Управа за јавне набавке

Управа за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки, обезбеђује услове за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки. Управа за јавне набавке обавља послове који се односе на: 1) учешће у припреми прописа у области јавних набавки; 2) пружање саветодавне помоћи наручиоцима и понуђачима; 3) праћење поступака јавне набавке; 4) подношење захтева за заштиту права у случају повреде јавног интереса; 5) обавештавање органа надлежног за послове ревизије јавних средстава, буџетске инспекције и других органа надлежних за покретање прекршајног поступка о неправилностима у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја о јавним набавкама које утврди приликом обављања послова за које је надлежна; 6) издавање сертификата службеницима за јавне набавке, као и вођење регистра службеника за јавне набавке којима су издати сертификати; 7) објављивање и дистрибуцију одговарајуће стручне литературе; 8) припремање модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступцима јавне набавке; 9) прикупљање информација о јавним набавкама у другим државама; 10) прикупљање статистичких и других података о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини; 11) формирање и одржавање Портала јавних набавки ради унапређења опште информисаности наручилаца и понуђача; 12) сарадњу са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки; 13) сарадњу са другим државним органима и организацијама, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; 14) друге послове у складу са законом.


Правни основ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), а у складу са Закључком Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1676/2018-1 од 28. фебруара 2018. године, Управа за јавне набавке оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у управи за јавне набавке

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки, у звању саветник, Групa за развој система јавних набавки, Сектор за послове јавних набавки – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема моделе одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке; обавља стручне послове у поступку израде стручне литературе; учествује у изради модела оквирних споразума, упутства, смерница и других аката предвиђених Законом о јавним набавкама; учествује у изради мишљења у вези са нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе; пружа стручну помоћ у изради програма обука за наручиоце и понуђаче из области јавних набавки; учествује у изради софтверске апликације за вођење регистра службеника за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање  240  ЕСПБ  бодова,  мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање  3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне набавке-усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање подзаконских аката у области јавних набавки (уредбе и правилници) - усмено (погледати на сајту http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање рада на рачунару (Word, Excel) - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за статистичко-евиденционе послове, у звању референт, Oдсек за анализу система јавних набавки и међународну сарадњу, Сектор за послове јавних набавки – 1 извршилац.

Опис послова: Утврђује испуњеност обавезних елемената кварталних извештаја о јавним набавкама и наручиоцима шаље исте на уређење; прикупља и припрема податке за унос у јединствену базу података за праћење поступака јавних набавки; врши регистрацију и пререгистрацију корисника на Порталу јавних набавки; стара се о функционисању базе података о јавним набавкама, идентификује застоје у њиховом раду и иницира њихово отклањање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне набавке-усмено; познавање рада на рачунару (Word, Excel) - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за информатичке послове, у звању сарадник, Група за кадровске и опште послове, ужа унутрашња јединица изван састава Сектора – 1 извршилац.

Опис послова: Стара се о функционисању и безбедности информационог система и база података Управе; врши техничко одржавање и обезбеђује заштиту података на рачунарима запослених у Управи; учествује у изради софтвера којима се унапређује рад и комуникација унутар и изван Управе; уноси податке и креира визуелни изглед интернет и других презентација Управе; инсталира и одржава Апликативни сервер (три апликативне базе: кадровска евиденција, електронски деловодник и база извештаја о јавним набавкама), рачунарску мрежу, рачунаре, штампаче и другу компјутерску и комуникациону опрему, умрежава рачунаре у локални домен и мрежу; формира и ажурира евиденције о информатичкој опреми; иницира набавку информатичке опреме и сарађује са Управом за заједничке послове републичких органа ради набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Управе за јавне набавке - усмено; познавање Закона о државној управи - усмено; познавање Смерница за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе – усмено (http://www.deu.gov.rs/doc/Smernice_5_0.pdf); познавање рада на рачунару (Word, Excel, Microsoft Access) - провера практичним радом на рачунару  и вештина комуникације - усмено.

III Место рада:

Београд, Грачаничка 8

IV Aдреса на коју се подносе пријаве:

Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења:

Стефан Оташевић и Оливера Рајковић, контакт телефон: 011/2888-712

VI Услови за рад на радним местима:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит, а кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 25. априла 2018. године, од 8,30 часова у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити благовремено обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Напомена:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Управа за јавне набавке

http://www.ujn.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11 / 288-87-12

+381 11 / 289-34-69