Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine, registar zagađujućih materija i dr.); Sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; Upravljanje Nacionalnom laboratorijom; Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; Saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za zaštitu životne sredine

Radno mesto koje se popunjava

Radno mesto za podršku poslovima inventara zagađujućih materija u vazduh za oblast Energetika, u zvanju mlađi savetnik, Grupa za inventare zagađujućih materija u vazduh, Odeljenje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, Sektor za kontrolu kvaliteta i stanje životne sredine,  broj izvršilaca 1.

Opis poslova: Prikupljanje podataka potrebnih za izradu nacionalnih inventara osnovnih zagađujućih materija u vazduh, gasova staklene bašte i nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih supstanci iz oblasti Energetike; učestvuje u bilansiranju emisija gasova i izradi nacionalnih izveštaja za potrebe razmene podataka u okviru obaveza izveštavanja prema međunarodnim ugovorima i konvencijama; prikuplja podatke za potrebe izveštavanja na nacionalnom i međunarodnom nivou iz svog delokruga rada; učestvuje u implementaciji i proračunu indikatora Nacionalne liste indikatora iz svog delokruga rada; učestvuje u izradi izveštaja, informacija, elaborata, studija i analiza iz svog delokruga rada; daje podršku formiranju i održavanju informacionog sistema životne sredine Republike Srbije, obavlja i druge poslove iz delokruga rada Agencije po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na os-novnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima,  položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika, znanja rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o zaštiti vazduha i Zakona o ministarstvima – usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika – uvid u sertifikat ili drugi dokaz (potvrda, fotokopija strane indeksa); znanje rada na računaru – praktični rad na računaru; veština komunikacije – usmeno, razgovor. 

Mesto rada

Beograd, ul. Ruže Jovanovića br. 27A.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs

Agencija za zaštitu životne sredine, 11000 Beograd, ul. Ruže Jovanovića br. 27A, sa naznakom „za javni konkurs”. 

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu

Slavica Đurović, telefon: 011/63 56789.

Uslovi za rad na radnom mestu

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi.“

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše;

- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);

- original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza (potvrda, strana indeksa) o poznavanju  jednog svetskog jezika;

- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima) ili će to organ učiniti umesto nje.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg  i bržeg sprovođenja izbornog postupka. U vezi navedenog potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Agencije za zaštitu životne sredine www.sepa.gov.rs

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudijskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).  Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije  dokumenata koje su overene  pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskom upravama. 

Trajanje radnog odnosa

radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, izborni postupak će se sprovesti počev od 30. maja 2018. godine u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića br. 27A, Beograd o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte koje navedu u svojim prijavama  (brojevi telefona ili adrese elektronske pošte - e-mail).

Napomene

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na na oglasnoj tabli i web stranici Agencije za zaštitu životne sredine: www.sepa.gov.rs, na Portalu eUprave, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Agencija za zaštitu životne sredine

http://www.sepa.gov.rs

Ruže Jovanović 27a

+381 11 / 6356-788

+381 11 / 286-10-65

eAnkete