Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из обалсти омладинске политике - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из обалсти омладинске политике

Датум објављивања

18.04.2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И  СПОРТ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13,  22000 Сремска Митровица

Опис

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области омладинске политике се расписује у циљу развоја и афирмације културних активности младих и других видова омладинског активизма на територији Града Сремска Митровица.
Право на добијање и коришћење дотација по овом јавном позиву имају сва удружења из области омладинске политике чије је седиште и која регистровану делатност претежно обављају на територији града Сремска Митровица (осим међуопштинских организација, које окупљају и чланове са подручја града Сремска Митровица), која остварују потребе и интересе младих у Сремској Митровици – дефинисане Законом, која планирају реализацију својих програма током 2018. године и која благовремено поднесу пријаву на Конкурс за доделу средстава.

Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом- разматраће Комисија за доделу средстава и оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим Конкурсом.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса Комисија неће разматрати.

Комисија неће разматрати ни пријаве оних подносилаца који су у 2017. години користили средства из буџета Града Сремска Митровица али нису поднели извештај о правдању истих, као и оних који су средства ненемански утрошили.

Конкурс траје тридесет дана рачунајући од дана објављивања у локалној штампи и на  званичном сајту Града Сремска Митровица односно до 04.05.2018. године.

Где и како

Пријаве се предају у затвореној коверти у градском Услужном центру или поштом на адресу:
Градска управа за културу, спорт и омладину,
Ул. Светог Димитрија бр. 13
22000 Сремска Митровица
са назнаком „КОНКУРСИ - Дотације удружењима грађана из области омладинске политике“, НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу се могу добити на број телефона 022/215-2117, сваки радни дан у времену од 07.00 до 15.00 часова.

УЗ ПРИЈАВУ НА ПРЕДВИЂЕНОМ ОБРАСЦУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ПОДНОСИ СЕ

1.   Целокупни предлог пројекта са конкретним програмом, временом реализације и финансијским планом за 2017.
      годину -   у писаној форми;
2.   Потврда о ПИБ-у;
3.   Копија картона депонованих потписа за рачун удружења из области омладинске политике отворен код
      Министарства финансија – Управа за трезор (уколико има отворен рачун код Министарства финансија - Управа
      за трезор);
4.   Програм рада и финансијски план за 2018. годину;
5.   Доказ о уплати градске административне таксе.

ТАКСУ НА ЗАХТЕВ можете платити општом уплатницом са следећим подацима:
Прималац: Управа за Буџет Града Сремска Митровица
Сврха: Градска административна такса
Износ: 200 динара
Број рачуна: 840-742241843-03 позив на бр.  97    75-234

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпунои и неће бити разматрана

Правни основ

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 105/2016 и 112/2017;
Одлука о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 12/2016, 17/2016, 8-II/2017 и 15/2017);
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2017); и
Програм за доделу буџетских средстава као дотацијa удружењима грађана у области културе у 2018. години, кога је донело Градско веће под бројем 401-403/2018-III дана 23.03.2018. године.  

Корисни линкови

Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете