Град Шабац

Остваривање права на родитељски додатак за рођење првог, другог, трећег и четвртог детета


Назив услуге

Остваривање права на родитељски додатак за рођење првог, другог, трећег и четвртог детета

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.лист СРС" бр.16/02, 115/2005, 107/2009 и 104/2014) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање. Поменуто право може остварити и отац, уколико је он тај који се непосредно брине о детету, јер мајка није у ситуацији или је мајка страни држављанин.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на родитељски додатак за рођење првог, другог, трећег и четвртог детета се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Уколико је подносилац захтева мајка детета, уз захтев прилаже следеће документе:

1) фотокопија или очитана лична карта
2) здравствена књижица (на увид)
 
- Уколико је подносилац захтева отац детета, уз захтев прилаже следеће документе:

1) фотокопија или очитана лична карта;
2) здравствена књижица (на увид);
3) Одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;
4) Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне способности;
5) Потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања затворске казне за мајку;
 
- Уколико је мајка детета страни држављанин, отац прилаже и следеће документе:

1) доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству);
2) доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Р. Србије (или фотокопија пасоша);
3) доказ о здравственом осигурању мајке;
4) доказ о постојању брачне или ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;
5) Уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету и Уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
6) доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете које је поднет захтев за родитељски додатак;

НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ МОРАЈУ БИТИ ИЗДАТИ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛИМА УТВРЂЕНИМ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈАВНИХ ИСПРАВА – ПРЕВЕДЕНИ И ОВЕРЕНИ ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА ОДНОСНО ОВЕРЕНИ ХАШКИМ АПОСТИЛОМ (“APOSTILLE”)

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уколико је подносилац захтева мајка, орган прибавља следеће документе:

1) изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
2) уверење да је мајка држављанин Републике Србије;
3) Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине;
4) Уверење надлежног органа старатељства; 

- Уколико је подносилац захтева отац детета, орган прибавља следеће документе:

1) изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
2) уверење да је отац држављанин Републике Србије;
2) пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине;
4) Уверење надлежног органа старатељства;
5) Извод из матичне књиге урмлих за мајку;
6) Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете;Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете