Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.


Назив услуге

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2018. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

Конкурс објављен 03.05.2018.

Листа вредновања објављена 19.07.2018. 

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Панчева

Секретаријат за јавне службе и социјална питања 

Опис

Циљ конкурса:

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

Право учешћа:
Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Рок за конкурисање:
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 3. новембра 2018. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Критеријуми за избор:
1. Техничка исправност и квалитет достављене документацијеод 0 до 10 бодова,
2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Националном стратегијом за младе за перид од 2015. до 2025. године, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
3. Програми/пројекти који укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта;од 0 до 10 бодова,
4. Програми/пројекти подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и које укључују младе са територије града Панчева у припрему и реализацију пројекта; од 0 до 10 бодова,
5. Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група;од 0 до 10 бодова,
6. Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;од 0 до 10 бодова,
7. Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединцаод 0 до 10 бодова,
8. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисанеод 0 до 10 бодова,
9. Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка од 0 до 10 бодова,
10. Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројека)т од 0 до 10 бодова. 

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Цео текст конкурса можете погледати у делу Оригинални обрасци.

Листа вредновања

На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2018. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 16.07.2018. године вредновано је 11 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2018. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања  пристиглих програма/пројекатa коју можете преузети у делу Оригинални обрасци.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе, односно до 21.07.2018. године. На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева, односно до 26.07.2018. године.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком: Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2018. години.

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете