Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: - развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; - регистар загађујућих материја и др.); - спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; - управљање Националном лабораторијом; - прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; - вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; - сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2018. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

4. април 2018. године

Орган задужен за спровођење

Министарство заштите животне средине

Опис

Општи циљ јавног конкурса:  заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области:

Заштита природе -  еколошка мрежа и заштићена подручја;  
Климатске промене – пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде;  
Еколошко предузетништво – еколошка мрежа, заштићена подручја, циркуларна економија; 
Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине,  управљање отпадом и отпадним водама, стратешка процена и процена утицаја на животну средину;
Еколошко образовање - еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, одрживи развој;
Природа у урбаним срединама – пошумљавање, урбане баште, урбани џепови, паркови, зелени кровови, зелене фасаде, бициклизам као еколошки прихватљив вид транспорта;
Медији и екологија: еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, циркуларна економија, поглавље 27, квалитет животне средине.

Где и како

Право учешћа на Конкурсу имају удружења, задужбине (које су основане ради остваривања општекорисног циља) и фондације,  уписане у Регистар Агенције за привредне регистре:

 - који делују на територији Републике Србије;
 - чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области заштите животне средине;
 - имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које се објављују уз Јавни конкурс.

Саставни део јавног конкурса чине:

Смернице за подносиоце предлога пројеката по Јавном, конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2018. години;
Образац бр. 1 - Општи подаци о подносиоцу Пријаве;
Образац бр. 2 - Подаци о предлогу пројекта за који се тражи суфинансирање;
Образац бр.3 -  Пројектни оквир;
Образац бр.4 - Буџет пројекта;
Образац бр.5  - Биографијe пројектног тима

Рок и начин достављања пројеката

Рок за подношење пријава је  закључно са 24.априлом  2018. године.

Обавезна конкурсна документација доставља се у једном примерку  у затвореној коверти на адресу: Министарство животне средине, ул. Омладинских бригада 1,11070 Нови Београд, искључиво по правилима наведеним у јавном конкурсу и смерницама за подносиоце пројеката.

НАПОМЕНА: Конкурсна документације доставља се и у електронском облику,  на адресу konkursOCD2018@ekologija.gov.rs,  у PDF формату,  у  наведеном року

Правни основ

Члан 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 – др. закони);

Члан 46. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, број 88/10 и 99/11 – др. закон);

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16 /18)

Корисни линкови

www.ekologija.gov.rsКоментари

Министарство заштите животне средине

http://www.ekologija.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011/3110-271

011/3110-298