Град Шабац

Порез на имовину - физичка лица/предузетници


Назив услуге

Порез на имовину - физичка лица/предузетници

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење локалне пореске администрације

Правни основ

Закон о порезима на имовину
Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Порез на имовину, плаћа се на непокретностима које се налазе на територији Републике Србије и представља изворни приход јединица локалне самоуправе.
Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији града Шапца.

Где и како

Обвезник који не води пословне књиге подноси:

- пореску пријаву ППИ-2 (попуњену и потписану)
- копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (нпр. уговор о купопродаји, поклону, оставинско решење, употребна дозвола, одобрење за градњу и сл.)
- копију личне карте (ако је лична карта са чипом - мора бити очитана), пасоша или возачке дозволе
- копију потврде о ПИБ-у за нерезиденте (власници непокретности који нису држављани Републике Србије)
- Пореска пријава се подноси за сваку непокретност посебно.

Место и начин подношења пријавe:

Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;

Радно време са обвезницима:

лично: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
број телефона: 015/364-140Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете