, o mestu, datumu i vremenu sprovođenja izbornog postupka biće blagovremeno obavešteni na kontakte koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:

- Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
- Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci.
- Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da isti polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
- Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
-Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
- Sa kandidatima koji konkurišu na radna mesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. i 19., i čije su prijave blagovremene, dopuštene, jasne, prijave uz koje su priloženi svi potrebni dokazi (potpune prijave) i koji ispunjavaju uslove za rad na navedenim radnim mestima, obaviće se najpre provera veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru. Ova faza izbornog postupka je eliminaciona, tako da samo kandidati koji pokažu zadovoljavajuće rezultate nakon provere veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru, mogu da pristupe narednom delu izbornog postupka, i to usmenoj proveri znanja i veština komunikacije.
- Sa kandidatima koji konkurišu na radna mesta pod rednim brojem 16. i 17. i čije su prijave blagovremene, dopuštene, jasne, prijave uz koje su priloženi svi potrebni dokazi (potpune prijave) i koji ispunjavaju uslove za rad na navedenim radnim mestima, obaviće se najpre provera poznavanja SQL jezika - pismeno (putem testa). Ova faza izbornog postupka je eliminaciona, tako da samo kandidati koji pokažu zadovoljavajuće rezultate nakon provere poznavanja SQL jezika pismeno (putem testa), mogu da pristupe narednom delu izbornog postupka, i to usmenoj proveri znanja i veština komunikacije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose jednu prijavu u kojoj navode sva radna mesta za koja konkurišu i dostavljaju tražena dokumenta za ta radna mesta.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.
Ovaj oglas objavljuje se na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa nacionalne službe za zapošljavanje i na internet strani službe za upravljanje kadrovima.
 Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Save Maškovića 3-5

0700-700-007

-

eAnkete