Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе

Датум објављивања

27.03.2019.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И  СПОРТ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг светог Димитрија 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА   

Опис

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе се расписује у циљу развоја и афирмације културних активности, на територији Града Сремска Митровица.
Право на добијање и коришћење буџетских средстава имају удружења из области културе: чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији града Сремска Митровица,  које су директно одговорне за припрему и реализацију пројекта којим конкуришу,  које су наменски утрошиле и наративним и финансијским извештајима у целости оправдале средства добијена из буџета града по ранијим конкурсима.

Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом - разматраће Комисија за доделу средстава и оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим Конкурсом.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса Комисија неће разматрати.

Комисија неће разматрати ни пријаве оних подносилаца који су у 2018. години користили средства из буџета Града Сремска Митровица али нису поднели извештај о правдању истих, као и оних који су средства ненемански утрошили.

Конкурс траје тридесет дана рачунајући од дана објављивања у локалној штампи и на  званичном сајту Града Сремска Митровица односно до 26.04.2019. године.

Где и како

Пријаве се предају у затвореној коверти у градском Услужном центру или поштом на адресу: 
Градска управа за образовање, културу и спорт 
Ул. Светог Димитрија бр. 13
22000 Сремска Митровица
са назнаком „КОНКУРСИ - Дотације удружењима грађана из области културе“, НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ
ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

Пријаве на конкурс се подносе на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Под потпуном пријавом подразумева се:
- уредно попуњен образац пријаве, потписан од стране овлашеног лица за заступање и оверен печатом удружења,
- детаљан опис пројекта,
- детаљно разрађен буџет пројекта,
- подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта.

Уз пријаву се обавезно подноси:
- потврда о ПИБ-у - фотокопија, број рачуна удружења отворен у Управи за трезор односно копија картона
   депонованих  потписа);
- Фотокопија Статута,
- Програм рада и финансијски план за 2019. годину,
- Доказ о уплати градске административне таксе.     

ТАКСУ НА ЗАХТЕВ можете платити општом уплатницом са следећим подацима:

     Прималац: Управа за Буџет Града Сремска Митровица
     Сврха: Градска административна такса
     Износ: 200 динара
     Број рачуна: 840-742241843-03 позив на бр.  97    75-234

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпунои и неће бити разматрана

Корисни линкови

 Град Сремска Митровица

Правни основ

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 105/2016 и 112/2017);
Одлука о градским управама (Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2018);
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2019. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018); и Програм за доделу буџетских средстава као дотацијa удружењима грађана у области културе у 2019. години, кога је донело Градско веће под бројем 401-297/2019-IX

 Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете