Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација невладиним организацијама – верским заједницама - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација невладиним организацијама – верским заједницама

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 30.01.2019.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација невладиним организацијама – верским заједницама са подручја града Сремска Митровица се расписује у циљу одржавања, адаптације и реконструкције верских објеката наведених организација, очувања традиције, као и за обављање градитељске, добротворне и истраживачке делатности овлашћених верских субјеката.
Право да учествују на конкурсу имају цркве, верске заједнице и њихове организације чије је седиште и које регистровану верску делатност обављају на територији града Сремска Митровица које планирају реализацију својих програма током 2019. године.

Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом - разматраће Комисија за доделу средстава и оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим Конкурсом.

Уколико је пријава неблаговремена или није комплетна Комисија такве пријаве неће разматрати.
Комисија неће разматрати ни пријаве оних подносилаца који су:  добили средства из буџета Града Сремска Митровица у претходној години али нису доставили Извештај о правдању истих, као и уколико су их ненаменски утрошили.

Конкурс траје од дана објављивања у локалној штампи и на званичном сајту Града Сремска Митровица до краја текуће године, односно до утрошка средстава.

 

Где и како

Цркве, верске заједнице и њихове организације подносе пријаве на конкурс – лично у градском Услужном центру или поштом на адреесу: Градска управа за образовање, културу и спорт, ул. Светог Димитрија бр. 13, са назнаком „КОНКУРСИ - Дотације невладиним организацијама - верске заједнице“ -  У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ.

Пријава се може поднети само за један пројекат.

Пријаве на конкурс и потребне формуларе, верске заједнице могу преузети на на званичној интернет страници Града Сремска Митровица (www.sremskamitrovica.rs) под назнаком КОНКУРСИ

Списак потребне документације:
-  документ о правном статусу подносиоца пријаве (фотокопија Решења о регистрацији код
   надлежног органа - основног Решења и евентуалних измена),
-  одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,
-  потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и другим
   прописим који регулишу област планирања и изградње,
-  детаљан опис пројекта (а за пројекте изградње, санације и реконструкције објеката и
   Предмер и предрачун радова),
-  техничку и фото документација у складу са потребама Пројекта,
-  изјаву о прихватању обавезе корисника средстава из буџета Града (саставни део Пријаве),
-  доказ о праву коришћења над уписаним верским објектом или доказ да је поднет захтев за
   легализацију односно озакоњење.

ТАКСУ НА ЗАХТЕВ можете платити општом уплатницом са следећим подацима:

Прималац: Управа за Буџет Града Сремска Митровица
Сврха: Градска административна такса
Износ: 200 динара
Број рачуна: 840-742241843-03 позив на бр.  97    75-234

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпунои и неће бити разматрана.

Правни основ

Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2006),
Одлука о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2018) и
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 14/2019)    

Корисни линкови

Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете