Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2018. годину


Назив услуге

 Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2018. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 03.05.2018.

Орган задужен за спровођење

 Градска управа града Панчева

Секретаријат за јавне службе и социјална питања 

Опис

 Циљ конкурса:

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

Право учешћа:

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Рок за конкурисање:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 3. новембра 2018. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Критеријуми за избор:

1. Техничка исправност и квалитет достављене документацијеод 0 до 10 бодова,

2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Националном стратегијом за младе за перид од 2015. до 2025. године, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,

3. Програми/пројекти који укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта;од 0 до 10 бодова,

4. Програми/пројекти подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и које укључују младе са територије града Панчева у припрему и реализацију пројекта; од 0 до 10 бодова,

5. Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група;од 0 до 10 бодова,

6. Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;од 0 до 10 бодова,

7. Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединцаод 0 до 10 бодова,

8. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисанеод 0 до 10 бодова,

9. Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка од 0 до 10 бодова,

10. Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројека)т од 0 до 10 бодова.

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

 Цео текст конкурса можете погледати у делу Оригинални обрасци.

 

 

 

 

Оригинални обрасциКоментари

Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете