Пореска управа

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде обавља следеће послове: врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен регистар пореских обвезника; води регистре у области мењачког пословања; води регистре у области игара на срећу; врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом; врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере; покреће и води првостепени порески прекршајни поступак и изриче казне за пореске прекршаје; одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране организационих јединица Пореске управе; одлучује о жалбама изјављеним против пореских управних аката које од 1. јануара 2013. године донесе јединица локалне самоуправе у пореском поступку за изворне јавне приходе; стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; развија и одржава јединствени порески информациони систем; води пореско рачуноводство; планира и спроводи обуку запослених; врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица; врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом; обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом; пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи; обезбеђује јавност у раду; издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова; организује обуку и издаје цертификате за обављање мењачких послова; врши контролу мењачког пословања у складу са законом; обавља и друге послове у складу са законом којим је уређено девизно пословање; обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу са прописима; обавља друге послове у складу са законом.


Правни основ

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 55. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 169б став 1. и став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12893/2017 од 28. децембра 2017. године, 51 Број: 112-2867/2018 од 27. марта 2018. године и 51 Број: 112-3874/2018 од 25. април 2018. године, оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству финансија – пореској управи

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: самостални аналитичар пројекта, у звању самостални порески саветник  – остале функције, Централа, Сектор за трансформацију, Одељење за развој функција контроле и наплате, Одсек за развој функције контроле  – 1 извршилац.
Опис послова: Имплементира и координира пројектне активности најсложенијих пројеката; анализира и истражује пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима; формира пројектне предлоге; критички посматра садашња решења; обавља послове у вези са поступком одобравања и иницирања пројеката у Пореској управи; узима у обзир визију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; процењује утицај иницијатива и пројеката на организацију; утврђује везу између иницијатива и пројеката; припрема пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; израђује предлог планирања ресурса за реализацију пројекта; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације пројекта; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 8 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
2.  Радно место: водећи аналитичар пројекта, у звању виши порески саветник – остале функције, Централа, Сектор за трансформацију, Одељење за подршку и развој електронских сервиса, Одсек за подршку пореским обвезницима и унапређење електронских сервиса  – 1 извршилац.
Опис послова: Имплементира и координира пројектне активности најсложенијих пројеката; анализира и истражује пројектне предлоге; сарадјује са спољним сарадницима; формира пројектне предлоге; критички посматра садашња решења; обавља послове у вези са поступком одобравања и иницирања пројеката у Пореској управи; прави преглед интегративног погледа на већи број иницијатива у циљу омогућавања ефективног мерења портфолио ризика и напретка у односну на почетни ниво и прављења листе приорититета; узима у обзир визију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; антиципира утицај иницијатива и пројеката на организацију; разуме везу између између иницијатива и пројеката; припрема пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; израђује предлог планирања ресурса за реализацију пројекта; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације пројекта; Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
 Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења информација;оспособљеност за рад на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
3.  Радно место: виши аналитичар пројекта, у звању порески саветник I – остале функције, Централа, Сектор за трансформацију, Одељење за подршку и развој електронских сервиса, Одсек за подршку пореским обвезницима и унапређење електронских сервиса – 1 извршилац.
Опис послова: Имплементира и координира пројектне активности сложенијих пројеката; анализира и истражује пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима; формира пројектне предлоге; критички посматра садашња решења; иницира пројекте у Пореској управи; учествује у изради интегративног погледа на већи број иницијатива; узима у обзир мисију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; процењује утицај иницијатива и пројеката на организацију; израђује предлог алокације ресурса; припрема пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације пројекта; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
4. Радно место: управно-правни послови сарадње са државним правобранилаштвом, у звању порески саветник I – остале функције, Централа, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе, Одсек за правне послове – 1 извршилац.
Опис послова: Обавља послове праћења поступка, припреме података и изјашњавања у радним споровима и поступцима по жалби и у том смислу остварује сарадњу са Врховним судом, Државним правобранилаштвом и Жалбеном комисијом Владе. Обрађује приговоре радника на одлуке Kомисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Републике Србије и доставља материјал са изјашњењем на наводе у приговору Комисији. Израђује решења која се доносе по налогу другостепеног органа у поновном поступку. Прати промене закона и с тим у вези примене одговарајућих прописа као и судске одлуке из области радних односа. Сачињава годишњи извештај о судским споровима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу радноправну материју (део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише радне односе, Закон о државним службеницима, Закон о раду), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).

5. Радно место: нормативно-правни послови, у звању порески саветник – остале функције, Централа, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе, Одсек за кадровске послове – 1 извршилац.
Опис послова: Обавља анализу предлога испуњености услова за трајни/привремени премештај, односно заснивање радног односа на одређено време, достављене од стране других организационих јединица Пореске управе. Обавља послове израде нацрта одлука и решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у Пореској управи. Обавља аналитичке послове у вези са процесом оцењивања запослених. Остварује комуникацију са другим организационим јединицама у Пореској управи у оквиру послова које обавља. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу радноправну материју (део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише радне односе, Закон о државним службеницима, Закон о раду), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).
 
6. Радно место: послови интерне комуникације и сервис у области пружања услуга, у звању порески саветник  – остале функције, Централа, Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију, Одељење за дизајн стратегије пружања услуга пореским обвезницима и оперативне послове на терену, Одсек за промоцију и комуникацију у области пружања услуга пореским обвезницима – 1 извршилац.
Опис послова: Организује састанке, webinarе и информативне скупове о питањима од значаја за пореске обвезнике; осмишљавање- графичко дизајнирање и организација израде и дистрибуције едукативног материјала који је намењен плански опредељеним групама пореских обвезника; спроводи информативне кампања о одређеним темама; ажурира и одржава портал Пореске управе. Организује и реализује интерно информисање организационих јединица Пореске управе и запослених (електронским путем, кроз штампане материјале, и директним контактом) о свему што доприноси прецизнијем и бољем раду запослених који чине прву линију контакта са обвезницима; организује и реализује активности које имају за циљ подизање квалитета рада Пореске управе; припрема и организује интерне манифестације.  Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
7. Радно место: послови пружања помоћи запосленима у филијали Пореске управе, у звању порески саветник  I – остале функције, Централа, Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију, Одељење за дизајн стратегије пружања услуга пореским обвезницима и оперативне послове на терену, Одсек за оперативне послове пружања услуга на терену– 2 извршиоца.
Опис послова: Пружа помоћ запосленима у филијалама у вези са решавањем свих питања од значаја за функционисање послова пружања услуга; пружа информације о пореским актуелностима; одговара на техничка питања и налази решења у вези са њима; спроводи анкете о задовољству пореских обвезника.  Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
8. Радно место: послови подршке оперативним пословима на терену, у звању порески саветник  – остале функције, Централа, Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију, Одељење за дизајн стратегије пружања услуга пореским обвезницима и оперативне послове на терену, Одсек за оперативне послове пружања услуга на терену– 2 извршиоца.
Опис послова: Прати ток рада и мери делотворност послова на терену; обезбеђује стручну литературу; унапређује или уводи нови едукативни и пратећи материјал; израђује процедуре и пословне процесе за пружање услуга; организује анкетирање пореских обвезника у циљу побољшања пружања услуга. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
9. Радно место: нормативно и студијско-аналитички послови, у звању самостални порески инспектор – основне функције, Централа, Сектор за наплату, Одељење за пореску статистику и фискалну анализу – 3 извршиоца.
Опис послова: Иницира измену и допуну прописа. Учествује у припреми годишњих, динамичких, посебних планова и извештаја, из области пореске статистике и фискалне анализе. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 8 година радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност и прецизност у раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о стечају, Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).
10. Радно место: инспектор пореске полиције 1, у звању порески инспектор I – основне функције, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције Београд 3 – 1 извршилац.
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању мање сложених пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
11. Радно место: виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I – основне функције, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције Шабац – 1 извршилац.
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
12. Радно место: инспектор пореске полиције 1, у звању порески инспектор I – основне функције, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције Нови Сад – 1 извршилац.
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању мање сложених пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 
Услови Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
13. Радно место: аналитичко-порески послови, у звању млађи порески инспектор  – основне функције, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције Нови Сад – 2 извршиоца.
Опис послова: Под надзором и упутствима руководиоца, предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију; позива лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања или размена информација и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
14. Радно место: инспектор пореске полиције 1, у звању порески инспектор I – основне функције, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције Сремска Митровица – 1 извршилац.
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању мање сложених пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 
Услови Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
15. Радно место: млађи аналитичар, у звању млађи порески саветник – остале функције, Централа, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за развој и имплементацију, Одсек за пословну анализу и извештавање – 1 извршилац.
Опис послова: Анализирање корисничких захтева, систематизовање и израда спецификације захтева система за информатичком подршком пословних процеса. Остваривање сарадње са корисником у циљу израде или измене модела пословних процеса. Израда анализа, информација и извештаја у вези израде модела пословних процеса према утврђеним стандардима. Остваривање сарадње и координирање са осталим члановима пројектног тима, обезбеђивање сигурности и заштите информација, праћење развоја нових технологија и иновирање знања, унапређивање пројектних решења. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, знање енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
16. Радно место: водећи администратор за апликативна извештавања, у звању виши порески саветник – остале функције, Централа, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за развој и имплементацију, Одсек за пословну анализу и извештавање – 1 извршилац.
Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује најсложеније захтеве за разним типовима једнократних или стандардних извештаја. Сарађује са другим организационим јединицама у циљу припреме статистичких података и израде редовних и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност и способност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање SQL језика – провераваће се писмено (путем теста), провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
17. Радно место: виши администратор за апликативна извештавања, у звању порески саветник I – остале функције, Централа, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за развој и имплементацију, Одсек за пословну анализу и извештавање – 1 извршилац.
Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује захтеве за разним типовима једнократних или стандардних извештаја. Сарађује са другим организационим јединицама у циљу припреме статистичких података и израде редовних и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност и способност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање SQL језика – провераваће се писмено (путем теста), провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
18. Радно место: млађи администратор за апликативна извештавања, у звању млађи порески саветник – остале функције, Централа, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за развој и имплементацију, Одсек за пословну анализу и извештавање – 1 извршилац.
Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује једноставније захтеве за разним типовима једнократних или стандардних извештаја. Сарађује са другим организационим јединицама у циљу припреме статистичких података и израде редовних и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено- хуманистичким наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, знање енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
19. Радно место: виши администратор за управљање квалитетом, у звању порески саветник I – остале функције, Централа, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за експлоатацију, Одсек за тестирање софтвера и управљање квалитетом – 1 извршилац.
Опис послова: Дефинише и врши мерење контроле квалитета, укључујући инвестиције и трошковне планове; истражује оптимална решења и мере за побољшање квалитета и врши припрему за њихово спровођење; израђује анализе о продуктивности рада; предлаже економски изводљиве предлоге за побољшање продуктивности и квалитета; у сарадњи са унутрашњим организационим јединицама обезбеђује поузданост и доступност свих информација о квалитету; редовно информише руководиоце и израђује извештаје о постизању и унапређењу квалитета. Припрема анализа, извештаја и информација о раду Сектора. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност и способност делотворног преношења информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, познавање метода ИТ подршке у експлоатацији информационих система и апликација, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

III Место рада:

-За радна места под редним бројем 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 18., 19. место рада је Београд
-За радно место под редним бројем 11. место рада је Шабац
-За радно место под редним бројем 12. и 13. место рада је Нови Сад
-За радно место под редним бројем 14. место рада је Сремска Митровица

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Министарство финансија – Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу:

Милица Тодоровић, тел: 011/3953-426, Ранка Зрнић тел: 011/3953-449, у периоду од 11,00 до 14,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на конкурс:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање- листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана);
-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе);
-оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика, за радна места под редним бројем 1., 2., 3., 15., 16., 17., 18. и 19.;
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.


Напомена:
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат  не достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити одбачена.

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија – Пореске управе, у делу Актуелности – Конкурси, www.purs.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

Напомена:

- За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
-Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
- Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним бројем 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. и 19., и чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, обавиће се најпре провера вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери знања и вештина комуникације.
- Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним бројем 16. и 17. и чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, обавиће се најпре провера познавања SQL језика - писмено (путем теста). Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере познавања SQL језика писмено (путем теста), могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери знања и вештина комуникације.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу и достављају тражена документа за та радна места.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу е-управе, у периодичном издању огласа националне службе за запошљавање и на интернет страни службе за управљање кадровима.
 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs

Саве Машковића 3-5

0700-700-007

-

еАнкете