Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе

Датум објављивања

18.04.2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И  СПОРТ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг светог Димитрија 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА   

Опис

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе се расписује у циљу развоја и афирмације културних активности, на територији Града Сремска Митровица.
Право на добијање и коришћење буџетских средстава имају удружења из области културе: чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији града Сремска Митровица,  које су директно одговорне за припрему и реализацију пројекта којим конкуришу,  које су наменски утрошиле и наративним и финансијским извештајима у целости оправдале средства добијена из буџета града по ранијим конкурсима.

Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом - разматраће Комисија за доделу средстава и оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим Конкурсом.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса Комисија неће разматрати.

Комисија неће разматрати ни пријаве оних подносилаца који су у 2017. години користили средства из буџета Града Сремска Митровица али нису поднели извештај о правдању истих, као и оних који су средства ненемански утрошили.

Конкурс траје тридесет дана рачунајући од дана објављивања у локалној штампи и на  званичном сајту Града Сремска Митровица односно до 04.05.2018. године.

Где и како

Пријаве се предају у затвореној коверти у градском Услужном центру или поштом на адресу: 
Градска управа за културу, спорт и омладину,
Ул. Светог Димитрија бр. 13
22000 Сремска Митровица
са назнаком „КОНКУРСИ - Дотације удружењима грађана из области културе“, НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ
ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу се могу добити на број телефона 022/215-2117, сваки радни дан у времену од 07.00 до 15.00 часова.

Пријаве на конкурс се подносе на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Под потпуном пријавом подразумева се:
- уредно попуњен образац пријаве, потписан од стране овлашеног лица за заступање и оверен печатом удружења,
- детаљан опис пројекта,
- детаљно разрађен буџет пројекта,
- подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта.

Уз пријаву се обавезно подноси:
- потврда о ПИБ-у - фотокопија, број рачуна удружења отворен у Управи за трезор односно копија картона депонованих
  потписа);
- Фотокопија Статута,
- Програм рада и финансијски план за 2018. годину,
- Доказ о уплати градске административне таксе.     

ТАКСУ НА ЗАХТЕВ можете платити општом уплатницом са следећим подацима:

     Прималац: Управа за Буџет Града Сремска Митровица
     Сврха: Градска административна такса
     Износ: 200 динара
     Број рачуна: 840-742241843-03 позив на бр.  97    75-234

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпунои и неће бити разматрана

Корисни линкови

 Град Сремска Митровица

Правни основ

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 105/2016 и 112/2017);
Одлука о градским управама (Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 12/2016, 17/2016, 8-II/2017 и 15/2017);
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2017); и
Програм за доделу буџетских средстава као дотацијa удружењима грађана у области културе у 2018. години, кога је донело Градско веће под бројем 401-402/2018-III дана 23.03.2018. године.

 Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете