Uprava za javne nabavke

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, obezbeđuje uslove za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) učešće u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki; 2) pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima; 3) praćenje postupaka javne nabavke; 4) podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju povrede javnog interesa; 5) obaveštavanje organa nadležnog za poslove revizije javnih sredstava, budžetske inspekcije i drugih organa nadležnih za pokretanje prekršajnog postupka o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadležna; 6) izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke, kao i vođenje registra službenika za javne nabavke kojima su izdati sertifikati; 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuće stručne literature; 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javne nabavke; 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim državama; 10) prikupljanje statističkih i drugih podataka o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini; 11) formiranje i održavanje Portala javnih nabavki radi unapređenja opšte informisanosti naručilaca i ponuđača; 12) saradnju sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki; 13) saradnju sa drugim državnim organima i organizacijama, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; 14) druge poslove u skladu sa zakonom.


Pravni osnov

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), a u skladu sa Zaključkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-1676/2018-1 od 28. februara 2018. godine, Uprava za javne nabavke oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u upravi za javne nabavke

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Uprava za javne nabavke, Nemanjina 22-26, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku unapređenju oblasti javnih nabavki, u zvanju savetnik, Grupa za razvoj sistema javnih nabavki, Sektor za poslove javnih nabavki – 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema modele odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke; obavlja stručne poslove u postupku izrade stručne literature; učestvuje u izradi modela okvirnih sporazuma, uputstva, smernica i drugih akata predviđenih Zakonom o javnim nabavkama; učestvuje u izradi mišljenja u vezi sa nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave; pruža stručnu pomoć u izradi programa obuka za naručioce i ponuđače iz oblasti javnih nabavki; učestvuje u izradi softverske aplikacije za vođenje registra službenika za javne nabavke; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje  240  ESPB  bodova,  master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje  3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.
 
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o javnim nabavkama i delokruga rada Uprave za javne nabavke-usmeno; poznavanje Zakona o državnoj upravi - usmeno; poznavanje podzakonskih akata u oblasti javnih nabavki (uredbe i pravilnici) - usmeno (pogledati na sajtu http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); poznavanje rada na računaru (Word, Excel) - provera praktičnim radom na računaru i veština komunikacije - usmeno.

2. Radno mesto za statističko-evidencione poslove, u zvanju referent, Odsek za analizu sistema javnih nabavki i međunarodnu saradnju, Sektor za poslove javnih nabavki – 1 izvršilac.

Opis poslova: Utvrđuje ispunjenost obaveznih elemenata kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama i naručiocima šalje iste na uređenje; prikuplja i priprema podatke za unos u jedinstvenu bazu podataka za praćenje postupaka javnih nabavki; vrši registraciju i preregistraciju korisnika na Portalu javnih nabavki; stara se o funkcionisanju baze podataka o javnim nabavkama, identifikuje zastoje u njihovom radu i inicira njihovo otklanjanje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Srednja stručna sprema, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o javnim nabavkama i delokruga rada Uprave za javne nabavke-usmeno; poznavanje rada na računaru (Word, Excel) - provera praktičnim radom na računaru i veština komunikacije - usmeno.

3. Radno mesto za informatičke poslove, u zvanju saradnik, Grupa za kadrovske i opšte poslove, uža unutrašnja jedinica izvan sastava Sektora – 1 izvršilac.

Opis poslova: Stara se o funkcionisanju i bezbednosti informacionog sistema i baza podataka Uprave; vrši tehničko održavanje i obezbeđuje zaštitu podataka na računarima zaposlenih u Upravi; učestvuje u izradi softvera kojima se unapređuje rad i komunikacija unutar i izvan Uprave; unosi podatke i kreira vizuelni izgled internet i drugih prezentacija Uprave; instalira i održava Aplikativni server (tri aplikativne baze: kadrovska evidencija, elektronski delovodnik i baza izveštaja o javnim nabavkama), računarsku mrežu, računare, štampače i drugu kompjutersku i komunikacionu opremu, umrežava računare u lokalni domen i mrežu; formira i ažurira evidencije o informatičkoj opremi; inicira nabavku informatičke opreme i sarađuje sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa radi nabavke; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje delokruga rada Uprave za javne nabavke - usmeno; poznavanje Zakona o državnoj upravi - usmeno; poznavanje Smernica za izradu veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave – usmeno (http://www.deu.gov.rs/doc/Smernice_5_0.pdf); poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Microsoft Access) - provera praktičnim radom na računaru  i veština komunikacije - usmeno.

III Mesto rada:

Beograd, Gračanička 8

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Uprava za javne nabavke, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:

Stefan Otašević i Olivera Rajković, kontakt telefon: 011/2888-712

VI Uslovi za rad na radnim mestima:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:

je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit, a kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi  http://www.suk.gov.rs/ u delu „Dokumenti-Obrasci“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se počev od 25. aprila 2018. godine, od 8,30 časova u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 2 (istočno krilo), o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake naredne faze izbornog postupka biti blagovremeno obavešteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Uprava za javne nabavke

http://www.ujn.gov.rs

Nemanjina 22-26

+381 11 / 288-87-12

+381 11 / 289-34-69

eAnkete