Агенција за заштиту животне средине

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: Развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине, регистар загађујућих материја и др.); Спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; Управљање Националном лабораторијом; Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; Развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; Вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; Сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Орган задужен за спровођење

 Агенција за заштиту животне средине

Радно место које се попуњава

Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика, у звању млађи саветник, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине,  број извршилаца 1.

Опис послова: Прикупљање података потребних за израду националних инвентара основних загађујућих материја у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених дуготрајних органских супстанци из области Енергетике; учествује у билансирању емисија гасова и изради националних извештаја за потребе размене података у оквиру обавеза извештавања према међународним уговорима и конвенцијама; прикупља податке за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из свог делокруга рада; учествује у имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга рада; учествује у изради извештаја, информација, елабората, студија и анализа из свог делокруга рада; даје подршку формирању и одржавању информационог система животне средине Републике Србије, обавља и друге послове из делокруга рада Агенције по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на ос-новним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима,  положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, знања рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о заштити ваздуха и Закона о министарствима – усмено; познавање једног светског језика – увид у сертификат или други доказ (потврда, фотокопија стране индекса); знање рада на рачунару – практични рад на рачунару; вештина комуникације – усмено, разговор. 

Место рада

Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс

Агенција за заштиту животне средине, 11000 Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А, са назнаком „за јавни конкурс”. 

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Славица Ђуровић, телефон: 011/63 56789.

Услови за рад на радном месту

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови.“

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише;

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа (потврда, страна индекса) о познавању  једног светског језика;

- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима) или ће то орган учинити уместо ње.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег  и бржег спровођења изборног поступка. У вези наведеног потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судијским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).  Као доказ се могу приложити и фотокопије  докумената које су оверене  пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинском управама. 

Трајање радног односа

радни однос се заснива на неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће се спровести почев од 30. маја 2018. године у просторијама Агенције за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића бр. 27А, Београд о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте које наведу у својим пријавама  (бројеви телефона или адресе електронске поште - e-mail).

Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и web страници Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs, на Порталу eУправе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs

Руже Јовановић 27а

+381 11 / 6356-788

+381 11 / 286-10-65