Град Шабац

Издавање уверења/потврде о бирачком праву - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења/потврде о бирачком праву - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- РЕФЕРЕНТ ЗА БИРАЧКИ СПИСАК -

Правни основ

- Закон о општем управном поступку
- Закон о јединственом бирачком списку
- Закон о избору народних посланика

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе. 
У јединствени бирачки списак уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан у ЈБС само у месту пребивалишта.

Где и како

Захтев за издавање уверења/потврде о бирачком праву може се поднети  надлежном органу управе:
- електронским путем,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1
Прилози који су неопходни за одлучивање по захтеву су:

- Лична карта (очитана или фотокопија)
- по потреби и други релеватни докази

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћања таксе, изузев у случају када се уверење/потврда издаје за потребе оснивања политичке странке или друге политичке организације, када се плаћа републичка административна такса у следећем износу и на следећи начин:

- такса у износу од 620,00 динара,
- жиро  рачун број 840-742221843-57, са моделом и позивом на број 97 92-099, 
- сврха дознаке РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА,
- прималац Буџет Републике Србије.

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-129 или email: birackispisaksabac@gmail.com

Потребна документација за остваривање права

Лична карта (очитана или фотокопија)
По потреби и други релеватни докази


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете