Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; - nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; - primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; - sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; - zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; - prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; - utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; - zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; - zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; - upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; - upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; - odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; - registar zagađujućih materija i dr.); - sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; - upravljanje Nacionalnom laboratorijom; - prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; - vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; - saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini


Naziv usluge

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

4. april 2018. godine

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo zaštite životne sredine

Opis

Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

Zaštita prirode -  ekološka mreža i zaštićena područja;  
Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;  
Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija; 
Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanje otpadom i otpadnim vodama, strateška procena i procena uticaja na životnu sredinu;
Ekološko obrazovanje - ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, održivi razvoj;
Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi, zelene fasade, biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta;
Mediji i ekologija: ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, cirkularna ekonomija, poglavlje 27, kvalitet životne sredine.

Gde i kako

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije,  upisane u Registar Agencije za privredne registre:

 - koji deluju na teritoriji Republike Srbije;
 - čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
 - imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se objavljuju uz Javni konkurs.

Sastavni deo javnog konkursa čine:

Smernice za podnosioce predloga projekata po Javnom, konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini;
Obrazac br. 1 - Opšti podaci o podnosiocu Prijave;
Obrazac br. 2 - Podaci o predlogu projekta za koji se traži sufinansiranje;
Obrazac br.3 -  Projektni okvir;
Obrazac br.4 - Budžet projekta;
Obrazac br.5  - Biografije projektnog tima

Rok i način dostavljanja projekata

Rok za podnošenje prijava je  zaključno sa 24.aprilom  2018. godine.

Obavezna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku  u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1,11070 Novi Beograd, isključivo po pravilima navedenim u javnom konkursu i smernicama za podnosioce projekata.

NAPOMENA: Konkursna dokumentacije dostavlja se i u elektronskom obliku,  na adresu konkursOCD2018@ekologija.gov.rs,  u PDF formatu,  u  navedenom roku

Pravni osnov

Član 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11 – dr. zakoni);

Član 46. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/10 i 99/11 – dr. zakon);

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16 /18)

Korisni linkovi

www.ekologija.gov.rsKomentari

Ministarstvo zaštite životne sredine

http://www.ekologija.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

011/3110-271

011/3110-298

eAnkete