Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из осталих области - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из осталих области   

Датум објављивања

18.04.2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И  СПОРТ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13,   22000 Сремска Митровица 

Опис

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из осталих области се расписује у у циљу развоја и афирмације свих видова друштвеног активизма на територији Града Сремска Митровица.
Право на добијање и коришћење дотација по овом јавном позиву имају сва Удружења чије је седиште и која регистровану делатност обављају на територији града Сремска Митровица, која су директно одговорне за припрему и реализацију програма којим конкуришу, која су наменски утрошиле и наративним и финансијским извештајима у целости оправдале средства добијена из буџета града по ранијим конкурсима и која планирају реализацију својих програма током 2018. године.

Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом- разматраће Комисија за доделу средстава и оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим Конкурсом.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса Комисија неће разматрати

Комисија неће разматрати ни пријаве оних подносилаца који су у 2017. години користили средства из буџета Града Сремска Митровица али нису поднели извештај о правдању истих, као и оних који су средства ненемански утрошили.

Конкурс траје тридесет дана рачунајући од дана објављивања у локалној штампи и на  званичном сајту Града Сремска Митровица односно до 04.05.2018. године

Где и како

Пријаве се предају у затвореној коверти у градском Услужном центру или поштом на адресу:
Градска управа за културу, спорт и омладину,
Ул. Светог Димитрија бр. 13
22000 Сремска Митровица
са назнаком „КОНКУРСИ - Дотације удружењима грађана из осталих области“, НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА   ПРИЈАВА“.

Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу се могу добити на број телефона 022/215-2117, сваки радни дан у времену од 07.00 до 15.00 часова.

УЗ ПРИЈАВУ НА ПРЕДВИЂЕНОМ ОБРАСЦУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ПОДНОСИ СЕ:

1. Предлог пројекта са конкретним програмом, временом реализације и разрађеним буџетом;
2. Потврда о ПИБ-у, број рачуна удружења отворен код Управе за трезор – уколико има отворен рачун код управе за
    трезор односно копија картона депонованих потписа;
3. Програм рада и финансијски план за 2018. годину у писаној форми;
4. Позив за учешће на јубилеју или манифестацији (такмичење или сајам);
5. Програм одржавања јубилеја или манифестације, уколико је у питању јубилеј или манифестација коју организује
    удружење и
6. Доказ о уплати градске административне таксе.

ТАКСУ НА ЗАХТЕВ можете платити општом уплатницом са следећим подацима:
      Прималац: Управа за Буџет Града Сремска Митровица
      Сврха: Градска административна такса
      Износ: 200 динара
      Број рачуна: 840-742241843-03 позив на бр.  97    75-234

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпунои и неће бити разматрана

Правни основ

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 105/2016 и 112/2017);
Одлука о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 12/2016, 17/2016, 8-II/2017 и 15/2017);
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2017); и Програм за доделу буџетских средстава као дотацијa удружењима грађана у области културе у 2018. години, кога је донело Градско веће под бројем 401-403/2018-III дана 23.03.2018. године  

Корисни линкови

Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете